Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

24. 8. 2020

Zprávy z 19. schůze Rady města Luhačovice konané 17.08.2020


Výpis usnesení z 19. schůze Rady města Luhačovice konané 17.08.2020

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 Usnesení 233/R19/2020

Rada města LuhačoviceschvalujeMěstské knihovně Luhačovice změnu výše poplatku za I. upomínku na 30 Kč, II. upomínku na 50 Kč a III. upomínku na 70 Kč za jednu výpůjčku, bez ohledu na počet kusů. 

 Usnesení 234/R19/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc. č. 194/7 a parc. č. 194/8 v k. ú. Řetechov o výměře cca 28 m2 pro přístavbu objektu u hřiště za pozemek parc. č. 205/16 o výměře 25 m2 a pozemek parc. č. 205/17 o výměře 3 m2 v k. ú. Řetechov.

 Usnesení 235/R19/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1266 v k. ú. Ludkovice o výměře 872 m2 z majetku R. P. a B. V., za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.    

 Usnesení 236/R19/2020

Rada města Luhačovice schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 1347/1 o výměře cca 90 m2 za účelem jeho udržování.

 Usnesení 237/R19/2020

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1974/3, 1980/82, 1974/2 a st. 191/1 v k. ú. Kladná Žilín v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Kladná Žilín, ŘSZK, přel. NN“ ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm, 2.000 Kč za umístění 2 ks pilířů a 1.000 Kč za umístění sloupu + příslušné DPH.

 Usnesení 238/R19/2020

Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města směnit část pozemku parc. č. 2442/8 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Luhačovice, na kterém se nachází chodník v ulici Solné, za část pozemku parc. č. 2486/3 o výměře cca 25 m2 ve vlastnictví města.

 Usnesení 239/R19/2020

Rada města Luhačovice revokuje usnesení 3/R1/2020 ze dne 13.01.2020 v tomto znění:
Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 740/5, 815/12 a 2458/1, k. ú. Luhačovice v majetku města pro stavbu rekonstrukce plynovodu „Přeložka STL plynovodu, stavba číslo 8800087326“ ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 500 Kč + příslušné DPH.

 Usnesení 240/R19/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města směnit část pozemku parc. č. 615/3 o výměře cca 450 m2 v k. ú. Polichno za šestinásobek skutečně převáděné výměry pozemku parc. č. 615/3 (po ukončení stavby a zaměření cyklostezky) z pozemku ve vlastnictví města parc. č. 609/2 v k. ú. Polichno a prodat část pozemku města p. č. 609/2 v k. ú. Polichno o výměře cca 3.050 m2.

 Usnesení 241/R19/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města směnit část pozemku parc. č. 559/2 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Polichno za šestinásobek skutečně převáděné výměry pozemku parc. č. 559/2 (po ukončení stavby a zaměření cyklostezky) z pozemku ve vlastnictví města parc. č. 609/2 v k. ú. Polichno a prodat část pozemku města p. č. 609/2 v k. ú. Polichno o výměře cca 3.200 m2.

 Usnesení 242/R19/2020

Rada města Luhačoviceschvaluje ke zveřejněnízáměr města směnit část pozemku parc. č. 584 a část pozemku parc. č. 906/4 o celkové výměře cca 1.000 m2 za část pozemku města parc. č.  906/2 v k. ú. Polichno o výměře cca 800 m2.

 Usnesení 243/R19/2020

Rada města Luhačovice schvaluje převzetí veřejného osvětlení po kolaudaci inženýrských sítí v souvislosti s akcí "Budování lokality v ul. Branka dle US7-BI17".

 Usnesení 244/R19/2020

Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout pozemek parc. č. 88/8 o výměře 26 m2 za účelem parkování.

 Usnesení 245/R19/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout na dobu neurčitou pozemek parc. č. 320/2 v k. ú. Luhačovice o výměře 1.690 m2.

 Usnesení 246/R19/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 16.01.1998 uzavřené s paní J. K. na užívání pozemku parc. č. 82/2 v k. ú. Luhačovice výpovědí s výpovědní lhůtou šest měsíců se společností OPTIMEX a. s., A. Václavíka 1056, Luhačovice, která je novým vlastníkem pozemku.

 Usnesení 247/R19/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 04.01.2010 s paní A. M., užívání bytu č. 17 ve 3. NP v Domě s byty zvláštního určení Strahov č. p. 383 dohodou ke dni 31.08.2020.

 Usnesení 248/R19/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření dohody s Povodím Moravy, s. p. - Souhlas s realizací výsadby zeleně v rámci „Revitalizace sídelní zeleně v Luhačovicích“.

 Usnesení 249/R19/2020

Rada města Luhačovice schvaluje Pracovní řád Městské policie Luhačovice s účinností od 01.09. 2020, dle přílohy 22/I.

Nahoru