Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

22. 9. 2020

Zprávy z 21. schůze Rady města Luhačovice konané 14.09.2020


Výpis usnesení z 21. schůze Rady města Luhačovice konané 14.09.2020

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 281/R21/2020

Rada města Luhačovice ruší Usnesení 283/R16/2018I. Rada města Luhačovice revokuje usnesení č. 34/R5/2013 v tomto znění:

Rada města Luhačovice stanovuje podle § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, každou první sobotu v měsíci v čase od 9:00 do 14:00 hodin v obřadní místnosti úřadu jako dobu a místo k uzavření manželství před Městským úřadem Luhačovice a stanovuje, že se nebudou konat svatební obřady ve dnech pátek–pondělí velikonočních svátků.

 

Usnesení 282/R21/2020

Rada města Luhačovice stanovuje podle § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, každou první sobotu v měsíci v čase od 9:00 do 14:00 hodin v obřadní místnosti úřadu jako dobu a místo k uzavření manželství před Městským úřadem Luhačovice.

 

Usnesení 283/R21/2020

Rada města Luhačovice stanovuje, že se nebudou konat svatební obřady ve dnech pátek–pondělí velikonočních svátků, v době konání voleb a ve dnech vánočních svátků.

 

Usnesení 284/R21/2020

Rada města Luhačovice schvaluje přijetí finančních neúčelových darů příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Luhačovice od:

-        D.J. -  KALADA ve výši 1.000 Kč,

-        MORAPRIM s. r. o ve výši 1.500 Kč,

-        Renopart s. r. o. ve výši 2.000 Kč.

 

Usnesení 285/R21/2020

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2020 ve znění

 

Usnesení 286/R21/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2468/1 v k. ú. Luhačovice o výměře 53 m2 v majetku Povodí Moravy, s. p.  na dobu určitou po dobu stavby „Oprava komunikace za Alfa Marketem“ a do následného majetkoprávního vypořádání, tj. zřízení věcného břemene za cenu 1.000 Kč/rok. 

 

Usnesení 287/R21/2020

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 108/25, 108/21, 117/7, 2849/20, 2849/19 a 2510/12 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Hradisko, kab. NN" ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm, 1.000 Kč za umístění pojistné skříně + příslušné DPH.

 

Usnesení 288/R21/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města bezúplatně převést do majetku Zlínského kraje pozemky:

v k. ú. Luhačovice: 

-        parc. č. 2510/11 o výměře 33 m2,

-        parc. č. 2510/53 o výměře 7 m2,

-        parc. č. 2510/51 o výměře 8 m2,

-        parc. č. 2510/49 o výměře 1 m2,

-        parc. č. 2510/46 o výměře 13 m2,

v k. ú. Kladná Žilín:

-        parc. č. 1980/98 o výměře 97 m2.

 

Usnesení 289/R21/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města bezúplatně nabýt do majetku města pozemky ve vlastnictví Zlínského kraje:

v k. ú. Luhačovice: 

-        parc. č. 2443/63 o výměře 8 m2,

-        parc. č. 2443/64 o výměře 3 m2,

-        parc. č. 2510/43 o výměře 56 m2,

-        parc. č. 2510/44 o výměře 30 m2,

-        parc. č. 2510/47 o výměře 4 m2,

-        parc. č. 2510/48 o výměře 72 m2,

-        parc. č. 2510/52 o výměře 41 m2,

-        parc. č. 2510/54 o výměře 402 m2,

-        parc. č. 2510/15 o výměře 205 m2,

-        parc. č. 2510/16 o výměře 410 m2.

 

Usnesení 290/R21/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 2194/9 v k. ú. Řetechov o výměře cca 70 m2.

 

Usnesení 291/R21/2020

Rada města Luhačovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Terminál Luhačovice“, uzavíraný mezi Městem Luhačovice a COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na stavbu „Terminál Luhačovice“.

 

Usnesení 292/R21/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout na dobu neurčitou nebytové prostory o výměře 97,5 m2 v I. nadzemním podlaží objektu bez č. p., který je součástí pozemku st. pl. 777 v k. ú. Luhačovice, ul. Školní v Luhačovicích za účelem poskytování mimoškolního vzdělávání.

 

Usnesení 293/R21/2020

Rada města Luhačovice revokuje Usnesení 43/R3/2020 s umístěním reklamního banneru společnosti Galén–Symposion s. r. o., propagujícího konání kongresu Diabetologické dny 2020 v termínu 20.-24.10.2020. Banner instalují Technické služby Luhačovice, p. o. mezi sloupy veřejného osvětlení nad komunikací ul. Masarykova – u zámku.

Nahoru