Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

22. 4. 2021

Zprávy ze 7. schůze Rady města Luhačovice konané 12.04.2021


Výpis usnesení ze 7. schůze Rady města Luhačovice konané 12.04.2021

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 103/R7/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o úvěru na financování investičních akcí města v rámci kapitálových výdajů a dotačních programů realizovaných v období 2021–2023 s Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, ve variantě fixní úroková sazba ve výši 1,58 % p.a. a doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy s vybraným poskytovatelem úvěru.

 

Usnesení 104/R7/2021- Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021.

 

Usnesení 105/R7/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 1033/23 o výměře 3 m2 v k. ú. Luhačovice z majetku L.Č., M.N. a J.Z. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

 

Usnesení 106/R7/2021- Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 1279/3 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 20 m2.

 

Usnesení 107/R7/2021- Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 1945/4 v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 160 m2.

 

Usnesení 108/R7/2021- Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města směnit části pozemku parc. č. 414/1 v k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 90 m2 v majetku města za části pozemku parc. č. 414/4 v k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 90 m2, na kterých je komunikace v místní části Kladná Žilín, za podmínky doplatku ceny rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků.

 

Usnesení 109/R7/2021- Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 815/8 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 60 m2.

 

Usnesení 110/R7/2021- Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 815/8 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 60 m2.

 

Usnesení 111/R7/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 30 dnů se společností KLIMASTAV, s.r.o., Zahradní čtvrť 1110, 763 26 Luhačovice na užívání nebytových prostor na pozemku st. pl. 924, jehož součástí je stavba bez čísla popisného, o výměře 180 m2 a na pozemku st. pl. 925, jehož součástí je objekt č. p. 8, o výměře 42,8 m2 v k. ú. Luhačovice za cenu 250 Kč/m2/rok za účelem zřízení skladových prostor.

 

Usnesení 112/R7/2021- Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 780/15 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 30 m2.

 

Usnesení 113/R7/2021- Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města úplatným převodem pozemek parc. č. 918/3 v k. ú. Polichno o výměře 188 m2.

 

Usnesení 114/R7/2021- Rada města Luhačovice schvaluje prominutí dluhu na nájemném od 01.12.2020 do 31.12.2020 ve výši 1.678 Kč paní P.G. za nemožnost provozovat prostory sloužící podnikání v objektu č. p. 315, ul. Masarykova v Luhačovicích ve vlastnictví města po dobu nouzového stavu.

 

Usnesení 115/R7/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 16.09.2013 a příslušných dodatků na užívání nebytových prostor v objektu č. p. 877 na pozemku st. pl. 1221 v majetku České republiky – Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, předmětem, kterého bude prodloužení doby určité o dalších 8 let.

 

Usnesení 116/R7/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci Sportovním centrem Radostova, příspěvkovou organizací, z Národního programu Životní prostředí na výsadbu stromů.

 

Usnesení 117/R7/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Mateřské školy Luhačovice, příspěvkové organizace v termínu 12.07.2021-30.07.2021 z důvodu plánovaných oprav v pavilonu B a dalších prostorách.

 

Usnesení 118/R7/2021- Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti o příspěvek na vytvoření 5 účelových pracovních míst na veřejně prospěšné práce z projektu Úřadu práce ve Zlíně Technickými službami Luhačovice, příspěvkovou organizací.

Nahoru