Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

11. 3. 2021

Zprávy ze 4. schůze Rady města Luhačovice konané 22.02.2021


Výpis usnesení ze 4. schůze Rady města Luhačovice konané 22.02.2021

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 46/R4/2021

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Domu sociálních služeb Návojná, příspěvkové organizaci, Návojná 100, 763 32 Nedašov.

 

Usnesení 47/R4/2021

Rada města Luhačovice schvaluje přijetí finančního příspěvku Mateřskou školou Luhačovice, okres Zlín, příspěvkovou organizací z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III“.

 

Usnesení 48/R4/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí individuální dotace ve výši 54.000 Kč Domovu pro seniory Luhačovice, příspěvkové organizaci, V Drahách 1105, 763 26 Luhačovice na provoz tohoto zařízení a doporučuje zastupitelstvu města schválit

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou č. 8/I.

 

Usnesení 49/R4/2021

Rada města Luhačovice schvaluje příspěvkové organizaci Technické služby Luhačovice rozpočtovou změnu č. 2/2020 ve znění přílohy č. 9/I.

 

Usnesení 50/R4/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Luhačovice na doplacení investičních akcí realizovaných a schválených v roce 2020.

 

Usnesení 51/R4/2021

Rada města Luhačovice bere na vědomí schodkový rozpočet města Luhačovice na rok 2021 s příjmy 122,103 mil. Kč, výdaji ve výši 131,568 mil. Kč a schodkem 9,465 mil. Kč. Schodek rozpočtu je financován vlastními finančními prostředky z minulých let. Součástí rozpočtu je i splátka úvěru z předchozích let ve výši 8.000 tis. Kč, která je financována vlastními finančními prostředky z minulých let a doporučuje zastupitelstvu města schválit schodkový rozpočet města Luhačovice na rok 2021 s příjmy 122,103 mil. Kč, výdaji ve výši 131,568 mil. Kč a schodkem 9,465 mil. Kč. Schodek rozpočtu je financován vlastními finančními prostředky z minulých let. Součástí rozpočtu je i splátka úvěru z předchozích let ve výši 8.000 tis. Kč, která je financována vlastními finančními prostředky z minulých let.

 

Usnesení 52/R4/2021

Rada města Luhačovice bere na vědomí Střednědobý výhled rozpočtu města Luhačovice na roky 2022–2028 a doporučuje zastupitelstvu města schválitStřednědobý výhled rozpočtu města Luhačovice na roky 2022–2028.

 

Usnesení 53/R4/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu č. 3 Územního plánu Luhačovic.

 

Usnesení 54/R4/2021

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 1787/2 v k. ú. Luhačovice o výměře 12 m2 pro umístění zpětného odběru pneumatik se společností GREEN Logistics CZ s.r.o., Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 Praha 7 na dobu neurčitou.

 

Usnesení 55/R4/2021

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 1787/2 v k. ú. Luhačovice o výměře 12 m2 pro umístění zpětného odběru autobaterií se společností GREEN Logistics CZ s.r.o., Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 Praha 7 na dobu neurčitou.

 

Usnesení 56/R4/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1279/3 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 30 m2 SVJ A. Slavíčka 806, Luhačovice za cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

 

Usnesení 57/R4/2021

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 1279/3 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 40 m2.

 

Usnesení 58/R4/2021

Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 1945/4 v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 160 m2.

 

Usnesení 59/R4/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. 235/Z12/2018-2022 ze dne 10.09.2020 v tomto znění:

zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku st. pl. 97/1 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Luhačovice, na kterém je umístěn chodník a část parkovací plochy v ulici Družstevní, za pozemek st. pl. 97/3 o výměře 82 m2 v k. ú. Luhačovice v majetku města za podmínky doplatku ceny za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků 800 Kč/m2 a úhrady nákladů spojených s převodem nemovitostí rovným dílem.

 

Usnesení 60/R4/2021

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města vzájemné výpůjčky částí pozemků parc. č. 1846/3 o výměře cca 150 m2 a parc. č. 1846/2 o výměře cca 95 m2 ve vlastnictví společnosti JOGA LUHAČOVICE, s.r.o., Uherskobrodská 984, Luhačovice, na kterých je umístěna místní komunikace a chodník, za část pozemku ve vlastnictví města parc. č. 1846/5 o výměře cca 250 m2, na kterém je vybudováno zatravňovacími panely parkovací stání pro společnost JOGA LUHAČOVICE, s.r.o.

 

Usnesení 61/R4/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádostí o dotaci z Národního programu Životní prostředí na výsadbu stromů a doporučuje zastupitelstvu města schválitdofinancování projektů z rozpočtu města Luhačovice.

 

Usnesení 62/R4/2021

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku stacionárního radarového měřiče rychlosti motorových vozidel a zaslání výzvy na podání nabídky společnostem:

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10,

RAMET s.r.o., Letecká 1110, 686 04 Kunovice.

 

Usnesení 63/R4/2021

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci přípojek a patek pro stacionární radarové měřiče rychlosti motorových vozidel a zaslání výzvy na podání nabídky společnostem:

Zdeněk Hasoň, Zlinexa-Elektroinstalace, Pozlovice, Řetechovská 244, 763 26 Luhačovice,

M2 elektrik s.r.o., Sehradice 66, 763 23 Dolní Lhota.

 

Usnesení 64/R4/2021

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání podlimitní veřejné zakázky na stavbu „Most na ul. Družstevní Luhačovice“.

 

Usnesení 65/R4/2021

Rada města Luhačovice jmenuje komisi pro veřejnou zakázku na stavbu „Most na ul. Družstevní Luhačovice“ ve složení:

členové: Ing. Šůstek, Ing. Blahová, Š. Majtnerová,

náhradníci: Ing. Ležák, Mgr. Mgr. Janík, R. Kolařík.

 

Usnesení 66/R4/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z programu Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti na projekt rekonstrukce mostu ul. Družstevní Luhačovice a doporučuje zastupitelstvu města schválitdofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

 

Usnesení 67/R4/2021

Rada města Luhačovice schvaluje návrh Smlouvy o umístění reklamy na webových stránkách města ve znění přílohy č. 30/I.

 

Usnesení 68/R4/2021

Rada města Luhačovice schvaluje návrh Smlouvy o vypořádání závazků ve znění přílohy č. 31/I.

 

Usnesení 69/R4/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu.

 

Usnesení 70/R4/2021

Rada města Luhačovice vydává Nařízení města Luhačovice č. 2/2021 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu ve znění přílohy č 34/I a schvalujeceny za stání silničních motorových vozidel ve městě Luhačovice platné od 1.4.2021 ve znění přílohy č. 34/I. 

 

Usnesení 71/R4/2021

Rada města Luhačovice nesouhlasí s návrhem p. B.P. na alternativní řešení jeho finančních nároků na vrácení kupní ceny a náhradu škody dle přílohy č. 35/I.

Nahoru