Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

4. 12. 2020

Zprávy z 25. schůze Rady města Luhačovice konané 23.11.2020


Výpis usnesení z 25. schůze Rady města Luhačovice konané 23.11.2020

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 316/R25/2020

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Vzdělávacímu, sociálnímu a kulturnímu středisku při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín na provoz sociální služby Poradenské centrum Zebra.

 

Usnesení 317/R25/2020

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč R.K., který bude použit na vydání knihy "Podzim života aneb Nejsilnější zážitky našich prarodičů".

 

Usnesení 318/R25/2020

Rada města Luhačovice bere na vědomí žádost spolku Malovaný kraj, z. s. se sídlem 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav. Finanční dary a dotace jsou poskytovány především organizacím v rámci regionu Luhačovic.

 

Usnesení 319/R25/2020

Rada města Luhačovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luhačovice na rok 2020 s příjemcem dotace FK Luhačovice, z. s., Hradisko 1029, 763 26 Luhačovice ve znění přílohy č.7/I.

 

Usnesení 320/R25/2020

Rada města Luhačovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luhačovice na rok 2020 s příjemcem dotace Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, 763 26 Luhačovice ve znění přílohy č.8/I.

 

Usnesení 321/R25/2020

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Základní školy Luhačovice, příspěvkové organizace na rok 2021 ve znění přílohy č.9/I a schvalujestřednědobý výhled Základní školy Luhačovice, příspěvkové organizace na roky 2022–2023

ve znění přílohy č.9/II.


Usnesení 322/R25/2020

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Domu dětí a mládeže Luhačovice, příspěvkové organizace na rok 2021 ve znění přílohy č.10/I a schvalujestřednědobý výhled Domu dětí a mládeže Luhačovice, příspěvkové organizace na roky 2022–2023 ve znění přílohy č.10/II.

 

Usnesení 323/R25/2020

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvkové organizace na rok 2021 ve znění přílohy č.11/I a schvalujestřednědobý výhled Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvkové organizace na roky 2022–2023 ve znění přílohy č.11/II.

 

Usnesení 324/R25/2020

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Sportovního centra Radostova Luhačovice, příspěvkové organizace na rok 2021 ve znění přílohy č.12/I a schvalujestřednědobý výhled Sportovního centra Radostova Luhačovice, příspěvkové organizace na roky 2022–2023 ve znění přílohy č.12/II.

 

Usnesení 325/R25/2020

Rada města Luhačovice schvalujerozpočet Mateřské školy Luhačovice, příspěvkové organizace na rok 2021 ve znění přílohy č.13/I a schvaluje střednědobý výhled Mateřské školy Luhačovice, příspěvkové organizace na roky 2022–2023 ve znění přílohy č.13/II.

 

Usnesení 326/R25/2020

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Technických služeb Luhačovice, příspěvkové organizace na rok 2021 ve znění přílohy č.14/I a schvalujestřednědobý výhled Technických služeb Luhačovice, příspěvkové organizace na roky 2022–2023 ve znění přílohy č.14/III.

 

Usnesení 327/R25/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2020–2021 s Českou spořitelnou a. s. viz příloha č.15/I a doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu města podpisem smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč pro překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2020–2021 s Českou spořitelnou a. s.

 

Usnesení 328/R25/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválitfinanční limit pro přidělování individuálních dotací fyzickým a právnickým osobám v roce 2021 na základě předložených žádostí žadatelů v celkové výši 2.500.000 Kč.

 

Usnesení 329/R25/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 196/Z10/2018-2022 v tomto znění: Zastupitelstvo města Luhačovice ukládá příspěvkové organizaci Sportovní centrum Radostova Luhačovice odvod finančních prostředků z fondu investic organizace ve výši 739.710,50 Kč do rozpočtu zřizovatele Města Luhačovice.

 

Usnesení 330/R25/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku Sportovního centra Radostova Luhačovice, příspěvkové organizace na rok 2020 o 1.600 tis. Kč.

 

Usnesení 331/R25/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvkové organizaci Technické služby Luhačovice rozpočtovou změnu č. 1/2020 ve znění přílohy č.19/I.

 

Usnesení 332/R25/2020

Rada města Luhačovice schvaluje přijetí finančního neúčelového daru příspěvkovou organizací Mateřská škola Luhačovice od M.M., ve výši 10.000 Kč.

 

Usnesení 333/R25/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit

Návrh rozpočtového provizoria pro rok 2021

Rozpočtové provizorium bude upravovat hospodaření města Luhačovice v době, než bude schválen zastupitelstvem města rozpočet na rok 2021.

Zásady rozpočtového provizoria:

1. Celkové měsíční výdaje města Luhačovice nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro rok 2020. Vyšší celkové výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.

2. Povoluje se čerpání běžných výdajů do výše 1/12 načítaně z celkové roční částky rozpočtu roku 2020 v každém měsíci období rozpočtového provizoria, vyjma položek:

a) 5171 - opravy a udržování v hodnotě vyšší než 20.000 Kč za jednotlivé provedené a vyfakturované práce,

b) 5137 - nákup DDHM a DDNHM v hodnotě vyšší než 5.000 Kč za jeden kus DDHM a DDNHM.

Souhlas s čerpáním výdajů nad uvedené finanční hodnoty na těchto položkách může být dán do výše 150.000 Kč radou města, čerpání výdajů 150.000 Kč a více zastupitelstvem města.

3. Povoluje se čerpání kapitálových výdajů – položky třídy 6 – jen se souhlasem zastupitelstva města, vyjma kapitálových výdajů viz příloha č.21/I.

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města po jeho schválení zastupitelstvem města.

Za čerpání rozpočtového provizoria jsou odpovědni příslušní zaměstnanci Městského úřadu v Luhačovicích dle dispozičního oprávnění.

