Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

16. 2. 2023

Zprávy z 3. schůze Rady města Luhačovice konané 06.02.2023


Výpis usnesení z 3. schůze Rady města Luhačovice konané 06.02.2023

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 20/R3/2023 - Rada města Luhačovice rozhoduje o poskytnutí individuální dotace fyzickým nebo právnickým osobám na rok 2023 viz tabulka č. 4/II a rozhoduje o neposkytnutí individuální dotace pro žadatele:

- J.Č., A.K., Š.P., Zdravotní klaun, o. p. s., Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9 a Klub rodičů ZŠ Čtverka z. s., Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod a schvalujeuzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace dle vzoru veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou č. 4/III a č. 4/IV.

 

Usnesení 21/R3/2023 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí individuální dotace fyzickým nebo právnickým osobám na rok 2023 viz tabulka č. 5/II a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace dle vzoru veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou č. 5/III a č. 5/IV.

 

Usnesení 22/R3/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančních darů viz tabulka č. 6/I.

 

Usnesení 23/R3/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., Gahurova 5265, 760 01 Zlín na podporu sociální činnosti v roce 2023.

 

Usnesení 24/R3/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč společnosti AUDIOHELP z. s., Mariánské nám. 2187, 688 01 Uherský Brod na činnost zaměřenou na osvětu a pomoc sluchově postiženým v roce 2023.

 

Usnesení 25/R3/2023 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši 70.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín na pořízení automatizovaného externího defibrilátoru.

 

Usnesení 26/R3/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města propachtovat pozemek parc. č. 1518/1 v k. ú. Luhačovice o výměře 30.014 m2 na dobu určitou do 31.12.2027.

 

Usnesení 27/R3/2023 - Rada města Luhačovice schvalujepodání žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva vnitra na výdaje realizované v rámci projektu Města Luhačovice a Charity Luhačovice na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023.

 

Usnesení 28/R3/2023 - Rada města Luhačovice jmenuje komisi pro veřejnou zakázku na stavbu „Rekonstrukce manipulačních ploch v ulici Družstevní, Luhačovice“ ve složení:

členové: Ing. Jiří Šůstek, Ing. Marian Ležák, Robert Kolařík,

náhradníci: Ing. Magdalena Blahová, Daniel Mejzlík, JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.

 

Usnesení 29/R3/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat části pozemku parc. č. 1974/2 v k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 170 m2.

 

Usnesení 30/R3/2023 - Rada města Luhačovice schvalujeuzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s panem Jiřím Gbelcem, IČ: 05734771 na výkon činnosti odborného lesního hospodáře a provádění lesnických prací a činnost lesníka.

 

Usnesení 31/R3/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout nebytové prostory o výměře cca 140 m2 v 1. NP objektu č. p. 18 na pozemku st. pl. 181 v k. ú. Kladná Žilín na dobu neurčitou za účelem provozování pekárny sýrových sušenek. 

 

Usnesení 32/R3/2023 - Rada města Luhačovice souhlasí s umístěním reklamního banneru společnosti Galén–Symposion s. r. o., propagujícího konání kongresu Diabetologické dny 2022 v termínu 25.04.-29.04.2023. Banner instalují Technické služby Luhačovice, p. o. mezi sloupy veřejného osvětlení nad komunikací ul. Masarykova – u zámku.

 

Usnesení 33/R3/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje ceny za stání silničních motorových vozidel ve městě Luhačovice platné od 01.03.2023 ve znění přílohy č. 20/I.

Nahoru