Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

5. 1. 2018

23/2014-2018


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 424/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

změnu počtu členů finančního výboru ze 7 na 5 pro zbytek volebního období 2014–2018.

Hlasování Pro: 14 Proti: 5 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0Usnesení: Přijato

  

Usnesení 425/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytování služeb při Zpracování podkladů (vč. mediace) pro rozhodnutí o řešení budoucích prostor pro fungování ZUŠ Luhačovice, p. o. Zlínského kraje a DDM Luhačovice, p. o. Luhačovic a ZŠ Luhačovice s Luhačovským Zálesím, o. p. s

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

pověřuje

starostku města podpisem Smlouvy o poskytování služeb při Zpracování podkladů (vč. mediace) pro rozhodnutí o řešení budoucích prostor pro fungování ZUŠ Luhačovice, p. o. Zlínského kraje a DDM Luhačovice, p. o. Luhačovic a ZŠ Luhačovice s Luhačovským Zálesím, o. p. s.

Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 5 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 426/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

ruší

usnesení č. 333/Z17/2014–2018 přijaté 22.02.2017 z důvodu neuzavření dohody, která byla odmítnuta ze strany Lázní Luhačovice, a. s.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 427/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místních poplatcích ve znění, které je přílohou č. 7/I tohoto zápisu.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 428/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočtovou změnu č. 1 Domu dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace, týkající se zájezdu do Anglie v roce 2017, navýšení příjmů o 201.500 Kč a navýšení nákladů o 198.005 Kč.

Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 429/Z23/2014-2018

I. Zastupitelstvo města

schvaluje

podání žádosti o dotaci do projektu IROP, výzvy č. 68 – Infrastruktura do ZŠ. Celkové náklady cca 1.600.000 Kč, spoluúčast zřizovatele 5 %.

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 430/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočtovou změnu č. 2 na rok 2017 Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace ve znění přílohy č. 10/I.

Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 431/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

použití fondu investic Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace ve výši cca 240.000 Kč k navýšení peněžních prostředků určených na opravy, a to opravu stupínků v hlavním sále budovy MěDK v hodnotě.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 432/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočtovou změnu č. 2 na rok 2017 Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace ve znění přílohy č. 12/I.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 433/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

revokuje

usnesení č. 365/Z20/2014–2018 z 15.03.2017 v tomto znění:

Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje použití fondu investic Sportovního centra Radostova Luhačovice, příspěvková organizace ve výši 200 tis. Kč na optimalizaci kotelny a vybraných tepelných spotřebičů a upgrade systému EPOS.

Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 434/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku a půjčky mezi Mikroregionem Luhačovské Zálesí a městem Luhačovice ve znění přílohy č. 14/I.

Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 435/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočtové opatření č. 17.

Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 436/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2017–2018 s Českou spořitelnou a. s., viz příloha č. 16/I

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

pověřuje

starostku města podpisem smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč pro překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2017–2018 s Českou spořitelnou a. s.

Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 437/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

rozhoduje

o poskytnutí individuální dotace fyzickým nebo právnickým osobám na rok 2018.

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace dle vzoru veřejnoprávní

smlouvy, která je přílohou č. 17/II a č. 17/III tohoto zápisu.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 438/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočet města Luhačovice na rok 2018 ve znění přílohy č. 18/I.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 439/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

střednědobý výhled města Luhačovice na roky 2019–2022 ve znění přílohy č. 19/I.

Hlasování Pro: 18 Proti: 1 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 440/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

rozhoduje

o plněních poskytovaných členům zastupitelstva obce v souvislosti s výkonem funkce z peněžního fondu města nebo rozpočtu města takto:

