Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

13. 11. 2018

1/2018-2022

Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 01.11.2018

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 1/Z1/2018–2022         

Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

vedení tohoto ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Luhačovice podle jednacího řádu Zastupitelstva města Luhačovice schváleného pro volební období 2014–2018.

Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 2/Z1/2018–2022         

Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

program 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Luhačovice.

Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 3/Z1/2018–2022         

Zastupitelstvo města Luhačovice

volí

volební a návrhovou komisi ve složení: předsedkyně Mgr. Eva Tomalová, členové Ing. Martin Plášek a Ing. Marek Žmolík.

Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 4/Z1/2018–2022          

Zastupitelstvo města Luhačovice

stanovuje

pro volební období let 2018–2022 jednoho dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva, a to místostarostu.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 5/Z1/2018–2022          

Zastupitelstvo města Luhačovice

stanovuje

pro volební období let 2018–2022 počet členů Rady města Luhačovice na sedm.

Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 6/Z1/2018–2022         

Zastupitelstvo města Luhačovice

stanovuje

že se volba starosty, místostarosty, členů rady města, předsedů a členů výborů uskuteční tajným hlasováním.

Hlasování Pro: 11 Proti: 10 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

  

Usnesení 7/Z1/2018–2022          

Zastupitelstvo města Luhačovice

volí

starostou města Luhačovice pro volební období let 2018–2022 Ing. Mariana Ležáka.

Hlasování Pro: 15 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 8/Z1/2018–2022         

Zastupitelstvo města Luhačovice

volí

místostarostou města Luhačovice pro volební období let 2018–2022 Ing. Jiřího Šůstka.

Hlasování Pro: 16 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 9/Z1/2018–2022          

Zastupitelstvo města Luhačovice

volí

Radu města Luhačovice pro volební období let 2018–2022 ve složení:

Mgr. Mgr. Přemysl Janík,      18 hlasů

Robert Kolařík,                      18 hlasů

Mgr. Dalibor Liška,                18 hlasů

Josef Michálek,                     18 hlasů

Mgr. Marek Nesázal.             18 hlasů

Usnesení: Přijato

  

Usnesení 10/Z1/2018–2022         

Zastupitelstvo města Luhačovice

zřizuje

výbory kontrolní, finanční a stavební.

Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 11/Z1/2018–2022          

Zastupitelstvo města Luhačovice

volí

Mgr. Romana Leblocha předsedou kontrolního výboru Zastupitelstva města Luhačovice pro volební období let 2018–2022.

Hlasování Pro: 17 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 12/Z1/2018–2022         

Zastupitelstvo města Luhačovice

volí

kontrolní výbor Zastupitelstva města Luhačovice pro volební období let 2018–2022 ve složení:

Mgr. Radek Bednařík,              17 hlasů

Ing. Ladislav Šústek                 19 hlasů

David Ruman                            18 hlasů

Monika Slováková                    19 hlasů

Usnesení: Přijato

  

Usnesení 13/Z1/2018–2022         

Zastupitelstvo města Luhačovice

volí

Mgr. Lenku Semelovou DiS předsedkyní finančního výboru Zastupitelstva města Luhačovice pro volební období let 2018–2022.

Hlasování Pro: 18 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 14/Z1/2018–2022         

Zastupitelstvo města Luhačovice

volí

finanční výbor Zastupitelstva města Luhačovice pro volební období let 2018–2022 ve složení:

Mgr. Luděk Olejník,                  17 hlasů

Ing. Libor Slezák,                     16 hlasů

Mgr. Eva Tomalová,                 19 hlasů

Ing. Jaroslav Hubáček             15 hlasů

Usnesení: Přijato

  

Usnesení 15/Z1/2018–2022         

Zastupitelstvo města Luhačovice

volí

Ing. Martina Pláška předsedou stavebního výboru Zastupitelstva města Luhačovice pro volební období let 2018–2022.

Hlasování Pro: 21 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 16/Z1/2018–2022         

Zastupitelstvo města Luhačovice

volí

stavební výbor Zastupitelstva města Luhačovice pro volební období let 2018–2022 ve složení:

Ing. Karel Zicha,                       20 hlasů

Ing. František Jordák,               13 hlasů

Ing. Tomáš Kročil,                    14 hlasů

Jaroslav Pančocha                   13 hlasů

Usnesení: Přijato

  

Usnesení 17/Z1/2018–2022         

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

stanoví

v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích výši měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva pro celé volební období takto:

člen rady                                                                     2.500 Kč

předseda komise rady, výboru zastupitelstva            1.500 Kč

člen komise rady, výboru zastupitelstva                     1.200 Kč

neuvolněný člen zastupitelstva                                      900 Kč      

Hlasování Pro: 18 Proti: 2 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 18/Z1/2018–2022          

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

stanoví,

že v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích budou odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva poskytnuty ode dne přijetí tohoto usnesení.

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

stanoví

v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích peněžité plnění fyzickým osobám, které jsou členy výborů zastupitelstva a komisí rady a nejsou členy zastupitelstva města, s výjimkou zaměstnanců města, ve výši 400 Kč za každou účast na jednání výborů a komisí.

III. Zastupitelstvo města Luhačovice

stanoví,

že v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích se při souběhu výkonu několika funkcí odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 19/Z1/2018–2022          

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozhodnutí o plnění poskytovaných členům zastupitelstva obce v souvislosti s výkonem funkce z peněžního fondu města nebo rozpočtu města takto:

1. příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, a to v souladu s organizační směrnicí města Luhačovice „Odměny za zajišťování občanských obřadů“,

2. příspěvek uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva města na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva obce v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou města Luhačovice,

3. příspěvek uvolněným členům zastupitelstva města na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce v souladu se schváleným rozpočtem města Luhačovice na příslušný kalendářní rok,

4. příspěvek uvolněným členům zastupitelstva města na stravování, na penzijní připojištění, na rekreaci, na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a na odměnu při významném životním výročí v souladu s organizační směrnicí města Luhačovice „Rozpočet sociálního fondu města Luhačovice pro příslušný kalendářní rok“ a schváleným rozpočtem na příslušný kalendářní rok.

Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

 

Ing. Marian Ležák v. r.                                   

starosta města

Za správnost vyhotovení:

 

Mgr. Pavlína Hrnčiříková

asistentka starosty

Luhačovice 12.11.2018

 

 

 

Nahoru