Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

21. 6. 2021

Zprávy z 11. schůze Rady města Luhačovice konané 07.06.2021


Výpis usnesení z 11. schůze Rady města Luhačovice konané 07.06.2021

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

 

Usnesení 194/R11/2021- Rada města Luhačovice bere na vědomí účetní závěrku města Luhačovice k rozvahovému dni 31.12.2020 viz příloha č. 4/I a doporučuje zastupitelstvu města schválitúčetní závěrku města Luhačovice k rozvahovému dni 31.12.2020 viz příloha č. 4/I. Výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 10.498.152,09 Kč, zjištěný dle platných právních předpisů v oblasti účetnictví, převést do nerozděleného zisku minulých účetních období.

 

Usnesení 195/R11/2021- Rada města Luhačovice bere na vědomí závěrečný účet města Luhačovice za rok 2020 viz příloha č. 5/I a doporučuje zastupitelstvu města schválitceloroční hospodaření města Luhačovice a závěrečný účet města Luhačovice za rok 2020, a to bez výhrad viz příloha č. 5/I.

 

Usnesení 196/R11/2021- Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021.

 

Usnesení 197/R11/2021- Rada města Luhačovice schvaluje úpravu stávajících skladových prostor v objektu č. p. 282, ul. Nádražní na prostory ordinace na náklady nájemce Luhadent s. r o., Nádražní 282, Luhačovice s možností odepisování technického zhodnocení majetku a schvalujeuzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 06.01.2014 se společností Luhadent s. r. o., předmětem kterého bude úprava nájemného za nově vybudovanou ordinaci ve výši 1.200 Kč/m2/rok.

 

Usnesení 198/R11/2021- Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 828/1 v k. ú. Polichno o výměře cca 150 m2.

 

Usnesení 199/R11/2021- Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat pozemek parc. č. 93/5 v k. ú. Luhačovice o výměře 81 m2.

 

Usnesení 200/R11/2021- Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 2887 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 15 m2.

 

Usnesení 201/R11/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v Domě zvláštního určení "Strahov" č. p. 383, ul. Holubyho ve 2. podlaží o 1 pokoji a příslušenství včetně sklepa s M.G. na dobu neurčitou od 01.07.2021 a stanovujenájemné ve výši 115 Kč/m2/měsíc + úhradu služeb s nájmem bytu spojených. 

 

Usnesení 202/R11/2021- Rada města Luhačovice schvaluje prominutí dluhu na nájemném od 01.01.2021 do 30.04.2021 ve výši 6.712 Kč paní P.G. za nemožnost provozovat prostory sloužící podnikání v objektu č. p. 315, ul. Masarykova v Luhačovicích ve vlastnictví města z důvodu rozhodnutí vlády.

 

Usnesení 203/R11/2021- Rada města Luhačovice schvaluje prominutí dluhu na nájemném od 01.01.2021 do 30.04.2021 ve výši 6.760 Kč paní J.Š. za nemožnost provozovat prostory sloužící podnikání v objektu č. p. 315, ul. Masarykova v Luhačovicích ve vlastnictví města Luhačovice z důvodu rozhodnutí vlády.

 

Usnesení 204/R11/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku č. 6 k nájemní smlouvě uzavřené s panem J.L. na pronájem restauračních prostor v objektu č. p. 1029, ul. Hradisko v Luhačovicích, předmětem, kterého bude snížení nájemného od 01.01.2021 do 31.05.2021 o 50 % z důvodu rozhodnutí vlády.

 

Usnesení 205/R11/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku č. 7 k nájemní smlouvě uzavřené s panem L.M. na pronájem restauračních prostor v objektu č. p. 668 v Luhačovicích, předmětem, kterého bude snížení nájemného od 01.01.2021 do 15.05.2021 o 50 % z důvodu rozhodnutí vlády.

 

Usnesení 206/R11/2021- Rada města Luhačovice schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro projekt Obnova vybavení v ZŠ Luhačovice a zaslání výzvy na podání nabídky společnostem:

KDZ, spol. s r. o., Razov 1256, 763 12 Vizovice,

Moderní škola s. r. o., K Rybníčkům 332, 747 81 Otice,

School Project, s. r. o., Františka Čechury 4464/6, Poruba, 708 00 Ostrava.

 

 

Usnesení 207/R11/2021- Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města úplatným převodem část pozemku parc. č. 613 v k. ú. Polichno o výměře cca 65 m2.

 

Usnesení 208/R11/2021- Rada města Luhačovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace akce „CS Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic“, uzavíraný mezi Městem Luhačovice a Ing. L.S. apověřujestarostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace akce „CS Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic“.

 

Usnesení 209/R11/2021- Rada města Luhačovice schvaluje vypsání podlimitní veřejné zakázky na stavbu „Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích“.

 

Usnesení 210/R11/2021- Rada města Luhačovice jmenuje komisi pro veřejnou zakázku na stavbu „Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích“ ve složení:

členové: R. Kolařík, Ing. Šůstek, Ing. Blahová,

náhradníci: Mgr. Mgr. Janík, Ing. Ležák, Š. Majtnerová.

 

Usnesení 211/R11/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavebního záměru „Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích, ul. Masarykova č. p. 228“ mezi Zlínským krajem, Střední odbornou školou Luhačovice, příspěvkovou organizací a Městem Luhačovice.

 

Usnesení 212/R11/2021- Rada města Luhačovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13012281, uzavíraný mezi Městem Luhačovice a EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřujestarostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem dodatku ke Smlouvě o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13012281.

 

Usnesení 213/R11/2021- Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 62/1 o výměře 2 m2 a část pozemku parc. č. 731/1 o výměře 1 m2 v k. ú. Luhačovice pro umístění boxů pro vyzvedávání zásilek.

 

Usnesení 214/R11/2021- Rada města Luhačovice nedoporučuje zastupitelstvu města vydat souhlas

a) s pořízením změny č. 4 Územního plánu Luhačovice zkráceným postupem podle § 55a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

b) s obsahem změny č. 4 Územního plánu Luhačovice: změna využití části pozemku parc. č. 2589/2 k. ú. Luhačovice z plochy občanského vybavení – pro lázeňství (OL 64) na plochu smíšenou obytnou (SO).

 

Usnesení 215/R11/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města vydat souhlas

a) s pořízením změny č. 5 Územního plánu Luhačovice zkráceným postupem podle § 55a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

b) s obsahem změny č. 5 Územního plánu Luhačovice – změnu využití části plochy krajinné zeleně (K) na plochy individuálního bydlení (BI) o celkové rozloze cca 550 m2 na pozemku par. č. 1079/40 v k. ú. Luhačovice. 

a doporučuje zastupitelstvu města podmínit pořízení změny č. 5 úhradou nákladů na zpracování změny č. 5 a vyhotovení úplného znění Územního plánu Luhačovice po jeho změně žadateli P.V., na jehož návrh a z jehož výhradní potřeby je změna č. 5 pořizována. 

 

Usnesení 216/R11/2021- Rada města Luhačovice schvaluje účast PhDr. Františka Hubáčka na zahraniční studijní cestě pořádané Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska po Burgundsku v termínu 23.-30.10.2021.

 

Usnesení 217/R11/2021- Rada města Luhačovice schvaluje podání dotace Městské knihovně Luhačovice na tablet určený k vyhledávání knih v katalogu Carmen a k výuce pro žáky, studenty a pro všechny ostatní zájemce. 

Nahoru