  1. příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, a to v souladu s organizační směrnicí města Luhačovice „Odměny za zajišťování občanských obřadů“,
  2. příspěvek uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva města na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva obce v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou města Luhačovice,
  3. příspěvek uvolněným členům zastupitelstva města na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce v souladu se schváleným rozpočtem města Luhačovice na příslušný kalendářní rok,
  4. příspěvek uvolněným členům zastupitelstva města na stravování, na penzijní připojištění, na rekreaci, na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a na odměnu při významném životním výročí v souladu s organizační směrnicí města Luhačovice „Rozpočet sociálního fondu města Luhačovice pro příslušný kalendářní rok“ a schváleným rozpočtem na příslušný kalendářní rok.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 441/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

tvorbu peněžního fondu (sociálního) od roku 2018 ve výši 3 % z ročního objemu výdajů na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mezd a odměny za pracovní pohotovost a dále odměny zaměstnanců města a odměny uvolněných zastupitelů.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 442/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

nezvyšovat a zachovat současnou výši odměn po celé volební období.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 443/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 815/5 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Černíka, Martinec, kab. NN“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN ve prospěch firmy E.ON Česká republika, s. r. o. , F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 444/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prodej části kanalizace v ul. B. Smetanové umístěné na pozemku parc. č. 2606/1 k. ú. Luhačovice společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. za cenu 5.000 Kč.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 445/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 49/9, 59, 758/5, 758/8, 758/9, 2443/4, 2443/13, 2443/14, 2468/5, 2486/1, 2486/3, 2486/13, 2510/8, 2510/9 a 2877 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox - Luhačovice Bytové domy Mlýnská a SOŠ Luhačovice" ve prospěch firmy Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 446/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2835 a 2836 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox – Luhačovice Příprava chráničky pro přípojku Penzion Riviera" ve prospěch firmy Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 447/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 59, 108/21, 108/25, 108/46, 108/55, 421/2, 448/2, 734/5, 743/1, 745/1, 788, 793/1, 1845/1, 1845/3, 1876/1, 2441/3, 2441/7, 2443/3, 2443/10, 2443/14, 2443/29, 2443/30, 2443/31, 2443/51, 2458/1, 2468/5, 2469/2, 2510/5, 2510/12, 2510/13, 2510/17, 2881/2, st. 230, st. 411, st. 778, st. 1168, st. 1269, st. 1277 a st. 1597 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox – Luhačovice Městské objekty" ve prospěch firmy Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 448/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2458/1, 790/4, 740/5 a 815/12 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Nádražní, AMO INVEST, kab. NN" ve prospěch firmy E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 449/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prodej pozemku parc. č. 870/69 o výměře 58 m2 k. ú. Polichno panu Č. G za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 450/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2486/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Hrazanská, Obadal příp. NN" ve prospěch firmy E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za jednorázovou úplatu 5.000 Kč + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 451/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

neschvaluje

prodej pozemku parc. č. 2879 k. ú. Luhačovice o výměře 154 m2.

Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 452/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

předání majetku města Luhačovice k hospodaření Městskému domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 35/I.

Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 453/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 570/1 k. ú. Luhačovice o výměře cca 110 m2 manželům JUDr. M. a V. Š. za cenu 1.500 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování Pro: 13 Proti: 2 Zdrželo se: 5 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

 Usnesení 454/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 810/9 a parc. č. 815/3 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě realizované v rámci stavby pod názvem „11010-055958 CG5M_Z_ZLLUK_OK", spočívající v umístění nového podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě ve prospěch firmy Česká telekomunikační infrastruktura a. s. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 455/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 39 a parc. č. 41/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě realizované v rámci stavby pod názvem „RVDSL 1832_M_Z_LUha23-LUHA1HR_MET", spočívající v umístění nového podzemního komunikačního vedeníveřejné komunikační sítě ve prospěch firmy Česká telekomunikační infrastruktura a. s. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 456/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

ukládá

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 457/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 40/I.

Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 458/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

předání majetku svěřeného k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace zpět do majetku města Luhačovice dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 41/I.

Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 459/Z23/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

revokuje

usnesení č. 387/Z20/2014–2018 z 15.06.2017 v tomto znění:

Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje nabýt do vlastnictví úplatným převodem dle § 10 zákona č. 503/2012 Sb. pozemek st. pl. 1326 zast. plocha a nádvoří o výměře 1 028 m2, jehož součástí je objekt bez č. p. v k. ú. Luhačovice.

Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

 

Ing. Bc. Marie Semelová v. r.                                   

starostka města

 

Za správnost vyhotovení:

 

Mgr.Pavlína Hrnčiříková

asistentka starostky

 

Luhačovice 04.01.2018

 

 

Nahoru