Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

14. 7. 2020

Zprávy z 16. schůze Rady města Luhačovice konané 29.06.2020


Výpis usnesení ze 16. schůze Rady města Luhačovice konané 09.06.2020

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 193/R16/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci, která byla uzavřena dne 11.10.2017 mezi Městem Luhačovice a Luhačovským Zálesím, o. p. s.

Usnesení 194/R16/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města poskytnout formou výpůjčky části pozemků parc. č. 740/2 a 702/2 v k. ú. Luhačovice za účelem zpevnění příjezdové cesty k pozemku parc. č. 702/1 v k. ú. Luhačovice.

Usnesení 195/R16/2020

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2486/1, 2845, 1033/14, 1033/12 a 2460/2 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě realizované v rámci stavby pod označením „16010-057857 VPIC Luhačovice_rekonstr. ul. Hrazanská“, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Praha 3 Žižkov za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 196/R16/2020

Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města prodat pozemek parc. č. 320/2 v k. ú. Luhačovice o výměře 1.690 m2.

Usnesení 197/R16/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města směnit část pozemku st. pl. 97/1 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Luhačovice, na kterém je umístěn chodník a část parkovací plochy v ulici Družstevní, za pozemek st. pl. 97/3 v majetku města o výměře 82 m2 v majetku města za podmínky doplatku ceny za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků.

Usnesení 198/R16/2020

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1974/2, 1980/78, 1980/82, 1974/3, st. 191/1 v k. ú. Kladná Žilín v majetku města pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě realizované v rámci stavby pod označením „16010-057738 VPIC KladnáŽilín, Silnice II_496“, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Praha 3 Žižkov za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 199/R16/2020

Rada města Luhačovice schvaluje prominutí dluhu na nájemném za 1 měsíc ve výši 7.000 Kč společnosti Nipigon s. r. o. Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2 za nemožnost provozovat prostory sloužící podnikání v objektu občanské vybavenosti – stavby bez č. p. umístěné na pozemku p. č. st. 1311 v Luhačovicích ve vlastnictví města Luhačovice po dobu nouzového stavu.

Usnesení 200/R16/2020

Rada města Luhačovice schvaluje prominutí dluhu na nájemném za 2 měsíce ve výši 18.667 Kč společnosti OPTIK ČECH s. r. o., se sídlem Zarámí 444, 760 01 Zlín za nemožnost provozovat prostory sloužící podnikání v objektu č. p. 137, ul. Masarykova v Luhačovicích ve vlastnictví města Luhačovice po dobu nouzového stavu.

Usnesení 201/R16/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s panem J. L. na pronájem restauračních prostor v objektu č. p. 1029, ul. Hradisko v Luhačovicích, předmětem kterého bude snížení nájemného od 01.04.2020 do 30.6.2020 o 30 % z důvodu nouzového stavu.

Usnesení 202/R16/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 07.09.2018 uzavřené s panem J. B. na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 137, ul. Masarykova v Luhačovicích, předmětem kterého bude snížení nájemného od 01.04.2020 do 30.06.2020 o 30 % z důvodu nouzového stavu.

Usnesení 203/R16/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 02.01.2002 uzavřené s panem Z. N. na pronájem restauračních prostor v objektu č. p. 950, ul. Masarykova v Luhačovicích, předmětem kterého bude snížení nájemného od 01.04.2020 do 30.06.2020 o 30 % z důvodu nouzového stavu.

Usnesení 204/R16/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v Domě zvláštního určení Strahov č. p. 383, ul. Holubyho ve 3. podlaží o 1 pokoji s kuchyní a příslušenstvím o velikosti 33,66 m2 včetně balkonu s panem Mgr. P. K. na dobu určitou od 01.07.2020 do doby ukončení rekonstrukce bytu č. 2 v domě č. p. 636 ul. Příční v Luhačovicích.

Usnesení 205/R16/2020

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1974/2 v k. ú. Kladná Žilín v majetku města pro umístění vodovodní přípojky k domu č. p. 56 na pozemku st. pl. 42 v k. ú. Kladná Žilín ve prospěch ve prospěch Z. F. za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 206/R16/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 687/7 o výměře 130 m2 a část pozemku st. pl. 233/2 o výměře 70 m2 v k. ú. Luhačovice za účelem parkování osobních vozidel.

Usnesení 207/R16/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt úplatným převodem pozemky st. pl. 1169/1 o výměře 26 m2, st. pl. 1197/2 o výměře 114 m2, parc. č. 1845/4 o výměře 79 m2, a část pozemku st. pl. 828/3 o celkové výměře cca 640 m2, vše v k. ú. Luhačovice.

Usnesení 208/R16/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Licenční smlouvy mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Městem Luhačovice týkající se Komunitního plánu sociálních služeb ORP Luhačovice 2020–2022, který je výstupem projektu „Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice“.

Usnesení 209/R16/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města směnit část pozemku parc. č. 1985/2 v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 40 m2, na kterém je chodník v místní části Kladná Žilín, za část pozemku parc. č. 1974/10 v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 150 m2, který je majetkem města za podmínky doplatku ceny za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků.

Nahoru