Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

3. 2. 2021

Zprávy z 2. schůze Rady města Luhačovice konané 25.01.2021


Výpis usnesení z 2. schůze Rady města Luhačovice konané 25.01.2021

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 8/R2/2021

Rada města Luhačovice rozhodujeo poskytnutí individuální dotace fyzickým nebo právnickým osobám na rok 2021 dle přílohy č. 4/I a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace dle vzoru veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou č. 4/II a 4/IIIa rozhoduje o neposkytnutí individuální dotace pro Linku bezpečí, z.s.

 

Usnesení 9/R2/2021

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančních darů dle přílohy č. 5/I a ukládá vedoucí finančního odboru jejich zapracování do rozpočtu roku 2021.

 

Usnesení 10/R2/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města rozhodnouto poskytnutí individuální dotace fyzickým nebo právnickým osobám na rok 2021 dle přílohy č. 6/I a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace dle vzoru veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou č. 6/II a 6/III a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o neposkytnutí dotace pro Venture Agency s.r.o.

 

Usnesení 11/R2/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválitzměnu rozpočtového provizoria č. 1 ve znění: 

Změna č. 1 rozpočtového provizoria pro rok 2021
Rozpočtové provizorium schválené zastupitelstvem města na rok 2021 dne 10.12.2020 se mění a doplňuje takto:

Zásady rozpočtového provizoria: Bod. 3

povoluje se čerpání kapitálových výdajů – položky třídy 6 – jen se souhlasem zastupitelstva města, vyjma kapitálových výdajů:

 

Usnesení 12/R2/2021

Rada města Luhačovice schvaluje Dodatek č. 1 k Pravidlům hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Luhačovice ve znění přílohy č. 11/I.

 

Usnesení 13/R2/2021

Rada města Luhačovice schvaluje návrh plánu kontrolní činnosti na rok 2021 dle přílohy č. 12/I.

 

Usnesení 14/R2/2021

Rada města Luhačovice souhlasí s tvorbou rezerv na případná plnění ze soudních sporů dle přílohy č. 13/I.

 

Usnesení 15/R2/2021

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku č. 6 k Nájemní smlouvě ze dne 01.09.2010 uzavřené s Lázněmi Luhačovice, a.s. předmětem kterého bude stanovení výše nájmu do 31.12.2021 za cenu 589.200 Kč ročně za pronájem 1. podzemního podlaží objektu „Dvoupodlažní parkoviště Solné“ na pozemku st. pl. 1702 v k. ú. Luhačovice s 56 parkovacími místy včetně 2 parkovacích míst pro osoby s průkazem ZTP v celkové výměře 1.253 m2.

 

Usnesení 16/R2/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o narovnání a úpravě vzájemných vztahů ze dne 30.05.2018 uzavřené s Lázněmi Luhačovice, a.s., předmětem kterého bude, že závazek Města Luhačovice k roční investici 300.000 Kč specifikovaný v článku II odstavce 5 Smlouvy, který vznikl pro rok 2020, v celém rozsahu zaniká.

 

Usnesení 17/R2/2021

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření smlouvy o vzájemné výpůjčce pozemků ve vlastnictví F.T.-A. v k. ú. Luhačovice p. č. 1867/21 o výměře 224 m2, p. č. 1867/22 o výměře 758 m2, p. č. 2933 o výměře 365 m2, p. č. 1867/6 o výměře 226 m2, st. pl. 117/3 o výměře 14 m2, st. pl. 117/2 o výměře 167 m2, parc. č. 1867/23 o výměře 3.740 m2 a části pozemku parc. č. 1865/2 o výměře cca 60 m2 za pozemky v majetku města p. č. 1380/1 o výměře 1.367 m2 a p. č. 1380/2 o výměře 2.437 m2 v k. ú. Luhačovice.

 

Usnesení 18/R2/2021

Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 895/3 v k. ú. Polichno o výměře 247 m2.

 

Usnesení 19/R2/2021

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města poskytnout formou výpůjčky část pozemku parc. č. 1787/2 v k. ú. Luhačovice o výměře 12 m2 pro umístění zpětného odběru pneumatik a autobaterií.

 

Usnesení 20/R2/2021

Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města id. 1/3 pozemků parc. č. 1577/32, 1640/1, 2465/12, 2465/11, 1639/2, 1640/6, 1576/19, 1645/4 a 1657/3 v k. ú. Luhačovice.

 

Usnesení 21/R2/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí dluhu na nájemném od 01.12.2020 do 31.12.2020 ve výši 116.666 Kč panu Z.N. za nemožnost provozovat prostory sloužící podnikání v objektu č. p. 950, ul. Masarykova v Luhačovicích ve vlastnictví Města Luhačovice po dobu nouzového stavu.

 

Usnesení 22/R2/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci Zlínského kraje na zpracování projektové dokumentace cyklistické stezky Polichno – k. ú. Újezdec a doporučuje zastupitelstvu města schválitdofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

 

Usnesení 23/R2/2021

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obcí s 3.001–10.000 obyvateli na projekt rekonstrukce budovy Sokolovny a doporučuje zastupitelstvu města schválitdofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

 

Usnesení 24/R2/2021

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 1279/3 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 30 m2.

Nahoru