Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

9. 11. 2005

V./2005


U s n e s e n í V/92/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu - Operační program Infrastruktura, opatření 3.4. Zlepšování environmentální infrastruktury, B - Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží - na projekt...U s n e s e n í V/92/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu - Operační program Infrastruktura, opatření 3.4. Zlepšování environmentální infrastruktury, B - Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží - na projekt, jehož předmětem je:
Sanace skládky PDO Loska, dle výzvy č. 3, ve lhůtě do 31. 10. 2005.
/hlasování 18 pro/+U s n e s e n í V/93/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s rozpočtovým opatřením č. 25 ve znění :

Jednorázový odpis zůstatkové hodnoty služebního vozu SEAT Alhambra - Sportovním centrum Radostova
Org. 3401 pol. 2122 + 210 000,- Kč
Org. 3401 pol. 5331 + 210 000,- Kč

Oprava kotelny radnice
Org. 3604 pol. 6121 + 220 000,- Kč
Org. 6108 pol. 6111 - 150 000,- Kč MISYS graf.inf. systém - úspora
Org. 0006 pol. 1343 + 70 000,- Kč poplatek za zábor veřejného prostranství
/hlasování 18 pro/+


U s n e s e n í V/94/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zařazením a čerpáním státní dotace ve výši 2 300 tis. Kč na dobudování hřiště s umělým povrchem v areálu SC Radostova do rozpočtu města 2005, v případě jejího získání ze státního rozpočtu v letošním roce.
/hlasování 18 pro/+


U s n e s e n í V/95/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zasláním anketního dotazníku na Ministerstvo kultury ČR do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro získání dotace na výměnu střešní krytiny, dožilých krovů a oplechování na vile Ludmila. Předpokládané náklady jsou 500 tis. Kč, max. dotace je 50 %, podíl města je min. 10 % (tj. 50 tis. Kč).
/hlasování 18 pro/+


U s n e s e n í V/96/2005
Zastupitelstvo města

r u š í

usnesení zastupitelstva města č. I/15/2005.
/hlasování 18 pro/+


U s n e s e n í V/97/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o bezúplatném převedení do majetku České republiky - Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje:
a) objekt Hasičské zbrojnice č. p. 877 na st. pl. 1221 v k. ú. Luhačovice
b) objekt skladu PHM na st. pl. 1222 v k. ú. Luhačovice
c) pozemky v k. ú. Luhačovice: st. pl. 1221, st. pl. 1222, p. č. 2071/1 a pozemek p. č. 2068/1 o výměře 2.280 m2 pro účely umístění Požární stanice Luhačovice, služebny Policie ČR a za podmínky, že budou v objektu č. p. 877 zachovány prostory pro činnost Sboru dobrovolných hasičů Luhačovice. V případě, že objekt č. p. 877 přestane být využíván k potřebám služebny Policie České republiky v Luhačovicích i k potřebám Požární stanice Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje v Luhačovicích budou
a) objekt Hasičské zbrojnice č. p. 877 na st. pl. 1221 v k. ú. Luhačovice
b) objekt skladu PHM na st. pl. 1222 v k. ú. Luhačovice
c) pozemky v k. ú. Luhačovice: st. pl. 1221, st. pl. 1222, p. č. 2071/1 a pozemek p. č. 2068/1 o výměře 2.280 m2
za stejných podmínek vráceny zpět do majetku města Luhačovice.
/hlasování 18 pro/+

Ing. Bohuslav Marhoul
starosta městaNahoru