Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

10. 12. 2021

Zprávy z 22. schůze Rady města Luhačovice konané 29.11.2021


Výpis usnesení z 22. schůze Rady města Luhačovice konané 29.11.2021

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 361/R22/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Základní školy Luhačovice, příspěvkové organizace na rok 2022 ve znění přílohy č. 4/I a schvaluje střednědobý výhled Základní školy Luhačovice, příspěvkové organizace na roky 2023–2024 ve znění přílohy č. 4/II.

 

Usnesení 362/R22/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Střediska volného času Luhačovice, příspěvkové organizace na rok 2022 ve znění přílohy č. 5/I a schvaluje střednědobý výhled Střediska volného času Luhačovice, příspěvkové organizace na roky 2023–2024 ve znění přílohy č. 5/II.

 

Usnesení 363/R22/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Mateřské školy Luhačovice, okres Zlín, příspěvkové organizace na rok 2022 ve znění přílohy č. 6/I a schvaluje střednědobý výhled Mateřské školy Luhačovice, okres Zlín, příspěvkové organizace na roky 2023–2024 ve znění přílohy č. 6/II.

 

Usnesení 364/R22/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvkové organizace na rok 2022 ve znění přílohy č. 7/I a schvaluje střednědobý výhled Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvkové organizace na roky 2023–2024 ve znění přílohy č. 7/II.

 

Usnesení 365/R22/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Sportovního centra Radostova Luhačovice, příspěvkové organizace na rok 2022 ve znění přílohy č. 8/I a schvaluje střednědobý výhled Sportovního centra Radostova Luhačovice, příspěvkové organizace na roky 2023–2024 ve znění přílohy č. 8/II.

 

Usnesení 366/R22/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Technických služeb Luhačovice, příspěvkové organizace na rok 2022 ve znění přílohy č. 9/I a schvaluje střednědobý výhled Technických služeb Luhačovice, příspěvkové organizace na roky 2023–2024 ve znění přílohy č. 9/II.

 

Usnesení 367/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2021–2022 s Českou spořitelnou, a. s. viz příloha č. 10/I a doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu města podpisem Smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč pro překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2021–2022 s Českou spořitelnou, a. s.

 

Usnesení 368/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční limit pro přidělování individuálních dotací fyzickým a právnickým osobám v roce 2022 na základě předložených žádostí žadatelů v celkové výši 2.500.000 Kč.

 

Usnesení 369/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit Návrh rozpočtového provizoria pro rok 2022:

Rozpočtové provizorium pro rok 2022

Rozpočtové provizorium bude upravovat hospodaření města Luhačovice v době, než bude schválen zastupitelstvem města rozpočet na rok 2022.

Zásady rozpočtového provizoria: 

1. Celkové měsíční výdaje města Luhačovice nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro rok 2021. Vyšší celkové výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.

2. Povoluje se čerpání běžných výdajů do výše 1/12 načítaně z celkové roční částky rozpočtu roku 2021 v každém měsíci období rozpočtového provizoria, vyjma položek:

a) 5171 - opravy a udržování v hodnotě vyšší než 20.000 Kč za jednotlivé provedené a vyfakturované práce,  

b) 5137- nákup DDHM a DDNHM v hodnotě vyšší než 5.000 Kč za jeden kus DDHM a DDNHM.

Souhlas s čerpáním výdajů nad uvedené finanční hodnoty na těchto položkách může být dán do výše 150.000 Kč radou města, čerpání výdajů 150.000 Kč a více zastupitelstvem města.

3. Povoluje se úhrada splátky dohody uzavřené s Ministerstvem dopravy ČR.

4. Povoluje se čerpání kapitálových výdajů – položky třídy 6 – jen se souhlasem zastupitelstva města, vyjma kapitálových výdajů (tabulka viz příloha č. 12/I).

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města po jeho schválení zastupitelstvem města.

Za čerpání rozpočtového provizoria jsou odpovědni příslušní zaměstnanci Městského úřadu v Luhačovicích dle dispozičního oprávnění.

 

Usnesení 370/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku Technických služeb Luhačovice, příspěvkové organizace na rok 2021 o 586 tis. Kč a současně převod neinvestičního příspěvku na rok 2021 ve výši 620.000 Kč na příspěvek investiční k posílení fondu investic organizace.

