Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

12. 11. 2021

Zprávy z 20. schůze Rady města Luhačovice konané 01.11.2021


Výpis usnesení z 20. schůze Rady města Luhačovice konané 01.11.2021

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 330/R20/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luhačovice na rok 2021 s příjemcem dotace Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, V Drahách 1105, 763 26 Luhačovice ve znění přílohy č. 4/I.

 

Usnesení 331/R20/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Středisko volného času Luhačovice na rok 2021 o 31.000 Kč.

 

Usnesení 332/R20/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021.

 

Usnesení 333/R20/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města směnit část pozemku parc. č. 2161 v k. ú. Řetechov o výměře cca 80 m2 v majetku města za části pozemku parc. č. 92 v k. ú. Řetechov o celkové výměře cca 40 m2, na kterých je komunikace v místní části Řetechov, za podmínky doplatku ceny rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků.

 

Usnesení 334/R20/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání bytové jednotky č. 866/1 s příslušenstvím o celkové výměře 33,96 m2 včetně sklepa v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 866, ul. Družstevní v Luhačovicích s A.F. na dobu 24 měsíců od 01.11.2021 a stanovuje nájemné ve výši 100 Kč/m2/měsíc + úhradu služeb s nájmem bytu spojených. 

 

Usnesení 335/R20/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města úplatným převodem pozemek parc. č. 1867/26 o výměře 34 m2 v k. ú. Luhačovice, na kterém je místní komunikace.

 

Usnesení 336/R20/2021 - Rada města Luhačovice revokuje usnesení č. 20/R2/2020 ze dne 27.01.2020 v tomto znění:

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1846/8, 1858/40 a 1860/4 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „AVONET telekomunikační vedení Luhačovice ul. Uherskobrodská, Družstevní, Holubyho“ ve prospěch společnosti AVONET, s. r. o., Krátká 219, 763 26 Luhačovice za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

 

Usnesení 337/R20/2021 - Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města:

1) id. 1/18 pozemků parc. č. 1202/1, 1202/2, 1202/4 ,1202/5, 1211/9,1213/5 a 1223/1 zapsaných na LV č. 1772,

2) id. 37/16559 pozemků parc. č. 2060/32, 2430/10, 2430/11, 2434/37, 2434/55, 2440/26, 2440/29 a 2460/34 zapsaných na LV č. 11152,

3) id. 1/36 pozemků parc. č. 2056/4, 2059/5, 2079/8 a 2079/9 zapsaných na LV č. 11449,

4) id. 37/16559 pozemku parc. č. 2079/6 zapsaném na LV č. 11477.

 

Usnesení 338/R20/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout budoucí plynárenské zařízení – plynovod v délce 147 m a 7 ks přípojek v délce 22 m v souvislosti s budováním ZTV ul. Ludkovická.

 

Usnesení 339/R20/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 1326/7 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 70 m2 za účelem uskladnění stavebního materiálu na dobu určitou 1 rok.

 

Usnesení 340/R20/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 2463/28 a parc. č. 2463/2 v k. ú. Luhačovice o celkové výměře cca 10 m2.

 

Usnesení 341/R20/2021 - Rada města Luhačovice neschvaluje zřízení věcného břemene práva přístupu a průjezdu přes pozemek parc. č. 740/2 k pozemkům parc. č. 702/1, 704/2 a 708 v k. ú. Luhačovice. 

 

Usnesení 342/R20/2021 - Rada města Luhačovice stanovuje s účinností od 01.11.2021 řediteli Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvkové organizace J.Z. plat dle platového výměru viz příloha č. 19/I.

 

Usnesení 343/R20/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje vyhlášení Výběrového řízení na pracovní místo strážník městské policie dle přílohy č. 20/I.

 

Usnesení 344/R20/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Luhačovice a Obcí Dolní Lhota v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 2 písm. d) a §3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 21/I.

Nahoru