Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

22. 7. 2005

III./2005

U s n e s e n í III/38/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu územního plánu č. 11 sídelního útvaru Luhačovice a Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2005 o závazných částech změny č. 11 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice na pozemku p.č. 387/17 - plocha B 107 - ve zně...


U s n e s e n í III/38/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu územního plánu č. 11 sídelního útvaru Luhačovice a Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2005 o závazných částech změny č. 11 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice na pozemku p.č. 387/17 - plocha B 107 - ve znění, které je přílohou dnešního zápisu - ZM III/2005 - příloha zápisu č. 1.
/hlasování 14 pro/+

U s n e s e n í III/39/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu územního plánu č. 12 sídelního útvaru Luhačovice a Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2005 o závazných částech změny č. 12 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice na pozemku p. č. 959/1 (část) - plocha B 109 - ve znění, které je přílohou dnešního zápisu - ZM III/2005 - příloha zápisu č. 2.
/hlasování 14 pro, 1 se zdržel/+

U s n e s e n í III/40/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu územního plánu č. 15 sídelního útvaru Luhačovice a Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2005 o závazných částech změny č. 15 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice v lokalitách ul. Družstevní, ul. Ludkovická/V Drahách a Zahradní čtvrť - ve znění, které je přílohou dnešního zápisu - ZM III/2005 - příloha zápisu č. 3.
/hlasování 16 pro/+

U s n e s e n í III/41/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou atelier UTILIS, Lazy I./4007, Zlín, se změnou posunutím termínu na odevzdání průzkumů a rozborů k územnímu plánu města Luhačovice na 30.9.2005.
/hlasování 16 pro, 1 proti, 1 se zdržel/+

U s n e s e n í III/42/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

závěrečný účet města Luhačovice za rok 2004, a to bez výhrad.
/hlasování 18 pro/+

U s n e s e n í III/43/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

hospodaření příspěvkových organizací Základní školy Luhačovice, Mateřské školy Luhačovice, Městského domu kultury Elektra Luhačovice, Technických služeb Luhačovice a Sportovního centra Radostova Luhačovice za rok 2004

a r o z h o d l o

o převodu výsledku hospodaření Základní školy Luhačovice za rok 2004 ve výši + 435 591,94 Kč do rezervního fondu a část finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 300 tis. Kč použít k rozvoji své činnosti, tj. na nábytek do tříd

o převodu výsledku hospodaření Mateřské školy Luhačovice za rok 2004 ve výši + 22 171,83 Kč do rezervního fondu

o převodu výsledku hospodaření Sportovního centra Radostova za rok 2004 ve výši 209 553,03 Kč do rezervního fondu a část finančních prostředků ve výši ve výši 209 500,- Kč použít k rozvoji své činnosti, tj. na stavebních úpravy v ubytovací části včetně vybavení nových pokojů nábytkem

o dokrytí záporného výsledku hospodaření za 2002 - 2004 ve výši - 227 tis. Kč takto:
100 tis. Kč dokrýt finančními prostředky od zřizovatele a zbývající část 127 tis. Kč zlepšeným hospodářským výsledkem příspěvkové organizace MěDK Elektra za rok 2005.
/hlasování 18 pro/+/

U s n e s e n í III/44/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Rozpočtové opatření č. 9 - částečné dokrytí ve výši 100 000,- Kč záporného hospodářského výsledku MěDK Elektra za roky 2002 - 2004 :

Org. 3304 pol. 5331 + 100 000,- Kč
Org. 9999 pol. 8115 + 100 000,- Kč
/hlasování 18 pro/+

U s n e s e n í III/45/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v á l i l o

předběžnou rozvahu financování vlastního podílu žadatele k realizaci budoucího projektu "Rekreační zóna Luhačovická přehrada" v rozsahu do maximální výše 18,5 mil. Kč s tím, že přesný podíl města Luhačovice a obce Pozlovice bude stanoven následně. Projekt směřovat k realizaci v letech 2007 - 2008.
/hlasování 19 pro/+

U s n e s e n í III/46/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

n e r o z h o d l o

o prodeji objektu kotelny na pozemku st. pl. 1191 a pozemku st. pl. 1191 v k. ú. Luhačovice a ukládá Radě města na základě nabídky firmy Klimastav, s. r. o. Luhačovice tuto záležitost projednat a předložit na zasedání zastupitelstva města dne 29. 9. 2005.
/hlasování 16 pro, 3 se zdrželi/+
Jedná se o objekt včetně pozemku, ve kterém je umístěna kotelna pro vytápění sídliště v Zahradní čtvrti - viz ZM III/2005 - příloha č. 7.