 

Usnesení 371/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvkové organizaci Technické služby Luhačovice rozpočtovou změnu č. 1/2021 ve znění přílohy č. 14/I.

 

Usnesení 372/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Luhačovice dle přílohy č. 15/I.

 

Usnesení 373/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvkové organizaci Základní škola Luhačovice rozpočtovou změnu č. 1/2021 ve znění přílohy č. 16/I.

 

Usnesení 374/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvkové organizaci Základní škola Luhačovice rozpočtovou změnu č. 2/2021 ve znění přílohy č. 17/I.

 

Usnesení 375/R22/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje přijetí finančního daru ve výši 5.000 Kč příspěvkovou organizací Mateřská škola Luhačovice, okres Zlín, od společnosti LUKROM, spol. s r. o., Lípa 81, 763 11 Lípa.

 

Usnesení 376/R22/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2021.

 

Usnesení 377/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 12/2021.

 

Usnesení 378/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu částí pozemků parc. č. 2681/21, parc. č. 2681/22 a parc. č. 2682/8 o celkové výměře cca 85 m2 a části pozemků st. pl. 742 a st. pl. 743 o celkové výměře cca 35 m2 vše v k. ú. Luhačovice za část pozemku parc. č. 2685/1 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Luhačovice ve vlastnictví města za podmínky úhrady nákladů spojených s převodem nemovitostí rovným dílem.

 

Usnesení 379/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc. č. 2161 v k. ú. Řetechov o výměře cca 80 m2 v majetku města za části pozemku parc. č. 92 v k. ú. Řetechov o celkové výměře cca 40 m2, na kterých je komunikace v místní části Řetechov, za podmínky doplatku ceny rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků 100 Kč/m2 a úhrady nákladů spojených s převodem nemovitostí rovným dílem.

 

Usnesení 380/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města úplatným převodem pozemek parc. č. 1867/26 o výměře 34 m2 v k. ú. Luhačovice, na kterém je místní komunikace za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

 

Usnesení 381/R22/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní smlouvy se společností GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem na pronájem budoucího plynárenského zařízení – plynovodu v délce 147 m a 7 ks přípojek v délce 22 m v souvislosti s budováním ZTV ul. Ludkovická.

 

Usnesení 382/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit směnit část pozemku parc. č. 591 o celkové výměře cca 450 m2 a pozemek parc. č. 650/29 v k. ú. Biskupice u Luhačovic o výměře 1.885 m2  za pozemek ve vlastnictví města parc. č. 585 v k. ú. Polichno o výměře 6.743 m2 za podmínky doplatku ceny rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků 14 Kč/m2 a úhrady nákladů spojených s převodem nemovitostí rovným dílem a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 650/29 v k. ú. Biskupice u Luhačovic o výměře cca 1.200 m2 za cenu 14 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti.

 

Usnesení 383/R22/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1328/4 v k. ú. Luhačovice o celkové výměře cca 80 m2 za účelem uskladnění stavebního materiálu na dobu určitou 1 rok.

 

Usnesení 384/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2463/28 a parc. č. 2463/2 v k. ú. Luhačovice o celkové výměře cca 10 m2 manželům M. a L. M. za cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

 

Usnesení 385/R22/2021 - Rada města Luhačovice ruší usnesení č. 334/R20/2021 uzavření nájemní smlouvy na užívání bytové jednotky č. 866/1 s příslušenstvím o celkové výměře 33,96 m2 včetně sklepa v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 866, ul. Družstevní v Luhačovicích s A.F. na dobu 24 měsíců od 01.11.2021.

 

Usnesení 386/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 29/I.

 

Usnesení 387/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise doporučuje zastupitelstvu městauložit vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

 

Usnesení 388/R22/2021 - Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města prodat lesní pozemky v k. ú. Řetechov a k. ú. Újezdec u Luhačovic o celkové výměře 118,79 ha.

 

Usnesení 389/R22/2021 - Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města úplatným převodem elektronickou aukcí id. 1/2 pozemku parc. č. 176 o výměře 7.664 m2, orná půda v k. ú. Kladná Žilín.

 

Usnesení 390/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Program rozvoje města Luhačovice jako strategickou koncepci rozvoje města do roku 2030.

