Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

27. 6. 2017

20/2014-2018

Výpis usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 15.06.2017

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 362/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 3/2017, o nočním klidu ve znění, které je přílohou č. 6/I.

Hlasování Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 363/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

účetní závěrku města Luhačovice k rozvahovému dni 31.12.2016 viz příloha č. 7/I. Výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 28.686.659,41 Kč zjištěný dle platných právních předpisů v oblasti účetnictví převést do nerozděleného zisku minulých účetních období.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 364/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

celoroční hospodaření města Luhačovice a závěrečný účet města Luhačovice za rok 2016, a to bez výhrad, viz příloha č. 8/I.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 365/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

použití investičního fondu Sportovního centra Radostova Luhačovice, příspěvková organizace ve výši 227.000 Kč na opravu měření a regulace před připojením kogeneračních jednotek na městské plovárně v roce 2017.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

 

Usnesení 366/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

použití investičního fondu Mateřské školy Luhačovice, příspěvková organizace ve výši cca 110.000 Kč na výměnu osvětlení ve II. a III. třídě organizace v roce 2017.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 367/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

bezúplatně nabýt do vlastnictví pozemky v k. ú. Luhačovice z majetku Zlínského kraje:

- pozemek parc. č. 2427/18 o výměře 194 m2

- pozemek parc. č. 2427/19 o výměře 456 m2

- pozemek parc. č. 2427/22 o výměře 4 m2.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 368/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

bezúplatný převod pozemku parc. č. 2427/21 o výměře 11 m2 v k. ú. Luhačovice do majetku Zlínského kraje.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 369/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. st. pl. 1082, 1860/4, 1864/1, 2467/1, 687/3, 812/5, 2443/8 a 2835 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox" ve prospěch firmy Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 370/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemcích st. pl. 436, parc. č. 2650/1, 2650/2, 2671/4, 2453/3 a 24563/4 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox" ve prospěch firmy Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 371/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

neschvaluje

uzavření dohody o ukončení předkupního práva ve prospěch města Luhačovice k bytové jednotce č. 635/3 v bytovém domě 635, ul. Příční v Luhačovicích.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 372/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 2486/13 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Luhačovice.

Hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 4 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 373/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 2486/13 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Luhačovice.

Hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 4 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 374/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

neschvaluje

směnu části pozemku parc. č. 731/1 k. ú. Luhačovice o výměře cca 660 m2 v majetku města za část pozemku st. pl. 229/1 k. ú. Luhačovice o výměře cca 420 m2 v majetku Q-trend CZ s. r. o.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 375/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 1945/4 a části pozemku parc. č. 441/1 k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 120 m2.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 376/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

neschvaluje

prodej pozemku parc. č. 536/33 k. ú. Luhačovice o výměře 104 m2.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 377/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2427/6 o výměře 104 m2 a pozemku parc. č. 2427/24 o výměře 20 m2 k. ú. Luhačovice z majetku Zlínského kraje do vlastnictví města za podmínky úhrady nákladů spojených s převodem.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 378/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1644/6, 1657/10, 1676/12, 2465/1, 2465/14, 2465/16, 2465/18 a 2465/19 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox – Luhačovice" ve prospěch firmy Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 379/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Sběrný dvůr Luhačovice"

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 380/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zavedení systému sběru a svozu textilu ve městě Luhačovice“.

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 381/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

neschvaluje

prodej částí pozemků parc. č. 2650/1 a 2650/3 o celkové výměře cca 280 m2 k. ú. Luhačovice.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 382/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy na propachtování si části pozemku parc. č. 1175/1 – lesní pozemek v k. ú. Luhačovice o výměře cca 12 000 m2, na kterém je umístěna stavba „Jezírko lásky“ na dobu určitou do 31.12.2022 a s následným přechodem na dobu neurčitou.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 383/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise.

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

ukládá

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 384/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

předání majetku města Luhačovice k hospodaření Sportovnímu centru Radostova Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 30/I a 30/II.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 385/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 31/I.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 386/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Terminál Luhačovice“

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 387/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

nabýt do vlastnictví úplatným převodem za cenu 1.687.325 Kč pozemek st. pl. 1326 zast. plocha a nádvoří o výměře 129 m2, jehož součástí je objekt bez č. p. a pozemek parc. č. 1365/4 – ostatní plocha o výměře 899 m2 vše v k. ú. Luhačovice.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 388/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 2606/1 o výměře cca 180 m2 k. ú. Luhačovice panu F. N., za cenu 1.500 Kč/m2 + DPH a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování Pro: 13 Proti: 1 Zdrželo se: 2 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 389/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40.000 Kč z dotace poskytnuté městu Luhačovice Ministerstvem kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2017 na akci „Obnova soklové části fasády včetně opravy bosáže a další související práce“ na vile Lékárna, č. p. 178.

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luhačovice v roce 2017 ve výši 52.700 Kč J.T. na akci „Obnova soklové části fasády včetně opravy bosáže a další související práce“ na vile Lékárna, č. p. 178.

Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 390/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočtové opatření č. 6:

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 391/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

tři placené volné dny ročně zaměstnancům MěÚ.