U s n e s e n í III/47/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji objektu Rybářského domova na s. p. 533 v k. ú. Pozlovice včetně pozemku za cenu 1 720 tis. Kč, která bude splácena po dobu 6 let. Smlouva bude obsahovat předkupní právo pro město Luhačovice a rozvazovací podmínku pro případ nedodržení podmínek smlouvy ze strany kupujícího.
/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+

U s n e s e n í III/48/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 924 v k. ú. Polichno o výměře cca 60 m2 panu Petru Urbánkovi, bytem Polichno 80, za cenu 20,- Kč/m˛ a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 18 pro/+
Jedná se o pozemek v místní části Polichno před domem č. p. 80 pana Petra Urbánka - viz ZM III/2005 - příloha č. 8.

U s n e s e n í III/49/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zrušením věcného břemene práva chůze a jízdy osobním a nákladním autem přes pozemek p. č. 1024/2 v k. ú. Luhačovice.
/hlasování 19 pro/+
Jedná se o místní komunikaci v lokalitě Újezda - Stráň před domy Ing. Kudery, p. Matějíka a p. Vojáčka - viz ZM III/2005 - příloha č. 9.

U s n e s e n í III/50/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o nabytí do vlastnictví města pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr p. č. 811/3 a id. ˝ pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr p. č. 739/2, vše v k. ú. Luhačovice, které jsou ve vlastnictví paní Heleny Zichové, bytem Luhačovice, Zahradní čtvrť 907, za cenu 50,- Kč a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 19 pro/+
Jedná se o pozemek p. č. 811/3, který je součástí místní komunikace ul. Pod Kamennou před mostem k objektu bývalého bytového hospodářství (viz ZM III/2005-příloha č. 10) a pozemek č. 739/23, který je součástí areálu zahrady MŠ (viz ZM III/2005-příloha č. 11).

U s n e s e n í III/51/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o nabytí do vlastnictví města pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr p. č. 560/5 o výměře 73 m2 v k. ú. Luhačovice, který je ve vlastnictví manželů Karla a Ludmily Pláškových, bytem Luhačovice, Solné 672, za cenu 50,- Kč a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 19 pro/+
Jedná se o pozemek, na kterém je umístěna místní komunikace v ulici Solné v Luhačovicích - viz ZM III/2005 - příloha č. 12.

U s n e s e n í III/52/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o bezúplatném převedení do majetku Zlínského kraje části pozemku p. č. 2443/16 do výměry 50 m2, části pozemku p.č. 657/3 do výměry 15 m2 a části pozemku p.č. 644/4 do výměry 70 m2, vše v k.ú. Luhačovice.
/hlasování 19 pro/+
Jedná se o dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům u křižovatky v lokalitě u Lázeňských garáží v souvislosti s výstavbou křižovatky na Pozlovice - viz ZM III/2005 - příloha č. 13.

U s n e s e n í III/53/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o směně pozemků p. č. 674/2 o výměře 2 331 m˛, p. č. 839/7 o výměře 1 992 m˛ a p. č. 2443/5 o výměře 2 203 m˛ vše v k. ú. Luhačovice, které jsou v majetku města za pozemek p. č. 638/10 o výměře 3 100 m˛ v k. ú. Luhačovice, který je v majetku Lázní Luhačovice, a. s. a úhradě nákladů spojených s uzavřením smlouvy rovným dílem.
/hlasování 14 pro, 2 proti, 3 se zdrželi/ +
Jedná se o směnu pozemků vedoucích přes Lázeňské náměstí za pozemek parkoviště u lázeňských garáží - viz ZM III/2005 - příloha č. 14.

U s n e s e n í III/54/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační komise, které jsou součástí dnešního zápisu (viz ZM III/2005 - příloha č. 15) a

u k l á d á

vedoucím příspěvkových organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.
/hlasování 19 pro/+

U s n e s e n í III/55/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 108/21 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Luhačovice manželům Rakovým, bytem Luhačovice, V Cihelně 69, za cenu 50,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 19 pro/+
Jedná se o pozemek vedle domu Rakových č. p. 69, ul. V Cihelně - viz. ZM III/2005 - příloha č. 16 - znázorněn zeleně.

U s n e s e n í III/56/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o nabytí do vlastnictví města části pozemku p. č. 117/2 o výměře cca 11 m2 v k. ú. Luhačovice ve vlastnictví pana Tomáše Kohoutka, bytem Luhačovice V Cihelně 922, za cenu 50,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 19 pro/+
Jedná se o pozemek pro dořešení přístupové cesty k SC Radostova v ulici V Cihelně - viz ZM III/2005 - příloha č. 16 - znázorněn oranžově.