 

Usnesení 391/R22/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Bezpečnost dopravy“ na projekt „Chodník podél silnice II/496, Kladná Žilín, Luhačovice“ a schvaluje dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2022.

 

Usnesení 392/R22/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora obcí s 3.001–10.000 obyvateli na projekt rekonstrukce veřejné budovy – "krčku ZŠ Luhačovice" a schvaluje dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

 

Usnesení 393/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o poskytnutí dotace z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy na projekt Rekonstrukce manipulačních ploch v ulici Družstevní, Luhačovice a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

 

Usnesení 394/R22/2021 - Rada města Luhačovice revokuje usnesení č. 282/R16/2021 ze dne 06.09.2021 v tomto znění:

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 02.01.2002 a příslušných dodatků na užívání nebytových prostor – restaurační části o výměře 1.547 m2 v objektu č. p. 950 MěDK Elektra na st. pl. 1377 a venkovní plochy na pozemku parc. č. 695/1 o výměře 165 m2 za účelem venkovního posezení s panem Z.N. ke dni 30.11.2022.

 

Usnesení 395/R22/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání nebytových prostor v objektu č. p. 18 na pozemku st. pl. 181 v k. ú. Kladná Žilín o výměře 36 m2 na dobu neurčitou od 01.12.2021 s D.S. za cenu 1 Kč/rok a úhradu služeb s nájmem spojených.

 

Usnesení 396/R22/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout část pozemku st. pl. 230 o výměře 4 m2 v k. ú. Luhačovice za účelem umístění 2 ks kontejnerů u objektu č. p. 137 na dobu neurčitou.

 

Usnesení 397/R22/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 633/7 v k. ú. Luhačovice v majetku Lesů České republiky, s. p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové na dobu určitou od započetí stavby manipulační plochy pro obsluhu radaru do následného majetkoprávního vypořádání, tj. zřízení věcného břemene za podmínek dle smlouvy, která je přílohou.

 

Usnesení 398/R22/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 1326/7 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 110 m2 za účelem jeho obhospodařování na dobu neurčitou.

 

Usnesení 399/R22/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje zrušení výběrového řízení na nového nájemce nebytových prostor – restaurační části o výměře 1.547 m2 v objektu č. p. 950 MěDK Elektra na st. pl. 1377 a venkovní plochy na pozemku parc. č. 695/1 o výměře 165 m2 za účelem venkovního posezení, s předpokládaným nástupem od 01.01.2022.

 

Usnesení 400/R22/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje podmínky vydávání poukázek na Senior Taxi pro rok 2022 ve znění přílohy č. 44/I.

 

Usnesení 401/R22/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje zvýšení osobního ohodnocení ředitele příspěvkové organizace Sportovní centrum Radostova Luhačovice dle přílohy č. 45/I.

 

Usnesení 402/R22/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Střediska volného času Luhačovice, příspěvkové organizace ve dnech 20.12.2021-07.01.2022. 

 

Usnesení 403/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit s účinností od 01.01.2022 Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství ve znění přílohy č. 47/I.

 

Usnesení 404/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit s účinností od 01.01.2022 Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve znění přílohy č. 48/I.

 

Usnesení 405/R22/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje s účinností od 01.01.2022 ceny za stání silničních motorových vozidel ve městě Luhačovice ve znění přílohy č. 49/I podle Nařízení města Luhačovice č. 2/2021 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu.

 

Usnesení 406/R22/2021 - Rada města Luhačovice pověřuje starostu města Luhačovice Ing. Mariana Ležáka zpracováním pravidel vydávání parkovacích karet k parkování vozidel na pozemních komunikacích, parkovištích a odstavných plochách v lokalitách sídliště ul. Masarykova a sídliště ul. Zahradní čtvrť v úsecích, časovém intervalu a v rozsahu vymezeném v Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu č. 7/2021, č. j.  MULU -18646/2021/26/JaM, a jejich zveřejněním na webových stránkách města.  

 

Usnesení 407/R22/2021 - Rada města Luhačovice rozhoduje o vyplacení pololetních odměn ředitelům příspěvkových organizací: Středisko volného času Luhačovice, Mateřská škola Luhačovice, Technické služby Luhačovice, Základní škola Luhačovice, Městský dům kultury Elektra Luhačovice, Sportovní centrum Radostova Luhačovice ve výši uvedené v příloze č. 51/I.

Nahoru