Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

27. 10. 2021

Zprávy z 19. schůze Rady města Luhačovice konané 18.10.2021


Výpis usnesení z 19. schůze Rady města Luhačovice konané 18.10.2021

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 313/R19/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 16.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola Luhačovice, Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, IČO: 61715999.

 

Usnesení 314/R19/2021 - Rada města Luhačovice souhlasí s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace Sportovní centrum Radostova Luhačovice za účelem vytvoření koncepční studie rozvoje venkovního areálu SC Radostova viz příloha č. 5/I.

 

Usnesení 315/R19/2021 - Rada města Luhačovice neschvaluje zřízení věcného břemene práva přístupu a průjezdu přes pozemek parc. č. 819/51 v k. ú. Luhačovice k pozemku st. pl. 899, jehož součástí je dům č. p. 759 a pozemkům parc. č. 819/48 a parc. č. 815/24 v k. ú. Luhačovice.

 

Usnesení 316/R19/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc. č. 1976/2 v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 20 m2 v majetku města za části pozemku parc. č. st. pl. 37 a parc. č. 35 v k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 30 m2, na kterých je komunikace v místní části Kladná Žilín, za podmínky doplatku ceny rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků 100 Kč/m2 a úhrady nákladů spojených s převodem nemovitostí rovným dílem.

 

Usnesení 317/R19/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1113/7 v k. ú. Řetechov o výměře cca 65 m2 L.B. a Ing. T.P., za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

 

Usnesení 318/R19/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města směnit části pozemků parc. č. 2681/21, parc. č. 2681/22 a parc. č. 2682/8 o celkové výměře cca 85 m2 a části pozemků st. pl. 742 a st. pl. 743 o celkové výměře cca 35 m2 vše v k. ú. Luhačovice za část pozemku parc. č. 2685/1 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Luhačovice ve vlastnictví města za podmínky doplatku ceny rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků.

 

Usnesení 319/R19/2021 - Rada města Luhačovice ruší usnesení č. 305/R18/2021, předmětem, kterého bylo uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v Domě zvláštního určení "Strahov", č. p. 383, ul. Holubyho v 1. podlaží o 1 pokoji a příslušenství včetně sklepa s paní B.Č. na dobu neurčitou od 15.10.2021.

 

Usnesení 320/R19/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v Domě zvláštního určení "Strahov", č. p. 383, ul. Holubyho v 1. podlaží o 1 pokoji a příslušenství včetně sklepa s paní M.H. na dobu neurčitou od 01.11.2021.

 

Usnesení 321/R19/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2835 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Nábřeží, Lukešová, kab. NN" ve prospěch společnosti EG. D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + 1.000 Kč za umístění pilíře + příslušné DPH.

 

Usnesení 322/R19/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí individuální dotace Zlínského kraje na rekonstrukci budovy Sokolovny v Luhačovicích a schvaluje dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2022.

 

Usnesení 323/R19/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí individuální dotace Zlínského kraje na zpracování technické studie včetně investičního záměru a ekonomického vyhodnocení akce „Silnice II/492: Luhačovice – obchvat“ a schvaluje dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2022.

 

Usnesení 324/R19/2021 - Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. na veřejnou zakázku na stavbu „Rekonstrukce Sokolovny Luhačovice“ na základě doporučení komise takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 1 STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o., Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 46346171, nabídková cena včetně DPH: 40.517.272,76 Kč,

Pořadí č. 2

Nabídka č. 3 3V & H, s. r. o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod, IČ: 46992715,

nabídková cena včetně DPH: 40.837.499,00 Kč a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o., Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště v souladu s nabídkou dodavatele.

 

Usnesení 325/R19/2021 - Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování technické studie včetně investičního záměru a ekonomického vyhodnocení akce „Silnice II/492: Luhačovice – obchvat“ takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 2 PRAGOPROJEKT, a. s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, nabídková cena včetně DPH: 1.082.950,00 Kč,

Pořadí č. 2

Nabídka č. 1 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 42767377, nabídková cena včetně DPH: 1.239.040,00 Kč

a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem PRAGOPROJEKT, a. s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, v souladu s nabídkou dodavatele.

 

Usnesení 326/R19/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města poskytnout formou výpůjčky na dobu určitou 50 let nebytové prostory o výměře cca 1.100 m2 v objektu č. p. 228 na pozemku st. pl. 161/1 v k. ú. Luhačovice se Základní uměleckou školou Luhačovice, Masarykova 137, 763 26 Luhačovice.

 

Usnesení 327/R19/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje znění Dohody o úhradě části nákladů k tisku turistické brožury "Tady pramení architektura" dle přílohy č. 19/I.

 

Usnesení 328/R19/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Mateřské školy Luhačovice, okres Zlín, příspěvkové organizace v době vánočních prázdnin ve dnech 23.12.2021-02.01.2022.

 

Usnesení 329/R19/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Luhačovice a Obcí Horní Lhota v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 2 písm. d) a §3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 22/I.

Nahoru