Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

26. 9. 2017

21/2014-2018

Výpis usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 14.09.2017

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 393/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

zvolilo

volební a návrhovou komisi ve složení:

předseda: Ing. Karel Zicha,

členové: Mgr. Eva Tomalová, Ing. Martin Plášek.

Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 394/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

zvolilo

Ing. Jaroslava Hubáčka členem Rady města Luhačovice pro zbytek volebního období let 2014–2018.

Hlasování Pro: 12 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 395/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

hospodaření města Luhačovice za I. pololetí roku 2017.

Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 396/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

bere na vědomí

hospodaření příspěvkových organizací města: Technické služby Luhačovice, Městský dům kultury Elektra Luhačovice, Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Základní škola Luhačovice, Mateřská škola Luhačovice, Dům dětí a mládeže Luhačovice za I. pololetí roku 2017.

Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 397/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

finanční limit pro přidělování individuálních dotací v roce 2018 na základě předložených žádostí žadatelů v celkové výši 2.900.000 Kč.

Hlasování Pro: 15 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 398/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace rozpočtovou změnu č. 1, přesun finanční částky 712.000 Kč z neinvestičního příspěvku do investičního příspěvku, navýšení investičního příspěvku o 1.000.000 Kč za účelem rekonstrukce chodníku od č. p. 282 po železniční přejezd u zámku v roce 2017 a navýšení neinvestiční příspěvku o 778.000 Kč v roce 2017 na pokrytí zvýšených mzdových nákladů včetně odvodů, oprav a změny výše odpisů.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 399/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

Městskému domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace rozpočtovou změnu č. 1 a navýšení neinvestičního příspěvku v roce 2017 o 176.000 Kč na pokrytí zvýšených mzdových nákladů včetně odvodů.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 400/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

Sportovnímu centru Radostova Luhačovice, příspěvková organizace navýšení neinvestičního příspěvku v roce 2017 o 240.000 Kč na pokrytí zvýšených mzdových nákladů včetně odvodů.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 401/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

poskytnutí individuální dotace ve výši 90.000 Kč v roce 2017 spolku Kulturní Luhačovice z. s., nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy ve znění přílohy č. 13/I.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 402/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prodej pozemku parc. č. 616/7 o výměře 71 m2 v k. ú. Polichno do spoluvlastnictví pana D. N. a paní L. V. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 403/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemcích k. ú. Luhačovice parc. č. 699/1, 699/4, 699/6, 2839/1, 688/1, 812/5, 2835, 674/3, 2650/4, 2650/1, 2621, 2650/3, 2606/1, 2453/4, 2453/3, 2453/10 a 2453/9 v majetku města pro umístění telekomunikačního vedení – stavby "OK AVONET FTTx Luhačovice – III. etapa", spočívající v umístění telekomunikačního vedení ve prospěch firmy AVONET, s. r. o., Krátká 219, 763 26 Luhačovice za jednorázovou úhradu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 404/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2506/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox – Luhačovice ul. Družstevní, rozšíření" ve prospěch firmy Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 405/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 570/1, 631/2, 2442/2, 2709, 2885, 2934/1 a st. pl. 1716/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox – Luhačovice, Bílá čtvrť" ve prospěch firmy Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 406/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 688/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox – Luhačovice, Arkáda" ve prospěch firmy Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 407/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2453/10, 2453/13 a 2453/14 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox – Luhačovice, ul. L. Janáčka" ve prospěch firmy Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 16 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 408/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

vyřazení domu č. p. 312 ul. Nádražní, Luhačovice v hodnotě 1.995.701 Kč z evidence majetku města z důvodu jeho demolice.

Hlasování Pro: 16 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 409/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

směnu části pozemku parc. č. 1811/35 k. ú. Luhačovice o výměře cca 100 m2 v majetku firmy VAVRYS CZ s. r. o. za pozemky parc. č. 1811/2 o výměře 564 m2, část parc. č. 1802/1 o výměře 6 m2 a část parc. č. 1811/74 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Luhačovice v majetku města za podmínky úhrady nákladů spojených s převodem rovným dílem a doplatku ve výši 30.000 Kč ze strany firmy Vavrys CZ s. r. o.

Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 410/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

směnu pozemku parc. č. 815/15 o výměře 51 m2 za část pozemku parc. č. 793/1 o výměře cca 55 m2 a část pozemku parc. č. 788 o výměře cca 10 m2 k. ú. Luhačovice ve vlastnictví města za podmínky úhrady nákladů spojených s převodem rovným dílem.

Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 411/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

směnit část pozemku parc. č. 819/53 o výměře cca 15 m2, který je součástí místní komunikace za pozemek parc. č. 819/112 o výměře 17 m2 a část pozemku parc. č. 815/4 o výměře cca 85 m2 v k. ú. Luhačovice v majetku města za podmínky doplatku ceny za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků ve výši 800 Kč/m2 a úhrady nákladů spojených s převodem rovným dílem.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 412/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

nabýt do vlastnictví koupí pozemek parc. č. 2458/4 o výměře 38 m2 za cenu 300 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 413/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 26/I.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 414/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

bere na vědomí

rozsah projektu "Terminál Luhačovice".

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 415/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

přesun opravy fasády městské knihovny na rok 2018 včetně vybudování bezbariérového přístupu.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 416/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

umístění provizorní lávky přes řeku Šťávnici na období, než bude opraven stávající uzavřený most za Alfa Marketem.

Hlasování Pro: 15 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 417/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

neschvaluje

prodej pozemku parc. č. 702/2 o výměře 196 m2 v k. ú. Luhačovice.

Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 418/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 739/4 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Nádražní, Město, venk. NN“ ve prospěch firmy E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za jednorázovou úplatu 1.000 Kč + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 419/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

bere na vědomí

informace o projektu destinačního managementu, souhlasí se zahájením spolupráce města Luhačovice se společností Luhačovské Zálesí, o. p. s. v oblasti destinačního managementu a pověřuje místostarostu města jednáním směřujícím k dopracování návrhů smluv a podmínek spolupráce se společností Luhačovské Zálesí, o. p. s. 

Hlasování Pro: 13 Proti: 2 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 420/Z21/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočtové opatření č. 10.

Hlasování Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Ing. Bc. Marie Semelová v. r.                                   

starostka města

Za správnost vyhotovení:

 

Mgr. Pavlína Hrnčiříková

asistentka starostky

Luhačovice 22.09.2017

 

Nahoru