Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

5. 8. 2020

Zprávy z 17. schůze Rady města Luhačovice konané 20.07.2020


Výpis usnesení ze 17. schůze Rady města Luhačovice konané 20.07.2020

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 210/R17/2020

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2020.

Usnesení 211/R17/2020

Rada města Luhačovice schvaluje prominutí dluhu na nájemném za 3 měsíce ve výši 14.750 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Luhačovice, Masarykova 228, Luhačovice za nemožnost provozovat prostory kuželny v objektu Sportovního centra Radostova Luhačovice, č. p. 1029, ul. Hradisko v Luhačovicích ve vlastnictví města po dobu nouzového stavu.

Usnesení 212/R17/2020

Rada města Luhačovice schvaluje prominutí dluhu na nájemném ve výši 1.000 Kč J. G. za nemožnost provozovat část pozemku parc. č. 2194/6 v k. ú. Řetechov – venkovní posezení před Hospůdkou U Dubového stolu ve vlastnictví města po dobu nouzového stavu.

Usnesení 213/R17/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na užívání části pozemků parc. č. 740/2 a 702/2 v k. ú. Luhačovice za účelem zpevnění příjezdové cesty k pozemku parc. č. 702/1 v k. ú. Luhačovice s B. a L. Č.

Usnesení 214/R17/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku st. pl. 97/1 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Luhačovice, na kterém je umístěn chodník a část parkovací plochy v ulici Družstevní za pozemek st. pl. 97/3 o výměře 82 m2 v k. ú. Luhačovice v majetku města za podmínky doplatku ceny za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků 800 Kč/m2 a úhrady nákladů spojených s převodem nemovitostí rovným dílem.

Usnesení 215/R17/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání části pozemku st. pl. 233/2 o celkové výměře 70 m2 v k. ú. Luhačovice s Ing. Ž.M., za účelem parkování 4 osobních vozidel za cenu 12.500 Kč včetně DPH/parkovací místo/rok na dobu neurčitou od 01.08.2020 a schvalujeuzavření nájemní smlouvy na užívání části pozemku parc. č. 687/7 o celkové výměře cca 130 m2 v k. ú. Luhačovice s Ing. Ž. M., za účelem užívání za cenu 100 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 01.08.2020.

Usnesení 216/R17/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt úplatným převodem pozemky st. pl. 1169/1 o výměře 26 m2, st. pl. 1197/2 o výměře 114 m2 a parc. č. 1845/4 o výměře 79 m2, vše v k. ú. Luhačovice za cenu 500 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 217/R17/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt úplatným převodem část pozemku st. pl. 828/3 v k. ú. Luhačovice o celkové výměře cca 300 m2 za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 218/R17/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt úplatným převodem část pozemku st. pl. 828/3 v k. ú. Luhačovice o celkové výměře cca 260 m2 za cenu 1 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 219/R17/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc. č. 1985/2 v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 40 m2, na kterém je chodník v místní části Kladná Žilín, za část pozemku parc. č. 1974/10 v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 150 m2, který je majetkem města, za podmínky doplatku ceny za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků 100 Kč/m2 a úhrady nákladů spojených s převodem rovným dílem.

Usnesení 220/R17/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města směnit část pozemku parc. č. 194/7 a parc. č. 194/8 v k. ú. Řetechov o výměře cca 28 m2, pro přístavbu objektu u hřiště za pozemek parc. č. 205/16 o výměře 25 m2 a pozemek parc. č. 205/17 o výměře 3 m2 v k. ú. Řetechov, které jsou majetkem města.

Usnesení 221/R17/2020

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2064/5 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro stavbu rekonstrukce plynovodu „Reko MS Luhačovice – Družstevní + 1“ ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 222/R17/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1266 v k. ú. Ludkovice o výměře 872 m2.

Usnesení 223/R17/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku st. pl. 229/1 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 70 m2 ve spoluvlastnictví společnosti Q-trend CZ s. r. o., Na Poříčí 1041/12 a pana Ing. K. P., na dobu určitou 10 let za cenu 2.000 Kč/měsíc. 

Usnesení 224/R17/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Institutem regionálních informací, s. r. o., Chládkova 898/2, 616 00 Brno, IČ 25585991 a Městem Luhačovice na zpracování změny č. 3 územního plánu Luhačovice.

Usnesení 225/R17/2020

Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora obcí s 3.001 – 10.000 obyvateli na projekt výstavby sportoviště na sídlišti ul. Masarykova v Luhačovicích a schvaluje dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Usnesení 226/R17/2020

Rada města Luhačovice ruší usnesení č. 175/R15/2020 z 15.06.2020, předmětem kterého bylo schválení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v Domě zvláštního určení Strahov č. p. 383, ul. Holubyho ve 2. podlaží o 1 pokoji a příslušenství o velikosti 21,07 m2 včetně sklepa a balkonu s panem J. N., na dobu neurčitou od 01.07.2020.

Usnesení 227/R17/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v Domě zvláštního určení Strahov č. p. 383, ul. Holubyho ve 2. podlaží o 1 pokoji a příslušenství o velikosti 21,07 m2 včetně sklepa a balkonu s paní A. K., na dobu neurčitou od 01.08.2020.

Usnesení 228/R17/2020

Rada města Luhačovice revokuje usnesení 55/R4/2020 ze dne 24.02.2020 v tomto znění: Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1320/31 a parc. č. 2152/5 v k. ú. Řetechov a pozemku parc. č. 2553 v k. ú. Pozlovice v majetku města pro umístění vodovodního řádu realizovaného pod názvem stavby "Napojení obce Řetechov na SV Slavičín" ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., Tř. Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 229/R17/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1964/15 v k. ú. Kladná Žilín o výměře 9 m2 v majetku Povodí Moravy, s. p.  na dobu určitou po dobu výstavby „Silnice II/496: Kladná – Žilín“ a do následného majetkoprávního vypořádání, tj. zřízení věcného břemene za cenu 1.000 Kč/rok. 

Usnesení 230/R17/2020

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města na pozemku parc. č. 1964/15 v k. ú. Kladná Žilín v majetku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno pro umístění stavby „Silnice II/496: Kladná - Žilín“ za jednorázovou úplatu zjištěnou podle cenových předpisů účinných v době uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (v současné době zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů), a to výnosovou metodou jako pětinásobek ročního užitku (nájemného), tj. minimální výše jednorázové náhrady bude činit 5.000 Kč + DPH.

Usnesení 231/R17/2020

Rada města Luhačovice potvrzuje zájem podpořit zbudování modulární stavby “addZONE” na vhodném pozemku ve vlastnictví města na jeho území. Zároveň prohlašuje, že je tento záměr v souladu s jeho politikou péče o veřejná prostranství a žádoucí v politice demografické udržitelnosti. V případě zájmu místních obyvatel na jednom z vhodných sídlišť o tuto stavbu a za předpokladu získání kladných rozhodnutí všech dotčených orgánů státní správy a provozovatelů či majitelů inženýrských sítí investorem, je Město Luhačovice připraveno za předem stanovených podmínek poskytnout vhodný pozemek k realizaci stavby.

 

 

 

Nahoru