Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

21. 10. 2020

Zprávy z 23. schůze Rady města Luhačovice konané 12.10.2020


Výpis usnesení z 23. schůze Rady města Luhačovice konané 12.10.2020

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 298/R23/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši 29.000 Kč Domovu pro seniory Luhačovice, příspěvkové organizaci, V Drahách 1105, 763 26 Luhačovice na provoz tohoto zařízení.

 

Usnesení 299/R23/2020

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2020.

 

Usnesení 300/R23/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemků parc. č. 2194/9, parc. č. 17/1, parc. č. 2194/1 a parc. č. 1113/16 o celkové výměře cca 240 m2 v majetku města za části pozemků parc. č. 1161 a parc. č. 1195 v k. ú. Řetechov o celkové výměře cca 150 m2, na kterých je komunikace v místní části Řetechov ve vlastnictví pana F.Č., za podmínky doplatku ceny za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků za cenu 100 Kč/m2 a úhrady nákladů spojených s převodem rovným dílem.

 

Usnesení 301/R23/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod do majetku Zlínského kraje pozemků

v k. ú. Luhačovice:

- parc. č. 2510/11 o výměře 33 m2,

- parc. č. 2510/53 o výměře 7 m2,

- parc. č. 2510/51 o výměře 8 m2,

- parc. č. 2510/49 o výměře 1 m2,

- parc. č. 2510/46 o výměře 13 m2,

 

v k. ú. Kladná Žilín:

- parc. č. 1980/98 o výměře 97 m2.

 

Usnesení 302/R23/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatně nabýt do majetku města pozemky ve vlastnictví Zlínského kraje v k. ú. Luhačovice:

- parc. č. 2443/63 o výměře 8 m2,

- parc. č. 2443/64 o výměře 3 m2,

- parc. č. 2510/43 o výměře 56 m2,

- parc. č. 2510/44 o výměře 30 m2,

- parc. č. 2510/47 o výměře 4 m2,

- parc. č. 2510/48 o výměře 72 m2,

- parc. č. 2510/52 o výměře 41 m2,

- parc. č. 2510/54 o výměře 402 m2,

- parc. č. 2510/15 o výměře 205 m2,

- parc. č. 2510/16 o výměře 410 m2.

 

Usnesení 303/R23/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2194/9 v k. ú. Řetechov o výměře cca 70 m2 panu M.H., za cenu 100 Kč/ m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

 

Usnesení 304/R23/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání nebytových prostor o výměře 97,5 m2 v I. nadzemním podlaží objektu bez č. p., který je součástí pozemku st. pl. 777 v k. ú. Luhačovice, ul. Školní v Luhačovicích za účelem poskytování mimoškolního vzdělávání v čase od 15:30 h do 18:00 h za cenu 1.000 Kč/kalendářní měsíc na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc s Bc. Lukášem Ďurďou, Branka 1057, Luhačovice, IČ: 09151451.

 

Usnesení 305/R23/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat části pozemků parc. č. 1975/1 a parc. č. 414/1 v k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 180 m2.

 

Usnesení 306/R23/2020

Rada města Luhačovice jmenuje dle § 102, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do funkce vedoucí finančního odboru od 01.01.2021 Ing. V.P. .

 

Usnesení 307/R23/2020

Rada města Luhačovice schvaluje vytvoření samostatného virtuálního webu pro Mateřskou školu Luhačovice, okres Zlín, příspěvkovou organizaci pod turistickým portálem "luhacovice.eu".

Nahoru