Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

20. 9. 2018

29/2014-2018

Výpis usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 06.09.2018

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 516/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

vydává

souhlas se zmenšením návrhové plochy BI č. 257 k. ú. Řetechov.

Hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 517/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

vydává

souhlas se zmenšením návrhové plochy BI č. 265 k. ú. Řetechov a zavedení plochy do rezervy.

Hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 518/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

vydává

souhlas se zvětšením plochy BI č. 266 o pozemek parc. č. 96/1 k. ú. Polichno.

Hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 519/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

neschvaluje

změnu využití stavové plochy PV (plocha veřejného prostranství) na plochu SO (plochy smíšené obytné) pozemku parc. č. 819/74 k. ú. Luhačovice.

Hlasování Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 520/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

vydává

souhlas se změnou stavové plochy RI (plochy rodinné rekreace) na plochu BI (plochy bydlení individuálního) na pozemku parc. č. 1421/2 k. ú. Luhačovice.

Hlasování Pro: 14 Proti: 1 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 521/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

hospodaření města Luhačovice za I. pololetí roku 2018.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 522/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

bere na vědomí

hospodaření příspěvkových organizací města: Technické služby Luhačovice, Městský dům kultury Elektra Luhačovice, Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Základní škola Luhačovice, Mateřská škola Luhačovice, Dům dětí a mládeže Luhačovice za I. pololetí roku 2018.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 523/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

finanční limit pro přidělování dotací v roce 2019 na základě předložených žádostí žadatelů v celkové výši 2.900.000 Kč.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 524/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočtovou změnu č. 2 Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 525/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

aktualizovaný plán použití finančních prostředků z investičního fondu Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace a navýšení investičního příspěvku o 1.100.000 Kč (přesun 100.000 Kč z ORJ 6102 – Kladná Žilín a 1.000.000 Kč z ORJ 3719 – Rekonstrukce chodníku ul. Masarykova).

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 526/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

rozhoduje

o uzavření smlouvy o úvěru na financování investičních akcí města Luhačovice v rámci kapitálových výdajů v období 2019–2020 s Komerční bankou, a. s., Na příkopě 969/33, 110 00 Praha 1, IČ: 45317054 ve variantě pevná úroková sazba, bez domicilace v souladu s podanou nabídkou

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

pověřuje

starostku města Ing. Bc. Marii Semelovou podpisem smlouvy s vybraným poskytovatelem úvěru.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 527/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočtové opatření č. 15/2018.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 528/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

neschvaluje

směnu části pozemku parc. č. 428/5 o výměře cca 290 m2 v majetku města za část pozemku parc. č. 428/7 k. ú. Luhačovice o výměře 600 m2, na kterém se nachází lyžařský svah.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 529/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného město Luhačovice, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět zřízení, umístění a provozování kabelu veřejného osvětlení v pozemku parc. č. 2443/9, ostatní plocha, v k. ú. Luhačovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2452-179/2018 a vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a opravami kabelu veřejného osvětlení na dobu existence stavby.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 530/Z30/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

neschvaluje

prodej pozemku parc. č. 454/24 k. ú. Luhačovice o výměře 43 m2.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 531/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

neschvaluje

prodej pozemku parc. č. 1297/10 k. ú. Luhačovice o výměře cca 10 m2.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 532/Z29/2014–2018

 I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luhačovice mezi městem Luhačovice a Mikroregionem Luhačovské Zálesí za účelem realizace projektu „KOMPOSTUJEME V MIKROREGIONU LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ“.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 533/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Dostavba ZŠ Luhačovice v pasivním energetickém standardu“

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice, případně z úvěru.

Hlasování Pro: 14 Proti: 1 Zdrželo se: 3 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 534/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Revitalizace Jezírka lásky Luhačovice“

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 535/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energetické úspory MěDK Elektra Luhačovice“

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 536/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

předání majetku města Luhačovice k hospodaření Mateřské škole Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 537/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 538/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2463/2, 2463/10, 2462/1, 1326/10 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Ludkovická, Vančura, kab. NN“ ve prospěch firmy E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 539/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise ve znění přílohy č. 28/I a 28/II

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

ukládá

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku města dle předloženého návrhu.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 540/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

vypořádání spoluvlastnictví id. 1/2 pozemku parc. č. 1864/4 k. ú. Luhačovice města Luhačovice s firmou KLIMASTAV, s. r. o., Zahradní čtvrť 1110, 76326 Luhačovice, formou dohody, předmětem které by bylo rozdělení pozemku na dvě části znázorněné v příloze, dle které by město Luhačovice získalo pozemek o výměře 60 m2 a firma KLIMASTAV, s. r. o. o výměře 102 m2 za podmínky doplatku za rozdíl ve výměrách pozemků za cenu 600 Kč/m2.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 541/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

revokuje

usnesení č. 461/Z24/2014–2018 dne 25.01.2018 v tomto znění:

Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje nabýt do vlastnictví města koupí část pozemku parc. č. 1864/3 o výměře 236 m2 za cenu 600 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 542/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

rozhoduje

o umístění skateparku v Zahradní čtvrti na místě bývalého asfaltového hřiště.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 543/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb při realizaci Zpracování podkladů (vč. mediace) pro rozhodnutí o řešení budoucích prostor pro fungování ZUŠ Luhačovice, p. o. Zlínského kraje a DDM Luhačovice, p. o. Luhačovic a ZŠ Luhačovice, která byla uzavřena 15.12.2017 s Luhačovským Zálesím, o. p. s.

Hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 4 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 544/Z29/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

Plán rozvoje sportu města Luhačovice na období let 2018–2023.

Hlasování Pro: 15 Proti: 1 Zdrželo se: 2 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

 

Ing. Bc. Marie Semelová v. r.                                   

starostka města

 

Za správnost vyhotovení:

 

Bc. Lucie Suchánková

vedoucí odboru vnitřních věcí

 

Luhačovice 20.09.2018

 

Nahoru