Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

12. 5. 2005

II./2005

 

U s n e s e n í II/26/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Zlín a městem Luhačovice v rámci projektu "Rozvoj cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a Regionu Zlínsko" a

p...


 

U s n e s e n í II/26/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Zlín a městem Luhačovice v rámci projektu "Rozvoj cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a Regionu Zlínsko" a

p o v ě ř u j e

Ing. Bohuslava Marhoula, starostu města, realizací tohoto smluvního vztahu.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í II/27/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 4 ve výši 480 tis. Kč na přípojky plynu pro 32 občanů v místní části Řetechov.

Org. 6104 pol. 5171 - 122 tis. Kč
Org. 6104 pol. 6121 - 15 tis. Kč
Org. 0001 pol. 4121 + 407 tis.Kč
Org. 6104 pol. 6371 + 480 tis.Kč
Org. 9999 pol. 8115 - 64 tis.Kč
/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í II/28/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 3 ve znění:

Poskytnutí investiční dotace Vodovodům a kanalizacím Zlín, a.s., tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín, na vybudování vodovodního řádu v obci Polichno. Rozpočtové opatření neovlivní deficit rozpočtu.

Org. 3611 pol. 6313 1 100 tis. Kč dotace
Org. 0006 pol. 1343 588 tis. Kč poplatek zábor veřejného prostranství
Org. 3604 pol. 2139 512 tis. Kč poplatek omezení užívání

/hlasování 17 pro/+

U s n e s e n í II/29/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na umístění stavby - výústního objektu - kanalizačního potrubí DN 250, včetně práva přístupu k tomuto zařízení v případě poruchy, na pozemku p. č. 2468/1, který je ve vlastnictví Povodí Moravy, s. p. Toto věcné břemeno bude zřízeno úplatně v jednorázové splátce v částce, která bude vypočtena soudním znalcem, podle platných cenových předpisů v den uzavření smlouvy o věcném břemeni, a to tak, že nelze-li věcné břemeno ocenit výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního užitku ve výši obvyklé ceny, bude činit jednorázová splátka částku 10.000,- Kč a k této hodnotě bude připočtena příslušná DPH platná ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Veškeré náklady spojené s oceněním věcného břemene, geometrickým zaměřením a vkladem do katastru nemovitostí uhradí oprávněný, t. j. město.
/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í          II/30/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j i

podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci akce vodovod Kladná Žilín - Přečkovice ve spolupráci s městem Bojkovice.
/hlasování 18 pro/+
Tato akce bude realizována za předpokladu, že bude získána dotace ze ZK ve výši min. 65% celkových nákladů na projekt.


U s n e s e n í          II/31/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 5 ve výši 1 660 tis. Kč - sesuvy v ul. Ludkovická a areál SC Radostova.

Org. 3640 pol. 6121 + 560 tis. Kč ul. Ludkovická
Org. 3641 pol. 6121 + 1 100 tis. Kč areál SC Radostova
Org. 9999 pol. 8115 + 1 660 tis. Kč

/hlasování 14 pro, 3 se zdrželi/+


U s n e s e n í II/32/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na sesuv v ul. Ludkovická.
/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í II/33/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na sesuv v areálu Sportovního centra Radostova.
/hlasování 17 pro/+U s n e s e n í II/34/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zadáním projektové dokumentace na vybudování hřiště s umělým povrchem na stávajícím travnatém hřišti.
/hlasování 16 pro, 1 se zdržel/+


U s n e s e n í II/35/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

Ing. Bohuslava Marhoula, nar. 27. 11. 1946, bytem Luhačovice, Jurkovičova alej 210, k účasti na valné hromadě Vodovody a kanalizace Vsetín a. s. dne 9. 6. 2005. Jako náhradníka deleguje PhDr. Františka Hubáčka, nar. 6. 7. 1959, bytem Luhačovice, Rumunská 426.
/hlasování 14 pro, 2 proti, 1 se zdržel/+


U s n e s e n í II/36/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

p o v ě ř u j e

starostu města jednat se zástupcem firmy POZIMOS a.s. Zlín. o přehodnocení délky záruční doby na akci Výstavba komunikace v ul. Slunná.
/hlasování 11 pro, 1 proti, 5 se zdrželo/+U s n e s e n í II/37/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

u k l á d á

starostovi města zajistit návrh smluv na převod inženýrských sítí na akci Výstavba komunikace v ul. Slunná budoucím správcům sítí - termín do kolaudace.
/hlasování 12 pro, 4 se zdrželi/+Nahoru