Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

29. 9. 2005

IV./2005


U s n e s e n í IV/63/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu č. 1 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice, část Kladná Žilín a Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2005 o závazných částech změny č. 1 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice, část Kladná Žilín na pozem...U s n e s e n í IV/63/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu č. 1 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice, část Kladná Žilín a Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2005 o závazných částech změny č. 1 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice, část Kladná Žilín na pozemku p. č. 202 v k. ú. Kladná Žilín - plocha B 101 - ve znění, které je přílohou dnešního zápisu - viz ZM IV/2005 - příloha č. 1.
/hlasování 16 pro/+U s n e s e n í IV/64/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zadání ke zpracování změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Luhačovice - část Řetechov na pozemku p.č. 207/9 -plocha bydlení v rodinných domech jako závazný podklad pro zpracování návrhu změny č. 3 a

u k l á d á

starostovi města zajistit u pořizovatele - odboru stavebního - pořízení návrhu změny č. 3 ÚPN SÚ Luhačovice - část Řetechov.
/hlasování 16 pro/+U s n e s e n í IV/65/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zadání ke zpracování změny č. 16 územního plánu sídelního útvaru Luhačovice na pozemku parc. č. 1683/2 k.ú. Luhačovice - plocha zemědělské výroby - zahradnictví - jako závazný podklad pro zpracování návrhu změny č. 16 a

u k l á d á

starostovi města zajistit u pořizovatele - odboru stavebního - pořízení návrhu změny č. 16 ÚPN SÚ Luhačovice.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í IV/66/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s pokračováním prací na změně č. 18 ÚPD SÚ Luhačovice i přes rozpor s dotčeným orgánem státní správy - MZ ČIL Praha.
/hlasování 14 pro, 2 proti/+U s n e s e n í IV/67/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s hospodařením města Luhačovice za I. pololetí roku 2005.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í IV/68/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu financování výstavby hřiště s umělým povrchem takto:
neuzavírat smlouvu o půjčce s dodavatelem ve výši 1300 tis. Kč, ale financování provést volnými finančními prostředky z běžného účtu města.

RO č. 19
Org. 3634 pol. 8123 - 1 300 tis. Kč
Org. 9999 pol. 8115 + 1 300 tis. Kč
/hlasování 15 pro/+


U s n e s e n í IV/69/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

použití finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Sportovní centrum Radostova ve výši 31 tis. Kč k rozvoji své činnosti, tj. na nákup vybavení ( nábytku ) do nově zrekonstruovaných pokojů.
/hlasování 15 pro/+

U s n e s e n í IV/70/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s vyřazením majetku a likvidaci prodejem služebního vozu SEAT Alhambra 1.9D.
/hlasování 15 pro/+U s n e s e n í IV/71/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Rozpočtové opatření č. 20 - nákup nového služebního vozu Fabie Combi pro Sportovní centrum Radostova ve výši 360 000,- Kč.

Org. 3401 pol. 3113 + 90 tis. Kč příjmy z prodeje vozu Seat Alhambra
Org. 3401 pol. 6351 + 360 tis. Kč
Org. 3615 pol. 6121 - 270 tis. Kč televizní síť
/hlasování 15 pro/+U s n e s e n í IV/72/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s hospodařením příspěvkových organizací města Luhačovice: Technické služby Luhačovice, Městský dům kultury Elektra Luhačovice, Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Mateřská škola Luhačovice a Základní škola Luhačovice za I. pololetí roku 2005.
/hlasování 15 pro/+


U s n e s e n í IV/73/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

z ř i z u j e

výbor pro občanské záležitosti ve složení :
předsedkyně - Jitka Vébrová
členové - Miroslava Drndová, Věra Hřibová, Vladislava Janíková, Iva Slováková, Hana Švábová, Eva Škrabalová, Eva Valášková, Ilona Vančurová.
/hlasování 16 pro/+
U s n e s e n í IV/74/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s rozpočtovým opatřením č. 22:
navýšení finančních prostředků na výstavbu hřiště s umělým povrchem v SC Radostova ve výši 127 tis. Kč.

