Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

26. 3. 2021

Zprávy z 5. schůze Rady města Luhačovice konané 15.03.2021


Výpis usnesení z 5. schůze Rady města Luhačovice konané 15.03.2021

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 72/R5/2021

Rada města Luhačovice schvalujeposkytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč příspěvkové organizaci Domov pro seniory Lukov, Hradská 82, 763 17 Lukov u Zlína.

 

Usnesení 73/R5/2021

Rada města Luhačovice schvalujerozpočtové opatření č. 1/2021.

 

Usnesení 74/R5/2021

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejněnízáměr města nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 1033/23 o výměře 3 m2 v k. ú. Luhačovice.

 

Usnesení 75/R5/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválitprodej pozemku parc. č. 2595/6 v k. ú. Luhačovice o výměře 142 m2 do podílového spoluvlastnictví A.K., M.K. a J.K. za cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 

 

Usnesení 76/R5/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválitprodej části pozemku parc. č. 1279/3 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 40 m2 do podílového spoluvlastnictví M.S. v podílu id. 2/3 a J.T. v podílu id. 1/3 za cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

 

Usnesení 77/R5/2021

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejněnízáměr města nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 376/9 v k. ú. Luhačovice o výměře 200 m2, na kterém se nachází místní komunikace v ulici Krátká.

 

Usnesení 78/R5/2021

Rada města Luhačovice schvalujeuzavření smlouvy na dobu neurčitou o vzájemné výpůjčce částí pozemků parc. č. 1846/3 o výměře cca 150 m2 a parc. č. 1846/2 o výměře cca 95 m2 ve vlastnictví společnosti JOGA LUHAČOVICE, s.r.o., Uherskobrodská 984, Luhačovice, na kterých je umístěna místní komunikace a chodník, za část pozemku ve vlastnictví města parc. č. 1846/5 o výměře cca 250 m2, na kterém je vybudováno zatravňovacími panely parkovací stání pro společnost JOGA LUHAČOVICE, s.r.o.

 

Usnesení 79/R5/2021

Rada města Luhačovice neschvalujepronájem části pozemku parc. č.  1846/8 o výměře cca 1 m2 pro umístění billboardu s reklamou.

 

Usnesení 80/R5/2021

Rada města Luhačovice schvalujeuzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 30 dnů se společností IVF Czech Republic s.r.o., Grohova 117/21, Veveří, 602 00 Brno na užívání nebytových prostor ve II. nadzemním podlaží objektu zdravotního střediska č. p. 315, ul. Masarykova, Luhačovice o celkové výměře 73,69 m2 za cenu 7.369 Kč + úhradu služeb s nájmem spojených za účelem provozování očkovacího centra.

 

Usnesení 81/R5/2021

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejněnízáměr města pronajmout na dobu neurčitou nebytové prostory ve II. nadzemním podlaží objektu č. p. 315, který je součástí pozemku st. pl. 353/1 v k. ú. Luhačovice, ul. Masarykova v Luhačovicích o celkové výměře 73,69 m2 specifikovaných v projektové dokumentaci takto:

č. 203 - ordinace o výměře: 19,03 m2,

č. 204 - ordinace o výměře: 18,60 m2,

č. 216 - čekárna (poměrná část) o výměře: 28,00 m2,

č. 207–215 – soc. zařízení (1/2) o výměře: 8,06 m2,

za účelem provozování očkovacího centra.

 

Usnesení 82/R5/2021

Rada města Luhačovice schvalujezřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 417/3 a 426/1 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Rumunská, Kužela, kab. NN" ve prospěch společnosti EG. D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm, 1.000 Kč za umístění pojistné skříně + příslušné DPH.

 

Usnesení 83/R5/2021

Rada města Luhačovice souhlasís udělením výjimky pro vydání parkovací karty R na rok 2021 pro paní B.G..

 

Usnesení 84/R5/2021

Rada města Luhačovice schvalujeuzavření Darovací smlouvy se společností SPUR a.s. se sídlem třída Tomáše Bati 299, Zlín – Louky, PSČ 763 02, IČ: 46900098 na 2.000 ks ochranných NANO respirátorů FFP2.

Nahoru