Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

31. 1. 2005

VI./2004U s n e s e n í VI/84/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 5/2004 Požární řád města Luhačovice ve znění, které je přílohou tohoto zápisu - ZM VI/2004 - viz příloha č. 1.
/hlasování 14 pro/+
...
U s n e s e n í VI/84/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 5/2004 Požární řád města Luhačovice ve znění, které je přílohou tohoto zápisu - ZM VI/2004 - viz příloha č. 1.
/hlasování 14 pro/+U s n e s e n í VI/85/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 6/2004, kterou se mění, zrušují a doplňují některé obecně závazné vyhlášky města Luhačovice ve znění, které je přílohou tohoto zápisu - ZM 21/2004 - viz příloha č. 2.
/hlasování 13 pro, 1 se zdržel/+U s n e s e n í VI/86/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

z ř i z u j e

jednotky sboru dobrovolných hasičů ve smyslu § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů v Luhačovicích (v částech Luhačovice, Polichno, Kladná Žilín a Řetechov)- viz příloha zápisu ZM VI/2004 - příloha č. 3.
/hlasování 14 pro, 1 se zdržel/+U s n e s e n í VI/87/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů zadání změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Luhačovice - místní část Kladná Žilín na pozemku parc. č. 202 k.ú. Kladná Žilín jako závazný podklad pro zpracování návrhu změny č. 1 a

u k l á d á
starostovi města zajistit u pořizovatele - odboru stavebního - pořízení návrhu změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Luhačovice - místní část Kladná Žilín na pozemku parc. č. 202 k.ú. Kladná Žilín.
/hlasování 15 pro/+


U s n e s e n í VI/88/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů zadání změny č. 15 územního plánu sídelního útvaru Luhačovice v lokalitách ul. Družstevní, ul. Ludkovická / V Drahách, ul. Zahradní čtvrť a

u k l á d á
starostovi města zajistit u pořizovatele - odboru stavebního - pořízení návrhu změny č. 15 územního plánu sídelního útvaru Luhačovice ul. Družstevní, ul. Ludkovická / ul. V Drahách a ul. Zahradní čtvrť.
/hlasování 15 pro/+


U s n e s e n í VI/89/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

podle § 31 odst. 2 stavebního zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů se zpracováním změny územního plánu sídelního útvaru Luhačovice na pozemku p.č. st. 148 k.ú. Luhačovice.

Podmínka - pozemek bude určen jako území lázeňství
- náklady spojené se zpracováním změny ponese žadatel.

/hlasování 12 proti, 3 se zdrželi/-
Usnesení nebylo přijato.
U s n e s e n í VI/90/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové provizorium na r. 2005 ve zněním, které je přílohou zápisu - viz ZM VI/2004 - příloha č. 4.
/hlasování 14 pro/+U s n e s e n í VI/91/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

b e r e n a v ě d o m í

výhled finančních prostředků k 31.12.2004 a finančních prostředků na investice v roce 2005 - viz příloha zápisu ZM VI/2004 - příloha č. 5.
/hlasování 14 pro/+U s n e s e n í VI/92/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji pozemku p. č. 1974/9 o výměře 96 m2 v k. ú. Kladná Žilín, panu Františkovi Kudláčkovi, bytem Kladná Žilín 25, za cenu 20,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem - viz příloha zápisu ZM VI/2004 - příloha č. 7.
/hlasování 14 pro/+
Jedná se o dořešení majetkoprávních vztahů k pozemku, který užívá pan František Kudláček v místní části Kladná Žilín.


U s n e s e n í VI/93/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o nabytí do vlastnictví města koupí pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci - původ PK p. č. 1455/2 o výměře 134 m2 v k. ú. Luhačovice za cenu 40,- Kč/m2 - viz příloha zápisu ZM VI/2004 - příloha č. 8.
/hlasování 14 pro/+
Jedná se o pozemek pod komunikací v lokalitě před skládkou "Loska" ve vlastnictví Marie Janalíkové, Hany Součkové a Ing. Jiřího Součka.

U s n e s e n í VI/94/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o nabytí do vlastnictví města koupí části pozemku p. č. 2442/6 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 200 m2 za cenu 50,- Kč/m2 .
/hlasování 14 pro/+

Jedná se o pozemek, který slouží jako místní komunikace v ulici Solné ve vlastnictví Dany Soldánové.