Hlasování Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 4 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

 Usnesení 392/Z20/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

změnu stanov Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.:

do ustanovení § 18 odst. 2. stanov se za písmeno y) vkládá nové ustanovení označené písmeno z), jehož znění je následující:

„z) schvalování koncepce dlouhodobého rozvoje společnosti, koncepce podnikatelské činnosti a dlouhodobého finančního plánu společnosti,“

Dosavadní ustanovení § 18 odst. 2. písm. z) stanov je nově označeno § 18 odst. 2. písm. aa)

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

neschvaluje

změnu stanov Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.:

v ustanovení § 24 stanov se odstavce 3. a 4. mění tak, že nově zní:

„3. K rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací, k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku, o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti a rozhodování o převodu infrastrukturního majetku ze společnosti se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.               

4. K rozhodnutí o změně výše základního kapitálu a o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.“

III. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

změnu stanov Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.:

v ustanovení § 24 stanov se za odstavec 7. vkládá nový odstavec označený číslem 8, jehož znění je následující:

„8. K rozhodnutí o schválení koncepce dlouhodobého rozvoje společnosti, koncepce podnikatelské činnosti a dlouhodobého finančního plánu společnosti dle § 18 odst. 2 písm. z) se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“

Dosavadní odstavce ustanovení § 24 odst. 8., 9. a 10 jsou nově označeny § 24 odst. 9., 10. a 11.

IV. Zastupitelstvo města Luhačovice

neschvaluje

změnu stanov Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.:

v ustanovení § 24 stanov se původní odstavec 10 (po změně označení odstavec 11) mění tak, že nově zní:

„11. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky podle jednacího a hlasovacího řádu schváleného valnou hromadou a to tak, že nejdříve se hlasuje o návrhu nebo protinávrhu akcionáře. V případě, že tento návrh nebo protinávrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích nebo protinávrzích akcionářů k předloženému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy a jako poslední se hlasuje o návrhu svolavatele. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje.“

V. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

změnu stanov Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.:

v ustanovení § 16 stanov se odstavec 1. mění tak, že nově zní:

„1. Akcionářská práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat ve vztahu ke společnosti osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněna vykonávat akcionářská práva osoba, která prokáže, že je skutečně vlastníkem akcie na jméno, z níž práva uplatňuje, nestanoví-li zákon jinak. Akcionářská práva spojená s akcií na majitele může vykonat osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.“           

VI. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

změnu stanov Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.:

v ustanovení § 18 odstavci 2 se písm. r) stanov mění tak, že nově zní:

„r) schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,“

VII. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

změnu stanov Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.:

v ustanovení § 20 se odstavec 6 stanov mění tak, že nově zní:

„6. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a v sídle společnosti. Uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti se považuje pozvánka za doručenou akcionářům, vlastnícím akcie na majitele. Pozvánka bude dále uveřejněna na webových stránkách www.valnehromady.cz s tím, že ve vztahu k akcionářům, vlastnícím akcie na majitele, toto uveřejnění nahrazuje zasílání pozvánky na adresu akcionáře podle § 406 ZOK. Akcionářům s akciemi na jméno svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před dnem konání valné hromady zašle pozvánku na valnou hromadu, a to písemně nebo zásilkou zaslanou do datové schránky akcionáře, pokud má akcionář datovou schránku zřízenou.“

VIII. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

změnu stanov Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.:

v ustanovení § 22 se odstavec 2 stanov mění tak, že nově zní:

„2. Pozvánka na náhradní valnou hromadu bude uveřejněna způsobem, popsaným v § 20, odst. 6., nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.“

IX. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

změnu stanov Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.:

v ustanovení § 25 odstavec 3. písmeno n) stanov se tečka v posledním odstavci nahrazuje čárkou a přidává se nová odrážka, která zní:

„- návrh koncepce dlouhodobého rozvoje společnosti, koncepce podnikatelské činnosti a dlouhodobého finančního plánu společnosti.“

X. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

změnu stanov Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.:

v ustanovení § 27 se odstavec 2 stanov mění tak, že nově zní:

„2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně sedm dní před zasedáním, ledaže důležitý zájem vyžaduje svolání v době kratší. Je-li nutné na pořad jednání zahrnout usnesení o otázce v programu neuvedené, lze přijmout usnesení jen za přítomnosti všech členů představenstva. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i emailem nebo telefaxem; i v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.“

XI. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

změnu stanov Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.:

v ustanovení § 33 se odstavec 2 stanov mění tak, že nově zní:

„2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před zasedáním, ledaže důležitý zájem vyžaduje svolání v době kratší. Je-li nutné na pořad jednání zahrnout rozhodnutí o otázce v programu neuvedené, lze přijmout usnesení jen za přítomnosti všech členů dozorčí rady. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i emailem či telefaxem; i v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.“

Hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

 

Ing. Bc. Marie Semelová v. r.                                   

starostka města

Za správnost vyhotovení:

Mgr. Pavlína Hrnčiříková

asistentka starostky

Luhačovice 27.06.2017

Nahoru