Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

13. 7. 2018

28/2014-2018


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 489/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

účetní závěrku města Luhačovice k rozvahovému dni 31.12.2017 viz příloha č. 4/I. Výsledek hospodaření za rok 2017 ve výši 20.729.965,53 Kč zjištěný dle platných právních předpisů v oblasti účetnictví převést do nerozděleného zisku minulých účetních období.

Hlasování Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 490/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

závěrečný účet města Luhačovice za rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, viz příloha č. 5/I.

Hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 491/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

přijímá

opatření ke Zprávě č. 298/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření města Luhačovice za rok 2017, bodu C., II. ve znění:

Do „Organizační směrnice evidence a uveřejňování smluv“ bude zapracováno opatření o vkládání xml odkazu na zveřejnění jednotlivých smluv v „Registru smluv“ (dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění) do modulu smlouvy VERA Radnice a o kontrole xml odkazů v informačním systému VERA Radnice – modul smlouvy. Do „Pravidel hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Luhačovice“ bude zapracováno opatření ke kontrole povinného zveřejňování smluv příspěvkovými organizacemi včetně podávání zpráv o provedených kontrolách zřizovateli.

Hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 492/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočtovou změnu č. 1/2018 Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace ve znění přílohy č. 7/I.

Hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 493/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočtovou změnu č. 1/2018 Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace ve znění přílohy č. 8/I.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 494/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

použití finančních prostředků fondu investic Městského domu kultury Elektra, příspěvková organizace ve výši cca 90.000 Kč na nákup dataprojektoru.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 495/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočtové opatření č. 12/2018.

Hlasování Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 4 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 496/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 1912/2 k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 260 m2 a část pozemku parc. č. 1913/1 k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 600 m2.

Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 497/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prodej pozemku st. pl. 1071 k. ú. Luhačovice o výměře 23 m2 vlastníkům garáže umístěné na tomto pozemku manželům J. a O. B. za cenu 800 Kč/m2 + DPH a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 498/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

nabýt do vlastnictví úplatným převodem pozemek parc. č. 1518/4 k. ú. Luhačovice o výměře 2 654 m2 za cenu 50 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 499/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 1326/10 k. ú. Luhačovice o výměře cca 440 m2 manželům J. a L. V. za cenu 700 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: nepřijato Přijato

  

Usnesení 500/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

ukládá

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

Usnesení 501/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 16/I.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 502/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o dotaci poskytované generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na projekt „Jednotka SDH Polichno – dopravní automobil“.

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2019.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 503/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prodej bytové jednotky č. 865/15 v bytovém domě č. p. 865 ul. Družstevní včetně spoluvlastnického podílu id. 603/24904 k pozemku st. pl. 103/4 – zast. plocha a nádvoří o výměře 675 m2 a spoluvlastnického podílu id. 603/24904 k pozemku st. pl. 103/5 o výměře 1 715 m2 v k. ú. Luhačovice nájemci této bytové jednotky paní Z. B. v souladu s Pravidly pro prodej bytů a bytových domů v majetku města Luhačovice.

Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 504/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

nabýt úplatným převodem pozemek st. pl. 76/1 k. ú. Polichno výměře 191 m2 ve vlastnictví pana M. J. za cenu 200.000 Kč a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování Pro: 14 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 505/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 1974/2 k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 30 m2 panu T. Š. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 506/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

nabýt bezúplatným převodem pozemek parc. č. 753 k. ú. Luhačovice o výměře 622 m2, který je v majetku ČR – Státního pozemkového úřadu.

Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 507/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 22/I.

Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 508/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Digitální povodňový plán města a ORP Luhačovice“

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 509/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

předání majetku svěřeného k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace zpět do účetnictví města dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 24/I.

Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 510/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 536/33 k. ú. Luhačovice.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 511/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje ke zveřejnění

záměr města prodat nebo dlouhodobě pronajmout pozemek st. pl. 181 o výměře 1 207 m2 v k. ú. Kladná Žilín, jehož součástí je stavba – objekt č. p. 18 současně s předložením záměru využití tohoto objektu

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

ukládá

vedení města zpracovat další alternativy využití tohoto objektu a předložit je na další schůzi zastupitelstva města 06.09.

Hlasování Pro: 16 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 512/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

stanovuje

počet členů Zastupitelstva města Luhačovice na volební období 2018–2022 na 21 členů.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 513/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

volí

do funkce přísedící Okresního soudu ve Zlíně na období let 2018–2022:

S. K. a J. S.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 514/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

vydává

obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 1/2018 o volném pohybu psů na veřejném prostranství ve městě Luhačovice ve znění přílohy č. 30/I.

Hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 515/Z28/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

vydává

obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 2/2018 o nakládání s komunálním odpadem ve znění přílohy č. 31/I.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Ing. Bc. Marie Semelová v. r.                                   

starostka města

Za správnost vyhotovení:

 

Mgr. Pavlína Hrnčiříková

asistentka starostky

Luhačovice 10.07.2018

Nahoru