Org. 3634 pol. 6121 + 127 tis. Kč
Org. 3627 pol. 6121 - 52 tis. Kč
Org. 6111 pol. 1361 + 75 tis. Kč

/hlasování 16 pro/+U s n e s e n í IV/75/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

usnesení zastupitelstva města č. VI/99/2004.
/hlasování 16 pro/+

U s n e s e n í IV/76/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 12/2000 Sb., o bezúplatném převodu id. ¼ pozemku p. č. 1359/5 o výměře 593 m2 v k. ú. Luhačovice, na kterém je místní komunikace, z majetku státu do majetku města Luhačovice a zavazuje se, že město Luhačovice nemovitost bude užívat k dosavadním účelům, bude o ni řádně pečovat a nebude ji využívat ke komerčním účelům a nebude ji k takovým účelům pronajímat, a to po dobu 10-ti let a ani ji po tuto dobu nepřevede na jiného. Za každé takové porušení se zavazuje odvést prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny v čase a místě obvyklé převáděné nemovitosti, stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni převodu.
/hlasování 16 pro/+
Jedná se o pozemek, na kterém je umístěna místní komunikace v ulici Stráň.


U s n e s e n í IV/77/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

usnesení zastupitelstva města č. VI/101/2004.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í IV/78/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 12/2000 o bezúplatném převodu části pozemku p. č. 1360/1 v k. ú. Luhačovice o výměře 117 m2, na kterém je místní komunikace, z majetku státu do majetku města Luhačovice a zavazuje se, že město Luhačovice nemovitost bude užívat k dosavadním účelům, bude o ni řádně pečovat a nebude ji využívat ke komerčním účelům a nebude ji k takovým účelům pronajímat, a to po dobu 10-ti let a ani ji po tuto dobu nepřevede na jiného. Za každé takové porušení se zavazuje odvést prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny v čase a místě obvyklé převáděné nemovitosti, stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni převodu.
/hlasování 16 pro, 1 se zdržel/+
Jedná se o komunikaci, která spojuje ul. Družstevní s ulicí Stráň.


U s n e s e n í IV/79/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 1113/2 v k. ú. Řetechov o celkové výměře cca 800 m2 panu Josefovi Jakůbkovi, bytem Luhačovice, Zahradní čtvrt 910, manželům Milanovi a Ludmile Machalovým, bytem Řetechov 49, panu Františku Černochovi, bytem Řetechov 17, paní Martině Kolaříkové, bytem Řetechov 68 a paní Věře Stolaříkové, bytem Řetechov 66, za cenu 20,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. Přesná výměra pozemků pro jednotlivé žadatele bude určena po vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku. Stávající chodník bude nadále ve vlastnictví města Luhačovice a zůstane zachován ve stejné šíři.
/hlasování 17 pro/+
Jedná se o dořešení majetkoprávních vztahů k užívaným pozemkům před domy v lokalitě k. ú. Řetechov - viz ZM IV/2005 - příloha č. 5.U s n e s e n í IV/80/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o demolici objektu staré márnice č. p. 113 na pozemku st. pl. 602 a o zařazení projektu demolice do rozpočtu na rok 2006 - viz ZM IV/2005 - příloha č. 6.
/hlasování 17 pro/+

U s n e s e n í IV/81/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

usnesení zastupitelstva města č. III/53/2005.
/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í IV/82/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o směně pozemků p. č. 839/7 o výměře 1 992 m², pozemku p. č. 2443/5 o výměře 2 203 m² a části pozemku p. č. 674/2 o výměře 2 028 m², vše v k. ú. Luhačovice, které jsou v majetku města Luhačovice za pozemek p. č. 638/10 o výměře 3 100 m² v k. ú. Luhačovice, který je v majetku Lázní Luhačovice, a. s. a úhradě nákladů spojených s uzavřením smlouvy rovným dílem.
/hlasování 14 pro, 3 se zdrželi/+
Jedná se o směnu pozemků vedoucích přes Lázeňské náměstí za pozemek parkoviště u lázeňských garáží.


