Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

4. 5. 2018

26/2014-2018


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 470/Z26/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2442/2 a parc. č. 578/6 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě realizované v rámci stavby pod názvem „RVDSL1842_M_Z_LUHA2287-LUHA1HR_MET", ve prospěch firmy Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Praha 3 Žižkov za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 471/Z26/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 35/3, 41/1, st. 107/4, 2429/2, 2429/5, 2467/1, 2429/1, 2468/3, 2879, 2490/1 a 2506/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro stavbu rekonstrukce plynovodu „Reko MS Luhačovice – Družstevní + 1“ ve prospěch firmy GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 472/Z26/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1033/12, 1033/14, 1033/16, 1033/20, 1033/21, 1211/5, 1297/14, 2460/2, 2460/3, 2486/1, 2506/1 a 2845 k. ú. Luhačovice v majetku města pro stavbu rekonstrukce plynovodu „Reko MS Luhačovice – Hrazanská“ ve prospěch firmy GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 473/Z26/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 922/1 k. ú. Polichno v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Polichno, Šopík, kab. NN" ve prospěch firmy E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 474/Z26/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 1930/1 k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 300 m2 za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem panu M. G.

Hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 475/Z26/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

revokuje

usnesení č. 450/Z23/2014–2018 dne 14.12.2017 v tomto znění:

Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2486/1 a parc. č. 2922 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Hrazanská, Obadal příp. NN" ve prospěch firmy E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za jednorázovou úplatu 5.000 Kč + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 476/Z26/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č.  2441/3 a 2510/5 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox – Přípojka Hubert a Forst" ve prospěch firmy Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 477/Z26/2014–2018

I. Zastupitelstvo města

neschvaluje

prodej pozemku parc. č. 314/5 o výměře 36 m2 a pozemku parc. č. 314/4 o výměře 145 m2 v k. ú. Luhačovice.

Hlasování Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 478/Z26/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2441/3, 450/15, 450/43, 450/29, 505/35, 505/36, 505/22, 2441/8, 2441/5 a 480/7 k. ú. Luhačovice v majetku města pro stavbu rekonstrukce plynovodu „Reko MS Luhačovice – Antonína Slavíčka + 1“ ve prospěch firmy GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 479/Z26/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2709, st. 641, 2442/2, 2866, 450/15, 450/43, 2442/14, 2442/15, 2442/7, 560/12 a 576/6 k. ú. Luhačovice v majetku města pro stavbu rekonstrukce plynovodu „Reko MS Luhačovice – Solné + 1“ ve prospěch firmy GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 480/Z26/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 536/8, 446/16, 428/33, 428/16, 428/1, 428/32, 421/2, 454/24, 2441/11, 446/39, 2441/10, 448/2 a 2441/3 k. ú. Luhačovice v majetku města pro stavbu rekonstrukce plynovodu „Reko MS Luhačovice – Lužné“ ve prospěch firmy GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 481/Z26/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise

II. Zastupitelstvo města

pověřuje

vedoucí organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

Hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 482/Z26/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 19/I.

Hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 483/Z26/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o dotaci poskytované Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na projekt „Jednotka SDH Kladná Žilín – dopravní automobil“.

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2019.

Hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 484/Z26/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Luhačovice – tvorba a aktualizace strategických dokumentů“

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Hlasování Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 485/Z26/2014–2018

I. Zastupitelstvo města

neschvaluje

směnu části pozemku st. pl. 229/1 o výměře cca 410 m2, která je součástí místní komunikace kolem nákupního centra Alfa a za sokolovnou za část pozemku parc. č. 731/1 o výměře 268 m2 v majetku města.

Hlasování Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 486/Z26/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

rozhoduje

o poskytnutí individuální dotace Tělocvičné jednotě Sokol Luhačovice, p. s., oddílu kuželek na rok 2018 ve výši 20.000 Kč

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace.

Hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 487/Z26/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočtové opatření č. 7/2018.

Hlasování Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

 

Ing. Bc. Marie Semelová v. r.                                   

starostka města

Za správnost vyhotovení:

 

Mgr. Pavlína Hrnčiříková

asistentka starostky

Luhačovice 27.04.2018

 

Nahoru