Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

11. 3. 2021

Zprávy ze 4. schůze Rady města Luhačovice konané 22.02.2021


Výpis usnesení ze 4. schůze Rady města Luhačovice konané 22.02.2021

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 46/R4/2021

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Domu sociálních služeb Návojná, příspěvkové organizaci, Návojná 100, 763 32 Nedašov.

 

Usnesení 47/R4/2021

Rada města Luhačovice schvaluje přijetí finančního příspěvku Mateřskou školou Luhačovice, okres Zlín, příspěvkovou organizací z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III“.

 

Usnesení 48/R4/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí individuální dotace ve výši 54.000 Kč Domovu pro seniory Luhačovice, příspěvkové organizaci, V Drahách 1105, 763 26 Luhačovice na provoz tohoto zařízení a doporučuje zastupitelstvu města schválit

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou č. 8/I.

 

Usnesení 49/R4/2021

Rada města Luhačovice schvaluje příspěvkové organizaci Technické služby Luhačovice rozpočtovou změnu č. 2/2020 ve znění přílohy č. 9/I.

 

Usnesení 50/R4/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Luhačovice na doplacení investičních akcí realizovaných a schválených v roce 2020.

 

Usnesení 51/R4/2021

Rada města Luhačovice bere na vědomí schodkový rozpočet města Luhačovice na rok 2021 s příjmy 122,103 mil. Kč, výdaji ve výši 131,568 mil. Kč a schodkem 9,465 mil. Kč. Schodek rozpočtu je financován vlastními finančními prostředky z minulých let. Součástí rozpočtu je i splátka úvěru z předchozích let ve výši 8.000 tis. Kč, která je financována vlastními finančními prostředky z minulých let a doporučuje zastupitelstvu města schválit schodkový rozpočet města Luhačovice na rok 2021 s příjmy 122,103 mil. Kč, výdaji ve výši 131,568 mil. Kč a schodkem 9,465 mil. Kč. Schodek rozpočtu je financován vlastními finančními prostředky z minulých let. Součástí rozpočtu je i splátka úvěru z předchozích let ve výši 8.000 tis. Kč, která je financována vlastními finančními prostředky z minulých let.

 

Usnesení 52/R4/2021

Rada města Luhačovice bere na vědomí Střednědobý výhled rozpočtu města Luhačovice na roky 2022–2028 a doporučuje zastupitelstvu města schválitStřednědobý výhled rozpočtu města Luhačovice na roky 2022–2028.

 

Usnesení 53/R4/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu č. 3 Územního plánu Luhačovic.

 

Usnesení 54/R4/2021

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 1787/2 v k. ú. Luhačovice o výměře 12 m2 pro umístění zpětného odběru pneumatik se společností GREEN Logistics CZ s.r.o., Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 Praha 7 na dobu neurčitou.

 

Usnesení 55/R4/2021

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 1787/2 v k. ú. Luhačovice o výměře 12 m2 pro umístění zpětného odběru autobaterií se společností GREEN Logistics CZ s.r.o., Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 Praha 7 na dobu neurčitou.

 

Usnesení 56/R4/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1279/3 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 30 m2 SVJ A. Slavíčka 806, Luhačovice za cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

 

Usnesení 57/R4/2021

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 1279/3 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 40 m2.

 

Usnesení 58/R4/2021

Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 1945/4 v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 160 m2.

 

Usnesení 59/R4/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. 235/Z12/2018-2022 ze dne 10.09.2020 v tomto znění:

zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku st. pl. 97/1 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Luhačovice, na kterém je umístěn chodník a část parkovací plochy v ulici Družstevní, za pozemek st. pl. 97/3 o výměře 82 m2 v k. ú. Luhačovice v majetku města za podmínky doplatku ceny za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků 800 Kč/m2 a úhrady nákladů spojených s převodem nemovitostí rovným dílem.

 

Usnesení 60/R4/2021

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města vzájemné výpůjčky částí pozemků parc. č. 1846/3 o výměře cca 150 m2 a parc. č. 1846/2 o výměře cca 95 m2 ve vlastnictví společnosti JOGA LUHAČOVICE, s.r.o., Uherskobrodská 984, Luhačovice, na kterých je umístěna místní komunikace a chodník, za část pozemku ve vlastnictví města parc. č. 1846/5 o výměře cca 250 m2, na kterém je vybudováno zatravňovacími panely parkovací stání pro společnost JOGA LUHAČOVICE, s.r.o.

 

Usnesení 61/R4/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádostí o dotaci z Národního programu Životní prostředí na výsadbu stromů a doporučuje zastupitelstvu města schválitdofinancování projektů z rozpočtu města Luhačovice.

 

Usnesení 62/R4/2021

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku stacionárního radarového měřiče rychlosti motorových vozidel a zaslání výzvy na podání nabídky společnostem:

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10,

RAMET s.r.o., Letecká 1110, 686 04 Kunovice.

 

Usnesení 63/R4/2021

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci přípojek a patek pro stacionární radarové měřiče rychlosti motorových vozidel a zaslání výzvy na podání nabídky společnostem:

Zdeněk Hasoň, Zlinexa-Elektroinstalace, Pozlovice, Řetechovská 244, 763 26 Luhačovice,

M2 elektrik s.r.o., Sehradice 66, 763 23 Dolní Lhota.

 

Usnesení 64/R4/2021

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání podlimitní veřejné zakázky na stavbu „Most na ul. Družstevní Luhačovice“.

 

Usnesení 65/R4/2021

Rada města Luhačovice jmenuje komisi pro veřejnou zakázku na stavbu „Most na ul. Družstevní Luhačovice“ ve složení:

členové: Ing. Šůstek, Ing. Blahová, Š. Majtnerová,

náhradníci: Ing. Ležák, Mgr. Mgr. Janík, R. Kolařík.

 

Usnesení 66/R4/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z programu Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti na projekt rekonstrukce mostu ul. Družstevní Luhačovice a doporučuje zastupitelstvu města schválitdofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

 

Usnesení 67/R4/2021

Rada města Luhačovice schvaluje návrh Smlouvy o umístění reklamy na webových stránkách města ve znění přílohy č. 30/I.

 

Usnesení 68/R4/2021

Rada města Luhačovice schvaluje návrh Smlouvy o vypořádání závazků ve znění přílohy č. 31/I.

 

Usnesení 69/R4/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu.

 

Usnesení 70/R4/2021

Rada města Luhačovice vydává Nařízení města Luhačovice č. 2/2021 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu ve znění přílohy č 34/I a schvalujeceny za stání silničních motorových vozidel ve městě Luhačovice platné od 1.4.2021 ve znění přílohy č. 34/I. 

 

Usnesení 71/R4/2021

Rada města Luhačovice nesouhlasí s návrhem p. B.P. na alternativní řešení jeho finančních nároků na vrácení kupní ceny a náhradu škody dle přílohy č. 35/I.

Nahoru