Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

19. 2. 2021

Zprávy ze 3. schůze Rady města Luhačovice konané 08.02.2021


Výpis usnesení ze 3. schůze Rady města Luhačovice konané 08.02.2021

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 25/R3/2021

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč společnosti AUDIOHELP z.s., Mariánské nám. 2187, 688 01 Uherský Brod na činnost zaměřenou na osvětu a pomoc sluchově postiženým v roce 2021.

 

Usnesení 26/R3/2021

Rada městaLuhačoviceschvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s., Gahurova 5265, 760 01 Zlín.

 

Usnesení 27/R3/2021

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4.000 Kč Domovu pro seniory Nezdenice, Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště.

           

Usnesení 28/R3/2021

Rada města Luhačovice schvaluje Dodatek č. 6 k Příkazní smlouvě uzavřené mezi Městem Luhačovice a Technickými službami Luhačovice, příspěvkovou organizací dne 14.05.2014 ve znění přílohy č. 7/I.

 

Usnesení 29/R3/2021

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání výběrového řízení na poskytnutí úvěru na investiční akce v letech 2021–2022 a zaslání výzvy na podání nabídky bankám:

Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 č. p. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054,

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/92, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782,

Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350,

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČ: 44848943.

 

Usnesení 30/R3/2021

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření smlouvy o krátkodobé výpůjčce nebytových prostor o výměře 131 m2 v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 228, který je součástí pozemku st. pl. 161/1 v k. ú. Luhačovice, ul. Masarykova v Luhačovicích s BAV SE, o.s., Pod Leštím 217, Luhačovice za účelem zřízení galerie, výstavních prostor pro obrazy a sochy na dobu neurčitou od 01.03.2021 s výpovědní lhůtou 1 měsíc za podmínky úhrady služeb spojených s užíváním prostoru.

 

Usnesení 31/R3/2021

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejněnízáměr města pronajmout část pozemku parc. č. 1846/8 o výměře cca 1 m2 za účelem umístění billboardu s reklamou.

 

Usnesení 32/R3/2021

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejněnízáměr města prodat část pozemku parc. č. 1279/3 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 30 m2.

 

Usnesení 33/R3/2021

Rada města Luhačovice schvalujezřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2465/19 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované v rámci akce „Luhačovice, XXX, kab. NN" ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice spočívající v umístění rozvodné skříně za jednorázovou úplatu 1.000 Kč + příslušné DPH.

 

Usnesení 34/R3/2021

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejněnízáměr města prodat pozemek parc. č. 2595/6 v k. ú. Luhačovice o výměře 142 m2.

 

Usnesení 35/R3/2021

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejněnízáměr města pronajmout na dobu neurčitou:

bytovou jednotku č. 864/9 s příslušenstvím o celkové výměře 33,60 m2 včetně sklepa ve 3. nadzemním podlaží domu č. p. 864, ul. Družstevní v Luhačovicích.

 

Usnesení 36/R3/2021

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejněnízáměr města pronajmout na dobu neurčitou:

bytovou jednotku č. 866/1 s příslušenstvím o celkové výměře 33,96 m2 včetně sklepa v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 866, ul. Družstevní v Luhačovicích.

 

Usnesení 37/R3/2021

Rada města Luhačovice schvalujezřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1024/6 a 2460/18 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro stavbu rekonstrukce plynovodu „Reko MS Luhačovice – Hrazanská“ ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

 

Usnesení 38/R3/2021

Rada města Luhačovice rušíusnesení rady města č. 392/R27/2020 ze dne 21.12.2020 o schválení uzavření Dodatku č. 7 k Nájemní smlouvě ze dne 02.01.2002 uzavřené se XXXXX, předmětem, kterého byl převod nájmu na nového nájemce XXXXX.

 

Usnesení 39/R3/2021

Rada města Luhačovice schvalujeuzavření Dodatku č. 7 k Nájemní smlouvě ze dne 02.01.2002 a příslušných dodatků na užívání nebytových prostor – restaurační části o výměře 1.547 m2 v objektu č. p. 950 MěDK Elektra na st. pl. 1377 a venkovní plochy na pozemku parc. č. 695/1 o výměře 165 m2 za účelem venkovního posezení s panem XXXXX předmětem kterého bude změna fakturace.

 

Usnesení 40/R3/2021

Rada města Luhačovice schvalujeDodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích – zpracování PD (DSP)“, uzavíraný mezi Městem Luhačovice a Projekty staveb Czech Republic s.r.o., Přemysla Otakara II. 2476, 688 01 Uherský Brod a pověřujestarostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích – zpracování PD (DSP)“.

 

Usnesení 41/R3/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválitaktualizaci Programu rozvoje města Luhačovice na období 2014-2022.

 

Usnesení 42/R3/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválitpodání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na projekt obnovy vybavení v ZŠ Luhačovice a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

 

Usnesení 43/R3/2021

Rada města Luhačovice schvalujerekonstrukci zpevněných ploch před bytovým domem ul. Zatloukalova, investor stavby Karmínová s.r.o., dle předloženého návrhu, a to v části před bytovým domem.

 

Usnesení 44/R3/2021

Rada města Luhačovice souhlasís udělením výjimky pro vydání parkovací karty R na rok 2021 pro paní XXXXX.

 

Usnesení 45/R3/2021

Rada města Luhačovice schvaluje zapojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, která proběhne dne 10.03.2021 formou vyvěšení tibetské vlajky před budovou radnice.

Nahoru