U s n e s e n í IV/83/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o bezúplatném převodu části pozemku p. č. 674/3 v k. ú. Luhačovice Lázním Luhačovice a. s. dle definitivního geometrického plánu pro rozdělení pozemku pro potřeby lázní dle projektu revitalizace lázeňského areálu a města pro rekonstrukci komunikace ul. Nábřeží a o úhradě nákladů spojených s převodem rovným dílem.
/hlasování 15 pro, 2 se zdrželi/+U s n e s e n í IV/84/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o zřízení práva věcného břemene, zřízení provozu, opravy a údržby vedení telekomunikační sítě na pozemcích p. č. 689/3, p. č. 687/3, p. č. 687/7, p. č. 687/9, p. č. 687/5, p. č. 2835, 812/5 a k budově č. p. 971 na st. pl. 713, vše v k. ú. Luhačovice ve vlastnictví města ve prospěch ČESKÉHO TELECOMU, a. s. za úplatu v jednorázové výši v částce 3.565,- Kč.
/hlasování 17 pro/+
Jedná se o zřízení věcného břemene na pozemcích města v lokalitě ul. Nábřeží - viz ZM IV/2005 - příloha č. 8.

U s n e s e n í IV/85/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

usnesení zastupitelstva města č. I/13/2005.
/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í IV/86/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji pozemků p. č. 736/1, 736/4 a st. pl. 423 v k. ú. Luhačovice o celkové výměře 1.352 m² pro výstavbu polyfunkčního objektu firmě VAVRYS CZ s. r. o. se sídlem v Luhačovicích, Hradištko 882, za cenu 1.000,- Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 17 pro/+
Jedná se o pozemky u potoka Šťávnice za pekárnou Olla, které jsou pronajaty jako zahrádky a o pozemek pod stánkem zeleniny v ul. Nádražní.


U s n e s e n í IV/87/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu stanov svazku obcí Region Zlínsko, jejichž nové znění je uvedeno v příloze tohoto usnesení viz ZM IV/2005 - příloha č. 9 a

p o v ě ř u j e

pana Ing. Bohuslava Marhoula, starostu města, narozeného dne 27. 11. 1946, jejich podpisem.
/hlasování 17 pro/+

U s n e s e n í IV/88/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

se zrušením předkupního práva pro město Luhačovice k bytu 906/2 v domě č. p. 906, Zahradní čtvrť v Luhačovicích, zapsaném na LV č. 10722 a předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu id. 137/3909 na společných částech a prostorách domu č. p. 905, 906, 907, na spoluvlastnický podíl 137/3909 pozemku st. pl. 1192 zapsaných na LV č. 10710 v k. ú. Luhačovice a předkupního práva na id. 1/24 pozemku p. č. 1864/2 ost. plocha zapsané na LV č. 10712 vše v k. ú. Luhačovice.
/hlasování 17 pro/+

U s n e s e n í IV/89/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s dalším jednáním se zájemci o koupi domu č. p. 207 v k. ú. Luhačovice.
/hlasování 16 pro, 1 se zdržel/+


U s n e s e n í IV/90/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s jednáním o koupi pozemků p. č. 446/73 a p. č. 446/72 od současného majitele Lesy ČR a. s.
/hlasování 17 pro/+U s n e s e n í IV/91/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření dohody se Zlínským krajem o převodu Domu dětí a mládeže Luhačovice na město Luhačovice v termínu k 1. 1. 2006.
/hlasování 16 pro, 1 se zdržel/+


Ing. Bohuslav Marhoul
starosta města

Nahoru