Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

8. 9. 2020

Zprávy z 20. schůze Rady města Luhačovice konané 31.08.2020


Výpis usnesení z 20. schůze Rady města Luhačovice konané 31.08.2020

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 250/R20/2020

Rada města Luhačovice bere na vědomí hospodaření města Luhačovice za I. pololetí roku 2020 viz příloha č. 4/I a Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválithospodaření města Luhačovice za I. pololetí roku 2020 viz příloha č.4/I.

 

Usnesení 251/R20/2020

Rada města Luhačovice schvaluje hospodaření příspěvkových organizací města: Technické služby Luhačovice viz příloha č. 5/I, Městský dům kultury Elektra Luhačovice viz příloha č.5/II, Sportovní centrum Radostova Luhačovice viz příloha č. 5/III, Základní škola Luhačovice viz příloha č. 5/IV, Mateřská škola Luhačovice viz příloha č. 5/V, Dům dětí a mládeže Luhačovice viz příloha č. 5/VI za I. pololetí roku 2020 a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomíhospodaření příspěvkových organizací města: Technické služby Luhačovice viz příloha č. 5/I, Městský dům kultury Elektra Luhačovice viz příloha č. 5/II, Sportovní centrum Radostova Luhačovice viz příloha č. 5/III, Základní škola Luhačovice viz příloha č 5/IV., Mateřská škola Luhačovice viz příloha č. 5/V, Dům dětí a mládeže Luhačovice viz příloha č. 5/VI za I. pololetí roku 2020.

 

Usnesení 252/R20/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města prominoutnedobytnou pohledávku Sportovního centra Radostova Luhačovice, příspěvkové organizace společnosti NOTRE FORCE, s. r. o. Bratislava ve výši 102.265,05 Kč (faktura č. 2018212 na částku 107.050 Kč).

 

Usnesení 253/R20/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit čerpání 100% dotace z MŠMT, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání v hodnotě 768.800 Kč.

 

Usnesení 254/R20/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit předfinancování projektu ze Státního fondu životního prostředí, Přírodní zahrady z rozpočtu města Luhačovice ve výši 414 tis. Kč.

 

Usnesení 255/R20/2020

Rada města Luhačovice schvaluje harmonogram výběrového řízení na poskytnutí individuálních dotací Města Luhačovice pro rok 2021.

Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí individuálních dotací Města

Luhačovice pro rok 2021.

Žádat o individuální dotaci mohou právnické nebo fyzické osoby.

Dotace je určena na podporu čtyř oblastí:

  • sportu a tělovýchovy,
  • kultury a kulturního dědictví,
  • vzdělávání a volnočasové aktivity dětí, mládeže a seniorů,
  • na sociální služby, zdravotnictví a humanitární pomoc.

Žádost lze podat pouze do jedné z vyjmenovaných oblastí.

Žádost se podává na formulářích žádostí, které jsou k dispozici na internetových stránkách města Luhačovice – www.mesto.luhacovice.eu nebo na finančním odboru Městského úřadu Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice.

Žádosti o dotaci na předepsaném formuláři se všemi vyplněnými údaji včetně všech příloh přijímá Město Luhačovice do 02.11.2020 prostřednictvím podatelny Města Luhačovice.

Žádost je možné podat osobně na podatelně Města Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice nebo přes elektronickou podatelnu e-podatelna@luhacovice.eu.

Časové razítko podání je rozhodující pro dodržení termínu podání.

Předkládaný projekt musí být realizován v roce 2021.

Žadatel, který nepředloží žádost ve stanoveném termínu, je vyřazen z výběrového řízení.

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách Města Luhačovice – www.mesto.luhacovice.eu do 31.03.2021. Podané projekty včetně jejich příloh Město Luhačovice nevrací.

Se žadateli, kteří uspěli ve výběrovém řízení, bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace.

 

Usnesení 256/R20/2020

Rada města Luhačovice schvalujerozpočtové opatření č. 11/2020.

 

Usnesení 257/R20/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 12/2020.

 

Usnesení 258/R20/2020

Rada města Luhačovice schvalujeuzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře cca 90 m2 na dobu neurčitou s panem M.M. za cenu 1 Kč/m2/rok.

 

Usnesení 259/R20/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc. č. 615/3 o výměře cca 450 m2 v k. ú. Polichno ve vlastnictví F. B. za šestinásobek skutečně převáděné výměry pozemku parc. č. 615/3 (po ukončení stavby a zaměření cyklostezky) z pozemku ve vlastnictví města parc. č. 609/2 v k. ú. Polichno a prodej části pozemku města p. č. 609/2 v k. ú. Polichno o výměře cca 3.050 m2 za cenu 14,272 Kč/m2.

 

Usnesení 260/R20/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválitsměnu části pozemku parc. č. 559/2 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Polichno ve vlastnictví L. B. za šestinásobek skutečně převáděné výměry pozemku parc. č. 559/2 (po ukončení stavby a zaměření cyklostezky) z pozemku ve vlastnictví města parc. č. 609/2 v k. ú. Polichno a prodej části pozemku města p. č. 609/2 v k. ú. Polichno o výměře cca 3.200 m2 za cenu 14,272 Kč/m2.

 

Usnesení 261/R20/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválitsměnu části pozemku parc. č. 584 a části pozemku parc. č. 906/4 o celkové výměře cca 1.000 m2 v k. ú. Polichno ve spoluvlastnictví J. a M. K. za část pozemku města parc. č. 906/2 v k. ú. Polichno o výměře cca 800 m2.

 

Usnesení 262/R20/2020

Rada města Luhačovice schvalujeuzavření nájemní smlouvy na užívání pozemku parc. č. 320/2 v k. ú. Luhačovice o výměře 1.690 m2 s panem V. D. na dobu neurčitou za cenu 1 Kč/m2/rok.

