Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

15. 1. 2021

Zprávy z 27. schůze Rady města Luhačovice konané 21.12.2020


Výpis usnesení z 27. schůze Rady města Luhačovice konané 21.12.2020

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 383/R27/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín na pořízení jednoho kusu defibrilátoru Lifepak 1000, který bude umístěn na výjezdové technice na požární stanici v Luhačovicích.

 

Usnesení 384/R27/2020

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2020.

 

Usnesení 385/R27/2020

Rada města Luhačovice schvalujevýpověď Dohody ze dne 19.07.1999 a Dodatku č. 1 ze dne 19.11.2001 uzavřené se společností JOGA Luhačovice, s.r.o., Uherskobrodská 984, Luhačovice, předmětem, které bylo bezplatné užívání části pozemku p. č. 1846/5 v k. ú. Luhačovice.

 

Usnesení 386/R27/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemků parc. č. 312/16 o výměře 442 m2 a parc. č. 312/1 o výměře 129 m2 vše v k. ú. Luhačovice panu J.B. za cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

 

Usnesení 387/R27/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí do vlastnictví města části pozemků parc. č. 314/2 o výměře cca 139 m2, parc. č. 315/5 o výměře cca 372 m2, parc. č. 315/1 o výměře cca 269 m2 a parc. č. 315/2 o výměře cca 271 m2 včetně vybudované komunikace "větev A (180 m)“ v návaznosti na akci "Budování lokality v ul. Branka dle US7-BI17".

 

Usnesení 388/R27/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 1846/8 o výměře cca 340 m2 za účelem parkování a vybudování parkovacích stání.

 

Usnesení 389/R27/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 895/3 v k. ú. Polichno o výměře 247 m2.

 

Usnesení 390/R27/2020

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2440/15, 2440/19, 312/12, 312/16, 313/1 a 314/6 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Branka, KAPA WOOD, kab. NN" ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + 2.000 Kč za umístění 2 pilířů + příslušné DPH.

 

Usnesení 391/R27/2020

Rada města Luhačovice uděluje souhlas společnosti KRESTA RACING s.r.o., Družstevní 1047, 763 26 Luhačovice k testování sportovních vozidel na účelové komunikaci v majetku města dle přiložené mapy viz příloha č. 13/I v termínu 01.03.2021–12.12.2021 v souladu s předloženou nabídkou.

 

Usnesení 392/R27/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 2. 1. 2002 uzavřené se Z.N., předmětem, kterého bude převod nájmu na nového nájemce A.B. se všemi právy a povinnostmi a změna doby nájmu do 31. 12. 2023.

 

Usnesení 393/R27/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v Domě zvláštního určení "Strahov" č. p. 383, ul. Holubyho ve 3. podlaží o 1 pokoji a příslušenství o velikosti 33,23 m2 včetně sklepa s paní Z.P., na dobu neurčitou od 01.02.2021.

 

Usnesení 394/R27/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout 1. podzemní podlaží objektu „Dvoupodlažní parkoviště Solné“ na pozemku st. pl. 1702 v k. ú. Luhačovice s 56 parkovacími místy, včetně 2 parkovacích míst pro osoby s průkazem ZTP v celkové výměře 1 253 m2 Lázním Luhačovice, a.s. za cenu 589.200 Kč ročně do 31.12.2021.

 

Usnesení 395/R27/2020

Rada města Luhačovice schvaluje Organizační směrnice č. 3/2020 Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic ve znění přílohy č. 19/I.

 

Usnesení 396/R27/2020

Rada města Luhačovice souhlasí s vytvořením oddělení cestovního ruchu a jeho zařazením do odboru vnitřních věcí Městského úřadu Luhačovice k datu 01.01.2021.

 

Usnesení 397/R27/2020

Rada města Luhačovice souhlasí s udělením výjimky pro vydání parkovací karty R na rok 2021 pro paní L.H., paní M.K. a manželé L. a R. F. .

 

Usnesení 398/R27/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb s advokátem Mgr. Tomášem Mikulou, a to pro zastoupení města před OS Zlín ve věci náhrady škody, požadované vlastníkem zámku.

 

Usnesení 399/R27/2020

Rada města Luhačovice schvaluje přijetí finančního daru ZŠ Luhačovice, příspěvková organizace ve výši 10 000 Kč od firmy ADEON CZ s.r.o. na nákup učebních pomůcek

Nahoru