U s n e s e n í III/57/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji pozemku p. č. 1024/11 v k. ú. Luhačovice o výměře 34 m2 manželům Hamplovým, bytem Pozlovice 373, za cenu za cenu 100,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 19 pro/+
Jedná se o pozemek v lokalitě Stráň - Újezda - viz ZM III/2005 - příloha č. 17.

U s n e s e n í III/58/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 911/2 o výměře 101 m2 v k. ú. Polichno panu Ing. Studenému, bytem Polichno 55, za cenu 20,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 18 pro/+
Jedná se o pozemek vedle domu č. p. 55 u domu pana Ing. Studeného - viz. ZM III/2005 - příloha č. 18.

U s n e s e n í III/59/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s financováním investiční akce "Výstavba hřiště s umělým povrchem v Luhačovicích" v hodnotě 14 800 000,- Kč v roce 2005 takto:
- částku 3 000 000,- Kč z vlastních finančních prostředků města
- na částku 1 300 000,- Kč poskytne zhotovitel městu půjčku, splácení půjčky proběhne rovnoměrně v letech 2006 - 2008
- na částku 10 000 000,- Kč státní dotace
- na částku 500 000,- dotace KÚ

a

s c h v a l u j e

Rozpočtové opatření č. 10

Org. 3634 pol. 6121 + 11 800 000,- Kč
Org. 0001 pol. 4211 + 10 000 000,- Kč
Org. 0001 pol. 4222 + 500 000,- Kč
Org. 3634 pol. 8123 + 1 300 000,- Kč

/hlasování 16 pro, 1 proti, 2 se zdrželi/+

U s n e s e n í III/60/2005
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í

s financováním nezbytně nutných prací pro stabilizaci sesuvu půdy v lokalitě Sportovního centra Radostova ve výši 1 700 000,- Kč a

s c h v a l u j e

Rozpočtové opatření č. 11

Org. 3641 pol. 6121 + 1 700 000,- Kč
Org. 9999 pol. 8115 + 1 700 000,- Kč

/hlasování 19 pro/+

U s n e s e n í III/61/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 8 ve znění:

1. Dotace na státní správu KÚ - příjem ve výši 289 tis. Kč
Org. 0001 pol. 4111 + 289 000,- Kč
Org. 9999 pol. 8115 - 289 000,- Kč

2. Daň z příjmu za obec za rok 2004
Org. 0006 pol. 1122 + 1 708 000,- Kč
Org. 3604 pol. 5362 + 1 708 000,- Kč

3. Prodej bytů Zahradní, změna výše nájmu v rozpočtu, navýšení daně z převodu
nemovitostí o 32 tis. Kč, oprava vyúčtování podle skutečnosti
Org. 3602 pol. 2132 - 1 040 000,- Kč zálohy nájem
Org. 3602 pol. 5152 - 400 000,- Kč zálohy teplo
Org. 3602 pol. 5164 + 5 000,- Kč záloha nájem za byt
Org. 3602 pol. 5225 + 8 000,- Kč záloha do fondu oprav
Org. 0006 pol. 3112 + 285 000,- Kč příjem byty za prodej
Org. 3604 pol. 5362 + 32 000,- Kč daň z převodu nemovitostí
Org. 3602 pol. 2324 + 102 000,- Kč vyúčtování byty
Org. 3604 pol. 2324 + 59 000,- Kč vyúčtování nebyty
Org. 3604 pol. 5909 + 74 000,- Kč vyúčtování nebyty
Org. 9999 pol. 8115 + 313 000,- Kč

4. Dotace z MMR na rekonstrukci střechy MěDK Elektra
Org. 0001 pol. 4216 + 652 000,- Kč
Org. 9999 pol. 8115 - 652 000,- Kč

5. Finanční prostředky z Úřadu práce - veřejnoprospěšná činnost
Org. 0001 pol. 4116 + 106 000,- Kč
Org. 2104 pol. 5331 + 106 000,- Kč

6. Snížení nájmu za nebytové prostory / ukončení nájemních smluv a umořování /
a přesun příjmů za teplo z položky 2132 na 2111.
Org. 3604 pol. 2132 - 1 000 000,- Kč
Org. 3604 pol. 2111 + 1 000 000,- Kč
Org. 3604 pol. 2132 - 102 000,- Kč
Org. 9999 pol. 8115 + 102 000,- Kč

/hlasování 18 pro/+

U s n e s e n í III/62/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

u k l á d á

stavebnímu výboru a vedoucímu odboru správy majetku vyjadřovat se za město ve správních řízeních orgánů státní správy.
/hlasování 12 pro, 3 se zdrželi, 2 proti/+


Ing. Bohuslav Marhoul starosta města

Nahoru