 

Usnesení 263/R20/2020

Rada města Luhačovice ruší usnesení č. 203/R16/2020 ze dne 29.06.2020, předmětem, kterého bylo snížení nájemného od 01.04.2020 do 30.06.2020 o 30 % z důvodu nouzového stavu a uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 02.01.2002 uzavřené s panem Z. N. na pronájem restauračních prostor v objektu č. p. 950, ul. Masarykova v Luhačovicích.

 

Usnesení 264/R20/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválitprominutí dluhu na nájemném za 2,5 měsíce ve výši 291.667 Kč panu Z. N. za nemožnost provozovat prostory sloužící podnikání v objektu č. p. 950, ul. Masarykova v Luhačovicích ve vlastnictví města Luhačovice po dobu nouzového stavu.

 

Usnesení 265/R20/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejněnízáměr města směnit části pozemků parc. č. 2194/9, parc. č. 17/1, parc. č. 2194/1 a parc. č. 1113/16 o celkové výměře cca 240 m2 v majetku města za části pozemků parc. č. 1161 a parc. č. 1195 v k. ú. Řetechov o celkové výměře cca 150 m2, na kterých je komunikace v místní části Řetechov, za podmínky doplatku ceny rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků.

 

Usnesení 266/R20/2020

Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejněnízáměr města prodat část pozemku parc. č. 2441/11 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 35 m2.

 

Usnesení 267/R20/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválitlikvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komisea doporučuje zastupitelstvu městauložit vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku, dle přílohy č. 24/I.

 

Usnesení 268/R20/2020

Rada města Luhačovice schvalujeuzavření Dohody o ukončení Dohody o užívání pozemku parc. č. 740/2 v k. ú. Luhačovice uzavřené s P. Z. a J. Z. ze dne 19.08.1999.

 

Usnesení 271/R20/2020  

Rada města Luhačovice schvalujeuzavření nájemní smlouvy na užívání bytu č. 2 o třech pokojích, kuchyni a příslušenství o velikosti 69 m2 v 1. NP domu č. p. 636 ul. Příční v Luhačovicích na dobu určitou od 01.09.2020 po dobu výkonu funkce ředitele Základní školy Luhačovice, příspěvkové organizace s panem P. K. a stanovujenájemné ve výši 7.590 Kč/měsíc + úhradu služeb s nájmem bytu spojených.   

 

Usnesení 269/R20/2020

Rada města Luhačovice schvalujezřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 428/1 a parc. č. 428/32 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění stavby realizované pod názvem „ATS Luhačovice – Lužné“ ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH za podmínky řešení vedení pod komunikací protlakem.

 

Usnesení 270/R20/2020

Rada města Luhačovice revokujeusnesení 311/R19/2019 ze dne 04.11.2019 v tomto znění:

uzavření nájemní smlouvy na užívání části pozemku parc. č. 2650/3 v k. ú. Luhačovice o celkové výměře cca 300 m2 s Lázněmi Luhačovice, a. s., Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice pro umístění odstavných ploch u LD Vítkov na dobu určitou 10 let za cenu 100 Kč/m2/rok + DPH včetně doplnění inflační doložky do smlouvy.

 

Usnesení 272/R20/2020

Rada města Luhačovice bere na vědomízpracovaný Digitální povodňový plán města Luhačovice a Digitální povodňový plán ORP Luhačovice.

 

Usnesení 273/R20/2020

Rada města Luhačovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy objektu č. p. 666, ul. Školní v Luhačovicích“ uzavíraný mezi Městem Luhačovice a 3V & H, s. r. o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy objektu č. p. 666, ul. Školní v Luhačovicích“.

 

Usnesení 274/R20/2020

Rada města Luhačovice schvalujeDodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích – zpracování PD (DSP)“ uzavíraný mezi Městem Luhačovice a Projekty staveb Czech Republic s. r. o., Přemysla Otakara II. 2476, 688 01 Uherský Brod a pověřujestarostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích – zpracování PD (DSP)“.

 

Usnesení 275/R20/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb na zpracování Strategie rozvoje ICT města Luhačovice uzavírané mezi Městem Luhačovice a Project Assistance, s. r. o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno a pověřujestarostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem Smlouvy o poskytování služeb na zpracování Strategie rozvoje ICT města Luhačovice.

 

Usnesení 276/R20/2020

Rada města Luhačovice schvalujeuzavření Smlouvy o dílo na zpracování revizního znaleckého posudku pro pozemky zahradnictví Technických služeb Luhačovice uzavírané mezi Městem Luhačovice a AZET KONZULT – znalecký ústav s. r. o., Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín – Louky a pověřujestarostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem Smlouvy o dílo na zpracování revizního znaleckého posudku.

 

Usnesení 277/R20/2020

Rada města Luhačovice schvalujezměnu názvu organizace Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace na Středisko volného času Luhačovice, příspěvková organizace od 01.01.2021.

 

Usnesení 278/R20/2020

Rada města Luhačovice stanovuje nové zařazení ředitelky Mateřské školy Luhačovice, příspěvkové organizace Bc. Jany Malaníkové podle nařízení vlády č. 222/2010Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 38/I.

 

Usnesení 279/R20/2020

Rada města Luhačovice stanovuje nové zařazení ředitele Základní školy Luhačovice, příspěvkové organizace Mgr. Pavla Kurtina podle nařízení vlády č. 222/2010Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 39/I.

 

Usnesení 280/R20/2020

Rada města Luhačovice stanovujes účinností od 01.08.2020 řediteli Sportovního centra Radostova Luhačovice, příspěvkové organizace Miroslava Talaše plat dle platového výměru, viz. příloha č. 40/I.

 

 

Nahoru