Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

17. 9. 2021

Zprávy z 16. schůze Rady města Luhačovice konané 06.09.2021


Výpis usnesení z 16. schůze Rady města Luhačovice konané 06.09.2021

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 271/R16/2021 - Rada města Luhačovice schvalujepřijetí finančního daru Městem Luhačovice od:Společenství vlastníků jednotek Masarykova 54, Masarykova 54, 763 26 Luhačovice, IČ: 26313383 ve výši 10.000 Kč.

 

Usnesení 272/R16/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje harmonogram výběrového řízení na poskytnutí individuálních dotací Města Luhačovice pro rok 2022. Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí individuálních dotací Města Luhačovice pro rok 2022.

Žádat o individuální dotaci mohou právnické nebo fyzické osoby.

Dotace je určena na podporu čtyř oblastí: sportu a tělovýchovy, kultury a kulturního dědictví, vzdělávání a volnočasové aktivity dětí, mládeže a seniorů, na sociální služby, zdravotnictví a humanitární pomoc.

Žádost lze podat pouze do jedné z vyjmenovaných oblastí.

Žádost se podává na formulářích žádostí, které jsou k dispozici na internetových stránkách města Luhačovice – www.mesto.luhacovice.eu nebo na finančním odboru Městského úřadu Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice.

Žádosti o dotaci na předepsaném formuláři se všemi vyplněnými údaji včetně všech příloh přijímá Město Luhačovice do 05.11.2021 prostřednictvím podatelny Města Luhačovice. Žádost je možné podat osobně na podatelně Města Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice nebo přes elektronickou podatelnu e-podatelna@luhacovice.eu.

Časové razítko podání je rozhodující pro dodržení termínu podání.

Předkládaný projekt musí být realizován v roce 2022.

Žadatel, který nepředloží žádost ve stanoveném termínu, je vyřazen z výběrového řízení. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách města Luhačovice – www.mesto.luhacovice.eu do 30 dnů po schválení rozpočtu města na rok 2022. Podané projekty včetně jejich příloh Město Luhačovice nevrací.

Se žadateli, kteří uspěli ve výběrovém řízení, bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace.

 

Usnesení 273/R16/2021 - Rada města Luhačovice rozhoduje o poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč Obci Podhradí, Podhradí 41, 763 26 Luhačovice na akci zřícenina Starý Světlov a schvaluje

uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou č. 6/I.

 

Usnesení 274/R16/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města rozhodnouto prominutí pohledávky vůči panu R.S. za nájemné a služby v celkové výši 49.500 Kč. 

 

Usnesení 275/R16/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města přijmoutopatření ke Zprávě č. 185/2020/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření města Luhačovice za rok 2020, bodu C., II. ve znění:do informačního systému VERA, modulu Smlouvy bude povinně zavedena evidenční zpětná vazba na zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění. Kontrola bude prováděna v souladu s Organizační směrnicí č. 5/2018 Evidence a uveřejňování smluv.

 

Usnesení 276/R16/2021 - Rada města Luhačovice bere na vědomíhospodaření města Luhačovice za I. pololetí roku 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválithospodaření města Luhačovice za I. pololetí roku 2021. 

 

Usnesení 277/R16/2021 - Rada města Luhačovice schvalujehospodaření příspěvkových organizací města: Technické služby Luhačovice, Městský dům kultury Elektra Luhačovice, Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Základní škola Luhačovice, Mateřská škola Luhačovice, Středisko volného času Luhačovice za I. pololetí roku 2021 a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomíhospodaření příspěvkových organizací města: Technické služby Luhačovice, Městský dům kultury Elektra Luhačovice, Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Základní škola Luhačovice, Mateřská škola Luhačovice, Středisko volného času Luhačovice za I. pololetí roku 2021.

 

Usnesení 278/R16/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 7/2021.

 

Usnesení 279/R16/2021 - Rada města Luhačovice schvalujeuzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 01.02.2002 s paní J.R. na užívání bytu č. 25 ve 3. NP v Domě s byty zvláštního určení Strahov č. p. 383 dohodou ke dni 30.09.2021.

 

Usnesení 280/R16/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemku parc. č. 2463/25 v k. ú. Luhačovice o výměře 23 m2, na kterém je místní komunikace, za pozemek parc. č. 1421/10 v k. ú. Luhačovice o výměře 40 m2 ve vlastnictví města za podmínky doplatku ceny za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků 250 Kč/m2 a úhrady nákladů spojených s převodem nemovitostí rovným dílem.

 

Usnesení 281/R16/2021 - Rada města Luhačovice rozhodujeo výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. na veřejnou zakázku na stavbu „Silnice II/496: Kladná – Žilín“ na základě doporučení komise takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 4 PORR a. s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560 a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem PORR a. s. v souladu s nabídkou dodavatele.

 

Usnesení 282/R16/2021 - Rada města Luhačovice schvalujeuzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 02.01.2002 a příslušných dodatků na užívání nebytových prostor – restaurační části o výměře 1.547 m2 v objektu č. p. 950 MěDK Elektra na st. pl. 1377 a venkovní plochy na pozemku parc. č. 695/1 o výměře 165 m2 za účelem venkovního posezení s panem Z.N. ke dni 31.12.2021.

 

Usnesení 283/R16/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejněnízáměr města pronajmout na dobu neurčitou nebytové prostory – restaurační část o výměře 1.547 m2 v objektu č. p. 950 MěDK Elektra na st. pl. 1377 a venkovní plochu na pozemku parc. č. 695/1 o výměře 165 m2 za účelem venkovního posezení za podmínky předložení podnikatelského záměru.

 

Usnesení 284/R16/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje výpověď Dohody ze dne 01.03.2002 uzavřené s Ing. L.P. a L.P., předmětem, které bylo bezplatné užívání části pozemku parc. č. 446/39 v k. ú. Luhačovice.

 

Usnesení 285/R16/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje výpověď Dohody ze dne 01.3.2002 uzavřené s FRANSTIR, s. r. o., předmětem, které bylo bezplatné užívání části pozemku parc. č. 446/39 v k. ú. Luhačovice.

 

Usnesení 286/R16/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejněnízáměr města propachtovat část pozemku parc. č. 585 v k. ú. Polichno o výměře 4.623 m2, který obhospodařuje společnost ZÁLESÍ agro a. s.

 

Usnesení 287/R16/2021 - Rada města Luhačovice odvolávápaní Ing. H.S., z vedoucího pracovního místa ředitelky Městského domu kultury Elektra, příspěvkové organizace se sídlem Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, IČ: 00373281 ke dni 31.10.2021.

 

Usnesení 288/R16/2021 - Rada města Luhačovice jmenujev souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů J.Z. na vedoucí pracovní místo ředitel příspěvkové organizace Městský dům kultury Elektra Luhačovice se sídlem Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, IČ: 00373281 s účinností ode dne 01.11.2021 na dobu určitou do 31.10.2027.

Nahoru