U s n e s e n í VI/95/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 2441/4 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 100 m˛ panu Liboru Krajíčkovi, bytem Lužné 314, Luhačovice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 300,- Kč/m˛ a úhradu nákladů spojených s převodem - viz příloha tohoto zápisu ZM VI/2004 - příloha č. 10.
/hlasování 14 pro/+U s n e s e n í VI/96/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 2441/4 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 60 m˛ Lázním Luhačovice, a. s., Lázeňské náměstí 436, Luhačovice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 300,- Kč/m˛ a úhradu nákladů spojených s převodem - viz příloha tohoto zápisu ZM VI/2004 - příloha č. 10.
/hlasování 14 pro/+

Jedná se o prodej pozemku nad lázeňským domem Morava I a II.
U s n e s e n í VI/97/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o nabytí bezúplatným převodem pozemků z vlastnictví Zlínského kraje:
1) dle GP 1277-103/2000 - viz ZM VI/2004 - příloha č. 11 - pozemky znázorněné zeleně:
části "a" o výměře 113 m2
části "f" o výměře 329 m2
části "c" o výměře 297 m2
části "h" o výměře 93 m2
části "r" o výměře 847 m2
části "y" o výměře 99 m2
části "p" o výměře 31 m2
části "u" o výměře 113 m2
p. č. 2443/26 o výměře 254 m2 vše odděleno z pozemku p. č. 2443/9 v k. ú. Luhačovice
2) dle GP 1510-428/2004 - viz ZM VI/2004 - příloha č. 12a) a 12b) pozemky znázorněné zeleně:
části "a" o výměře 890 m2 z pozemku p. č. 2443/9
části "h" o výměře 24 m2 z pozemku p. č. 2443/9
2443/29 o výměře 117 m2 z pozemku p. č. 2443/9
2443/30 o výměře 38 m2 z pozemku p. č. 2443/9
části "r" o výměře 196 m2 z pozemku p. č. 2443/9
2443/32 o výměře 104 m2 z pozemku p. č. 2443/9
2443/33 o výměře 182 m2 z pozemku p. č. 2443/9
části "e" o výměře 24 m2 z pozemku p. č. 2427/2
části "d" o výměře 1.498 m2 z pozemku p. č. 2443/9 v k. ú. Luhačovice
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í VI/98/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o bezúplatném převodu pozemků města do majetku Zlínského kraje:

1) dle GP 1277-103/2000 - viz ZM VI/2004 - příloha č. 11 - pozemky znázorněné modře:
části "k" o výměře 68 m2 z pozemku p. č. 2443/8
části "n" o výměře 11 m2 z pozemku p. č. 2445/10
části "l" o výměře 79 m2 z pozemku p. č. 2445/11
části "m" o výměře 78 m2 z pozemku p. č. 2709
2) dle GP 1510-428/2004 -viz ZM VI/2004-příloha č.12a) a 12b)-pozemky znázorněné modře:
části "i" o výměře 105 m2 z pozemku p. č. 2443/3
části "m" o výměře 13 m2 z pozemku p. č. 2443/10
části "o" o výměře 5 m2 z pozemku p. č. 2443/12

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům v souvislosti s výstavbou Okružní křižovatky na nám. 28. října a zřízením parkovacích míst na ul. Masarykova.

U s n e s e n í VI/99/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o bezúplatném převodu id. ź pozemku p. č. 1359/5 v k. ú. Luhačovice, na kterém je místní komunikace z majetku státu do majetku města Luhačovice za podmínky, že ve lhůtě 10-ti let od bezúplatného nabytí majetku nepřevede nemovitost na jinou osobu a současně ji bude užívat k dosavadnímu účelu - viz příloha tohoto zápisu - ZM VI/2004 - příloha č. 13 - znázorněno zeleně.
/hlasování 16 pro, 1 se zdržel/+
Jedná se o pozemek, na kterém je umístěna místní komunikace v ulici Stráň.


U s n e s e n í VI/100/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s vynětím pozemku o výměře 156 m˛ p. č. 815/2 v k. ú. Luhačovice z lesního půdního fondu - viz příloha tohoto zápisu - ZM VI/2004 - příloha č. 14.
/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+
Jedná se o pozemek na konci ul. Slunná.