 

Usnesení 334/R25/2020

Rada města Luhačovice bere na vědomí kalkulaci ceny pro sazbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2021 a doporučuje zastupitelstvu města schválit sazbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 650 Kč na rok 2021.

 

Usnesení 335/R25/2020

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2020.

 

Usnesení 336/R25/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 17/2020.

 

Usnesení 337/R25/2020

Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města prodat pozemek parc. č. 687/7 v k. ú. Luhačovice o výměře 451 m2.

 

Usnesení 338/R25/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy ze dne 16.02.1995 a Dodatku č. 1 ze dne 06.11.2018 na užívání pozemku parc. č. 1326/10 o výměře 3.156 m2 ke dni 31.12.2020 s panem L.B..

 

Usnesení 339/R25/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválitprodej částí pozemků parc. č. 1975/1 a parc. č. 414/1 v k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 150 m2 R. a I.V. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

 

Usnesení 340/R25/2020

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2465/14 a 2465/19 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, B., kab. NN" ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

 

Usnesení 341/R25/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat části pozemků parc. č. 312/16 o výměře 442 m2 a parc. č. 312/1 o výměře 129 m2 vše v k. ú. Luhačovice.

 

Usnesení 342/R25/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města bezúplatně části pozemků parc. č. 314/2 o výměře cca 139 m2, parc. č. 315/5 o výměře cca 372 m2, parc. č. 315/1 o výměře cca 269 m2 a parc. č. 315/2 o výměře cca 271 m2 včetně vybudované komunikace "větev A (180 m) v návaznosti na akci "Budování lokality v ul. Branka dle US7-BI17".

 

Usnesení 343/R25/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2468/1 v k. ú. Luhačovice o výměře 8,175 m2 v majetku Povodí Moravy, s. p. na dobu určitou po dobu stavby „Rekonstrukce ploch ve vymezeném prostoru – Alfa parkoviště v obci Luhačovice“ a do následného majetkoprávního vypořádání, tj. zřízení věcného břemene za cenu 1.000 Kč/rok.

 

Usnesení 344/R25/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2468/1 v k. ú. Luhačovice o výměře 19 m2 v majetku Povodí Moravy, s. p. na dobu určitou po dobu stavby „„Rekonstrukce manipulačních ploch v ulici Družstevní, Luhačovice“ za cenu 1.000 Kč/rok.

 

Usnesení 345/R25/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na užívání nebytových prostor v objektu č. p. 811, ul. Školní v Luhačovicích se Střediskem volného času Luhačovice, příspěvkovou organizací na dobu neurčitou od 01.01.2021.

 

Usnesení 346/R25/2020

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2453/2, 2453/4 a 2671/4 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox – Luhačovice, ul. L. Janáčka, propojení kabelových komor s příloží" ve prospěch společnosti Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

 

Usnesení 347/R25/2020

Rada města Luhačovice bere na vědomí hodnocení systému náležité péče o lesní majetek města. Systém je aktuální a není třeba jej upravovat.

 

Usnesení 348/R25/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o využití sběrného dvora pro účely zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů mezi Městem Luhačovice a společností REMA Systém, a. s., Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4.

 

Usnesení 349/R25/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ z grantového řízení Oranžové hřiště na projekt vybudování dopravního hřiště a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

 

Usnesení 350/R25/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Luhačovice – rekonstrukce ulice Hrazanská“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

 

Usnesení 351/R25/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Luhačovice – rekonstrukce chodníků a zastávek v Kladné Žilín“ a doporučuje zastupitelstvu města schválitdofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

 

Usnesení 352/R25/2020

Rada města Luhačovice bere na vědomíuzavření darovací smlouvy mezi Městem Luhačovice a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc na převod souboru kancelářského nábytku.

 

Usnesení 353/R25/2020

Rada města Luhačovice schvalujes účinností od 01.01.2021 vydání Sazebníku úhrad za poskytování informací pro rok 2021.

 

Usnesení 354/R25/2020

Rada města Luhačovice ruší pracovní místo (knihovnice) v Městské knihovně Luhačovice z důvodu nadbytečnosti, a to z důvodů ekonomických i organizačně technických podle § 52 písm. c) zákoníku práce.

 

Usnesení 355/R25/2020

Rada města Luhačovice schvaluje Technickým službám Luhačovice, příspěvkové organizaci Plán zimní údržby na období 2020-2021 dle přílohy č. 47/I.

 

Usnesení 356/R25/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Luhačovice, příspěvkové organizace, se sídlem Luhačovice, ulice Masarykova č. p. 76, ze dne 15.12.2005, ve znění Dodatku č. 1.

 

Usnesení 357/R25/2020

Rada města Luhačovice schvaluje Řád veřejného pohřebiště města Luhačovice dle přílohy č. 49/I.

 

Usnesení 358/R25/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválits účinností od 01.01.2021 Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 3/2020 o místním poplatku z pobytu ve znění přílohy č.50/I.

 

Usnesení 359/R25/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit s účinností od 01.01.2021 Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění přílohy č. 51/I.

 

Usnesení 360/R25/2020

Rada města Luhačovice vydává Nařízení města Luhačovice č. 2/2020 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu ve znění přílohy č. 52/I.

 

Usnesení 361/R25/2020

Rada města Luhačovice schvaluje změnu organizační struktury vytvořením oddělení cestovního ruchu v odboru vnitřních věcí od 01.01.2021.

 

Usnesení 362/R25/2020

Rada města Luhačovice schvaluje snížení pracovního úvazku ředitele příspěvkové organizace na 0,6 v případě nouzového stavu nebo vládního nařízení, které neumožňuje činnost příspěvkové organizace po dobu omezení.

Nahoru