Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

11. 11. 2020

Zprávy z 24. schůze Rady města Luhačovice konané 26.10.2020


Výpis usnesení z 24. schůze Rady města Luhačovice konané 26.10.2020

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 308/R24/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na užívání části pozemku parc. č. 810/1 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 225 m2 za účelem umístění naučné ministezky Královstvím rozhlednovým s Jurkovičovým světem, o. s., Pod Léštím 317, Luhačovice na dobu neurčitou od 01.11.2020.

 

Usnesení 309/R24/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 124/2 v k. ú. Luhačovice o výměře 1 m2 panu T. K. za cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

 

Usnesení 310/R24/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města vzájemné výpůjčky pozemků ve vlastnictví F. T.-A. v k. ú. Luhačovice parc. č. 1867/21 o výměře 224 m2, parc. č. 1867/22 o výměře 758 m2, parc. č. 2933 o výměře 365 m2, parc. č. 1867/6 o výměře 226 m2, st. pl. 117/3 o výměře 14 m2, st. pl. 117/2 o výměře 167 m2, parc. č. 1867/23 o výměře 3.740 m2 a části pozemku parc. č. 1865/2 o výměře cca 60 m2 za pozemky v majetku města parc. č. 1380/1 o výměře 1.367 m2 a parc. č. 1380/2 o výměře 2.437 m2 v k. ú. Luhačovice.

 

Usnesení 311/R24/2020

Rada města Luhačovice schvaluje okamžitou výpověď bez výpovědní doby podle § 2232 občanského zákoníku Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 16.06.2020 uzavřené s R. S. na pronájem prostor v 1. podzemním podlaží o celkové výměře 131 m2 v objektu č. p. 228, Masarykova ul. v Luhačovicích z důvodu, že zvlášť závažným způsobem porušuje své povinnosti a působí tím městu značnou újmu z důvodu neplacení nájemného.

 

Usnesení 312/R24/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy č. 07171921 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na poskytnutí dotace na elektrický skútr pro Městskou policii Luhačovice.

 

Usnesení 313/R24/2020

Rada města Luhačovice schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na lávku pro pěší za Alfa marketem, uzavíraný mezi městem Luhačovice a TM Stav, spol. s r. o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na lávku pro pěší za Alfa marketem.

 

Usnesení 314/R24/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Mateřské školy Luhačovice, okres Zlín, příspěvkové organizace v době vánočních prázdnin ve dnech 23.12.2020-03.01.2021. 

 

Usnesení 315/R24/2020

Rada města Luhačovice schvaluje Smlouvu o dílo na vytvoření a zprovoznění Mobilní aplikace města Luhačovice mezi Městem Luhačovice a společností APPKEE s. r. o., Smetanovo náměstí 1180/7, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 07567219 a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem Smlouvy o dílo na vytvoření a zprovoznění Mobilní aplikace města Luhačovice. 

Nahoru