U s n e s e n í VI/101/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o bezúplatném převodu části pozemku p. č. 1360/1 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 60 m˛, na kterém je místní komunikace, z majetku státu do majetku města Luhačovice za podmínky, že ve lhůtě 10-ti let od bezúplatného nabytí majetku nepřevede nemovitost na jinou osobu a současně ji bude užívat k dosavadnímu účelu - viz příloha ZM VI/2004 - příloha č. 13 - znázorněno modře.
/hlasování 18 pro/+


U s n e s e n í VI/102/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační komise. Návrhy jsou součástí zápisu z inventarizace majetku ke dni 31. 10. 2004.
/hlasování 17 pro/+

U s n e s e n í VI/103/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o vybudování místní komunikace na pozemku p. č. 1867/2 na náklady PLUS - DISCOUNT, spol. s r. o. a následném bezúplatném převedení do majetku města.
/hlasování 17 pro/+

U s n e s e n í VI/104/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 90/1 o výměře cca 300 m˛ a pozemek p. č. 925/2 o výměře 253 m˛ v k. ú. Polichno panu Ing. Josefovi Studenému, bytem Polichno čp. 55 za cenu 20,- Kč/m˛ a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+
Jedná se o pozemek vedle železniční dráhy vedle domu č. p. 55 Ing. Studeného v místní části Polichno.U s n e s e n í VI/105/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemků: st. pl. 692, p č. 1864/1, 2429/2, 2429/4 a 2429/5 v k. ú. Luhačovice pro účely bytové výstavby SBD Květen, za cenu 550,- Kč/m˛ a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 18 pro/+
Jedná se o pozemky v Zahradní čtvrti před budovou kotelny, tj. asfaltové hřiště a přilehlé pozemky.

U s n e s e n í VI/106/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Rozpočtové opatření č. 16 ve výši 198 tis. Kč na rekonstrukci střechy MěDK Elektra ve znění:

org. 3616 pol. 6121 + 198 tis. Kč
org. 3605 pol. 6121 - 70 tis. Kč
org. 6111 pol. 2210 + 70 tis. Kč
org. 0006 pol. 1343 + 58 tis. Kč
/hlasování 18 pro/+
U s n e s e n í VI/107/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Rozpočtové opatření č. 22 ve znění :

Org.0006 pol. 3112 5 600 tis. Kč
Org.9999 pol. 8115 - 5 600 tis. Kč

Neinvestiční příspěvek TS snížení o 894 tis. Kč

Org.2104 pol. 5331 - 894 tis. Kč
Org.9999 pol. 8115 - 894 tis. Kč

/hlasování 18 pro/+U s n e s e n í VI/108/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s názvem ulice v nové výstavbě v lokalitě Hrazanská - Slunná ul. Slunná.
/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í VI/109/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prominutí nájmu SOŠ a SOU, Masarykova 101, Luhačovice, za období od 1.7.2004 do 30.11.2004 ve výši 60 108,- Kč v objektu Masarykova č. p. 101.
/hlasování 14 pro, 1 proti, 2 se zdrželi/+


U s n e s e n í VI/110/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o uzavření kupních smluv na byty v domech č.p. 905 až 907, mimo bytu č.2 v domě č.p. 905, který je v užívání paní Králíkové. Prodej tohoto bytu bude řešen samostatně v souladu s pravidly a postupy pro uplatňování pravidel pro prodej bytů a bytových domů v majetku města Luhačovice.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í VI/111/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o uzavření kupních smluv na byty domě č. p. 860 mimo byt č. 1 , který je v užívání p. Krátkého. Prodej tohoto bytu bude řešen samostatně v souladu s pravidly a postupy pro uplatňování pravidel pro prodej bytů a bytových domů v majetku města Luhačovice.
/hlasování 16 pro/+U s n e s e n í VI/112/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

finanční dar Ing. Bohuslavu Marhoulovi ve výši 18 tis. Kč a PhDr. Františkovi Hubáčkovi ve výši 16 tis. Kč.
/hlasování 13 pro, 1 proti, 2 se zdrželi/+U s n e s e n í VI/113/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s přípravou opatření k uvedení stavu veřejného koupaliště v Luhačovicích do souladu s platným zákonem.
/hlasování 15 pro/+

Nahoru