Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

9. 2. 2018

24/2014-2018


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 460/Z24/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočtové opatření č. 2/2018.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 461/Z24/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

nabýt do vlastnictví koupí část pozemku parc. č. 1864/3 o výměře cca 200 m2 za cenu 600 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 462/Z24/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

směnu části pozemku parc. č. 2151 k. ú. Řetechov o výměře 75 m2 v majetku města za část pozemku parc. č. 1098/1 k. ú. Řetechov o výměře 70 m2 v majetku paní R. P. za podmínky úhrady nákladů rovným dílem.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 463/Z24/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1033/12, 1033/14, 1211/3, 1211/5 a 2486/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox – Kolokace Zálesí, a. s. závod ZEUS" ve prospěch firmy Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 464/Z24/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 450/15 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění přípojky elektro – kabelu NN a šachty pro přepojení tlakové stanice realizované pod názvem „Vybudování ATS, Rosa Luhačovice" ve prospěch firmy VaK Zlín a. s. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm za přípojku a 4.000 Kč za umístění šachty + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 465/Z24/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

uzavření dohody o narovnání, jejímž předmětem bude povinnost města Luhačovice k vrácení kupní ceny ve výši 34.000 Kč panu Ing. J. V. za pozemky parc. č. 1237/3 a 1238/3 k. ú. Luhačovice, které byly vydané paní I. T. a prohlášení stran o definitivním vypořádání všech práv a závazků z uzavřené kupní smlouvy.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 466/Z24/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Chodník ul. Hradisko Luhačovice“

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 467/Z24/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpracování koncepce přístavby objektu Základní školy Luhačovice pro žáky 1. stupně včetně prostor pro mimoškolní aktivity družiny

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

změnu užívání budovy ZŠ II, ul. Školní 811 pro účely mimoškolních aktivit Domu dětí a mládeže Luhačovice a Základní umělecké školy Luhačovice.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

  

Ing. Bc. Marie Semelová v. r.                                   

starostka města

 

Za správnost vyhotovení:

Mgr. Pavlína Hrnčiříková

asistentka starostky

 

Luhačovice 05.02.2018

Nahoru