Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

19. 2. 2021

Zprávy ze 3. schůze Rady města Luhačovice konané 08.02.2021


Výpis usnesení ze 3. schůze Rady města Luhačovice konané 08.02.2021

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 25/R3/2021

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč společnosti AUDIOHELP z.s., Mariánské nám. 2187, 688 01 Uherský Brod na činnost zaměřenou na osvětu a pomoc sluchově postiženým v roce 2021.

 

Usnesení 26/R3/2021

Rada městaLuhačoviceschvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s., Gahurova 5265, 760 01 Zlín.

 

Usnesení 27/R3/2021

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4.000 Kč Domovu pro seniory Nezdenice, Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště.

           

Usnesení 28/R3/2021

Rada města Luhačovice schvaluje Dodatek č. 6 k Příkazní smlouvě uzavřené mezi Městem Luhačovice a Technickými službami Luhačovice, příspěvkovou organizací dne 14.05.2014 ve znění přílohy č. 7/I.

 

Usnesení 29/R3/2021

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání výběrového řízení na poskytnutí úvěru na investiční akce v letech 2021–2022 a zaslání výzvy na podání nabídky bankám:

Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 č. p. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054,

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/92, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782,

Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350,

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČ: 44848943.

 

Usnesení 30/R3/2021

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření smlouvy o krátkodobé výpůjčce nebytových prostor o výměře 131 m2 v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 228, který je součástí pozemku st. pl. 161/1 v k. ú. Luhačovice, ul. Masarykova v Luhačovicích s BAV SE, o.s., Pod Leštím 217, Luhačovice za účelem zřízení galerie, výstavních prostor pro obrazy a sochy na dobu neurčitou od 01.03.2021 s výpovědní lhůtou 1 měsíc za podmínky úhrady služeb spojených s užíváním prostoru.

 

Usnesení 31/R3/2021

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejněnízáměr města pronajmout část pozemku parc. č. 1846/8 o výměře cca 1 m2 za účelem umístění billboardu s reklamou.

 

Usnesení 32/R3/2021

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejněnízáměr města prodat část pozemku parc. č. 1279/3 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 30 m2.

 

Usnesení 33/R3/2021

Rada města Luhačovice schvalujezřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2465/19 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované v rámci akce „Luhačovice, XXX, kab. NN" ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice spočívající v umístění rozvodné skříně za jednorázovou úplatu 1.000 Kč + příslušné DPH.

 

Usnesení 34/R3/2021

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejněnízáměr města prodat pozemek parc. č. 2595/6 v k. ú. Luhačovice o výměře 142 m2.

 

Usnesení 35/R3/2021

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejněnízáměr města pronajmout na dobu neurčitou:

bytovou jednotku č. 864/9 s příslušenstvím o celkové výměře 33,60 m2 včetně sklepa ve 3. nadzemním podlaží domu č. p. 864, ul. Družstevní v Luhačovicích.

 

Usnesení 36/R3/2021

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejněnízáměr města pronajmout na dobu neurčitou:

bytovou jednotku č. 866/1 s příslušenstvím o celkové výměře 33,96 m2 včetně sklepa v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 866, ul. Družstevní v Luhačovicích.

 

Usnesení 37/R3/2021

Rada města Luhačovice schvalujezřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1024/6 a 2460/18 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro stavbu rekonstrukce plynovodu „Reko MS Luhačovice – Hrazanská“ ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

 

Usnesení 38/R3/2021

Rada města Luhačovice rušíusnesení rady města č. 392/R27/2020 ze dne 21.12.2020 o schválení uzavření Dodatku č. 7 k Nájemní smlouvě ze dne 02.01.2002 uzavřené se XXXXX, předmětem, kterého byl převod nájmu na nového nájemce XXXXX.

 

Usnesení 39/R3/2021

Rada města Luhačovice schvalujeuzavření Dodatku č. 7 k Nájemní smlouvě ze dne 02.01.2002 a příslušných dodatků na užívání nebytových prostor – restaurační části o výměře 1.547 m2 v objektu č. p. 950 MěDK Elektra na st. pl. 1377 a venkovní plochy na pozemku parc. č. 695/1 o výměře 165 m2 za účelem venkovního posezení s panem XXXXX předmětem kterého bude změna fakturace.

 

Usnesení 40/R3/2021

Rada města Luhačovice schvalujeDodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích – zpracování PD (DSP)“, uzavíraný mezi Městem Luhačovice a Projekty staveb Czech Republic s.r.o., Přemysla Otakara II. 2476, 688 01 Uherský Brod a pověřujestarostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích – zpracování PD (DSP)“.

 

Usnesení 41/R3/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválitaktualizaci Programu rozvoje města Luhačovice na období 2014-2022.

 

Usnesení 42/R3/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválitpodání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na projekt obnovy vybavení v ZŠ Luhačovice a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

 

Usnesení 43/R3/2021

Rada města Luhačovice schvalujerekonstrukci zpevněných ploch před bytovým domem ul. Zatloukalova, investor stavby Karmínová s.r.o., dle předloženého návrhu, a to v části před bytovým domem.

 

Usnesení 44/R3/2021

Rada města Luhačovice souhlasís udělením výjimky pro vydání parkovací karty R na rok 2021 pro paní XXXXX.

 

Usnesení 45/R3/2021

Rada města Luhačovice schvaluje zapojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, která proběhne dne 10.03.2021 formou vyvěšení tibetské vlajky před budovou radnice.

Nahoru