Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

24. 5. 2021

Zprávy z 9. schůze Rady města Luhačovice konané 10.05.2021


Výpis usnesení z 9. schůze Rady města Luhačovice konané 10.05.2021

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 164/R9/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Luhačovice dle přílohy č. 4/I.

 

Usnesení 165/R9/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s odpisem pohledávky Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvkové organizace, za paní M.Ch. ve výši 36.336,30 Kč.

 

Usnesení 166/R9/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s odpisem pohledávky Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvkové organizace, za panem Z.N. ve výši 116.666 Kč.

 

Usnesení 167/R9/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3/2021.

 

Usnesení 168/R9/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města úplatným převodem pozemek parc. č. 918/3 v k. ú. Polichno o výměře 188 m2 ve spoluvlastnictví id. 1/10 manželů J. a M.V. a id. 9/10 společnosti PROFI HOME REALITY s. r. o. Boršice u Blatnice 295 za cenu 110.000 Kč a úhradu nákladů spojených s převodem.

 

Usnesení 169/R9/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1945/4 v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 160 m2 včetně bezúplatného zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu přes pozemky v majetku B.K. parc. č. 441/8 a parc. č. 1945/5 v k. ú. Kladná Žilín za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

 

Usnesení 170/R9/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit směnit části pozemku parc. č. 414/1 v k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 90 m2 v majetku města za části pozemku parc. č. 414/4 v k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 90 m2, na kterých je komunikace v místní části Kladná Žilín ve spoluvlastnictví F.V. a Ing. M.V., za podmínky doplatku ceny za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků 100 Kč/m2 a úhrady nákladů spojených s převodem nemovitostí rovným dílem.

 

Usnesení 171/R9/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání nebytových prostor o výměře 56 m2 v objektu bez č. p. na pozemku st. pl. 924 a nebytových prostor o výměře 171 m2 v objektu č. p. 8 na pozemku st. pl. 925 v k. ú. Luhačovice na dobu určitou 2 roky se společností KLIMASTAV, s. r. o., Zahradní čtvrť 1110, 763 26 Luhačovice za cenu 350 Kč/m2/rok.

 

Usnesení 172/R9/2021- Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města prodat pozemky parc. č. 633/9 o výměře 1.203 m2, parc. č. 2602 o výměře 541 m2 a parc. č. 2603 o výměře 4.300 m2 v k. ú. Luhačovice. 

 

Usnesení 173/R9/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0588/2021/STR mezi Zlínským krajem a Městem Luhačovice na realizaci projektu „Projektová dokumentace cyklistické stezky Polichno – k. ú. Újezdec“.

 

Usnesení 174/R9/2021- Rada města Luhačovice rozhoduje o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci přípojek a patek pro stacionární radarové měřiče rychlosti motorových vozidel, protože se v průběhu výběrového řízení vyskytly na straně zadavatele důvody hodné zvláštního zřetele, pro které po něm nelze požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval.

 

Usnesení 175/R9/2021- Rada města Luhačovice schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci přípojek a patek pro stacionární radarové měřiče rychlosti motorových vozidel a zaslání výzvy na podání nabídky společnostem:

Z.H., Zlinexa-Elektroinstalace, Pozlovice, Řetechovská 244, 763 26 Luhačovice,

M2 elektrik s. r. o., Sehradice 66, 763 23 Dolní Lhota.

Nahoru