Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

29. 7. 2021

Zprávy z 13. schůze Rady města Luhačovice konané 12.07.2021


Výpis usnesení z 13. schůze Rady města Luhačovice konané 12.07.2021

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 233/R13/2021- Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Luhačovice, Uherskobrodská 877, 763 26 Luhačovice.

 

Usnesení 234/R13/2021- Rada města Luhačovice schvaluje přijetí finančních darů Městem Luhačovice od:

  • ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, 763 26 Luhačovice, IČ: 00135143 ve výši 50.000 Kč,
  • IVF Czech Republic s.r.o., Grohova 117/21, 602 00 Brno, IČ: 25594575 ve výši 100.000 Kč,
  • Karmínová, s.r.o., Tábor 2325/36, Žabovřesky, 602 00 Brno, IČ: 07737599 ve výši 50.000 Kč,
  • Obec Kladeruby, Kladeruby 72, 756 43 Kladeruby, IČ: 00303933 ve výši 10.000 Kč.

 

Usnesení 235/R13/2021- Rada města Luhačovice bere na vědomí podání žádosti o získání dotace z programu COVID 2021 příspěvkovou organizací Sportovní centrum Radostova Luhačovice a Městský dům kultury Elektra Luhačovice.

 

Usnesení 236/R13/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej část pozemku parc. č. 828/1 v k. ú. Polichno o výměře cca 150 m2 manželům F.a M.H. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

 

Usnesení 237/R13/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 93/5 v k. ú. Luhačovice o výměře 81 m2 manželům J. a E.P. za cenu 250 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

 

Usnesení 238/R13/2021- Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 633/7 v k. ú. Luhačovice v majetku Lesů České republiky, s. p.  Přemyslova 1106/19, 500008 Hradec Králové ve prospěch města pro umístění manipulační plochy pro obsluhu radaru za jednorázovou úplatu dle znaleckého posudku.

 

Usnesení 239/R13/2021- Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejněnízáměr města nabýt pozemek v k. ú. Polichno parc. č. 51 o výměře 6.189 m2 z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Usnesení 240/R13/2021- Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt pozemky v k. ú. Polichno parc. č. 480, 482, 491, 944, 55, 56 a 881/28 z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Usnesení 241/R13/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Luhačovice a společností ELEKTROWIN a. s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4.

 

Usnesení 242/R13/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi Sdružením měst a obcí východní Moravy, třída T. Bati 5146, Zlín, a městem Luhačovice za účelem realizace projektu „Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Zlínského kraje IV.“.

 

Usnesení 243/R13/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce mezi Sdružením měst a obcí východní Moravy, třída T. Bati 5146, Zlín, a městem Luhačovice na nádoby na tříděný odpad v rámci projektu „Pořízení nádob na separaci odpadu v obcích východní Moravy II.

 

Usnesení 244/R13/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávky pro projekt Obnova vybavení v ZŠ Luhačovice mezi městem Luhačovice a KDZ, spol. s r.o., Razov 1256, 763 12 Vizovice.

 

Usnesení 245/R13/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace akce „Luhačovice, kanalizace ul. Družstevní“, mezi městem Luhačovice a Arekop, s.r.o., Ševcovská 2483, 760 01 Zlín.

 

Usnesení 246/R13/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Atelierem proREGIO s.r.o., Chládkova 898/2, 616 00 Brno, IČ 29315620, a městem Luhačovice na zpracování změny č. 4 územního plánu Luhačovice.

 

Usnesení 247/R13/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o úhradě nákladů na zpracování změny územního plánu s P.V. .

 

Usnesení 248/R13/2021- Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu „Rekonstrukce ul. Hrazanská Luhačovice“ takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 3 COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ 26177005, nabídková cena včetně DPH 6.772.584,17 Kč,

Pořadí č. 2

Nabídka č. 2 EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1851/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 45274924, nabídková cena včetně DPH 6.846.295,10 Kč a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, v souladu s nabídkou dodavatele.

 

Usnesení 249/R13/2021- Rada města Luhačovice schvaluje Organizační směrnici č. 6/2021, která stanoví pravidla při přebírání, evidenci, vydávávání a další nakládání s nálezy nalezenými na území města Luhačovice, ve znění, které je přílohou č. 22/I tohoto zápisu.

 

Usnesení 250/R13/2021- Rada města Luhačovice schvaluje udělení výjimky pro vydání parkovací karty R na rok 2021 pro pana Ing. G.E. .

 

Usnesení 251/R13/2021- Rada města Luhačovice schvaluje udělení výjimky pro vydání parkovací karty R na rok 2021 pro pana R.M. .

 

Usnesení 252/R13/2021- Rada města Luhačovice schvaluje vyhlášení Výběrového řízení na vedoucí pracovní místo ředitel/ka příspěvkové organizace Městský dům kultury Elektra Luhačovice dle přílohy č. 27/I.

Nahoru