Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

28. 3. 2017

18/2014-2018

Výpis usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 16.03.2017

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 334/Z18/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

střednědobý výhled na roky 2018–2021.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 335/Z18/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

rozhodlo

o poskytnutí individuální dotace fyzickým nebo právnickým osobám na rok 2017.

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace dle vzoru veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou č. 5/II.

Hlasování Pro: 18 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 336/Z18/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočet města Luhačovice na rok 2017.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 337/Z18/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

přijetí dotace ve výši 718.386 Kč Základní školou Luhačovice, příspěvková organizace z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 338/Z18/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

přijetí dotace ve výši 404.224 Kč Mateřskou školou Luhačovice, příspěvková organizace z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 339/Z18/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

přípravu a předložení žádosti o dotaci Základní školy Luhačovice, příspěvkové organizace, IČ: 49156608 do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), výzva č. 46 – Infrastruktura základních škol (ukončení výzvy 14.02.2017) pro projekt s názvem „Podporujeme odborné kompetence“ s předpokládanými náklady projektu 5,5 mil. Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017-2019.

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

pověřuje

ředitele školy Mgr. Romana Leblocha zajištěním registrace této žádosti o dotaci.

III. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

profinancování a kofinancování projektu s názvem „Podporujeme odborné kompetence“ předkládaného do výše uvedené výzvy IROP a realizovaného v letech 2017-2019, a to do výše 5,5 mil. Kč.

IV. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace pro účely projektu „Podporujeme odborné kompetence“, předkládaného do IROP dle předloženého návrhu.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 340/Z18/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prodat část pozemku parc. č. 2458/2 o výměře cca 12 m2 v k. ú. Luhačovice firmě E.ON Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 341/Z18/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

revokaci usnesení č. 258/Z14/2014-2018 z 08.09.2016 v tomto znění:

Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje nabýt do vlastnictví koupí část pozemku parc. č. 749/4 k. ú. Luhačovice o výměře 90 m2 za cenu 300 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 342/Z18/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2884 a 2458/2 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Nádražní, VAVRYS CZ, kab. NN“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN, VN a uzemnění ve prospěch firmy E.ON Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 343/Z18/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2835 a 688/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, T2 U pošty, přeložka", spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN, VN a uzemnění ve prospěch firmy E.ON Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 4 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 344/Z18/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o poskytnutí individuální podpory Zlínského kraje na nákup dopravního automobilu pro JSDHO v roce 2017 v rámci spolufinancování Programu MV – GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“ na projekt „Jednotka SDHO Luhačovice – dopravní automobil“.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 345/Z18/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o poskytnutí individuální podpory Zlínského kraje na nákup dopravního automobilu pro JSDHO v roce 2017 v rámci spolufinancování Programu MV – GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“ na projekt „Jednotka SDH Řetechov – dopravní automobil s nákladním přívěsem“.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 346/Z18/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise.

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

ukládá

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 347/Z18/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

směnit části pozemku parc. č. 887/23 k. ú. Polichno o výměře cca 185 m2 a části pozemku parc. č. 591 k. ú. Polichno o výměře cca 570 m2 v majetku firmy ZÁLESÍ agro a. s. za pozemky parc. č. 915/27 o výměře 2 621 m2 a parc. č. 915/28 o výměře 3 196 m2 v k. ú. Kladná Žilín v majetku města.

Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 5 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 348/Z18/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

uzavření Smlouvy o převodu majetku č. 3312/16 mezi ČR – Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje a městem Luhačovice, jejímž předmětem je bezúplatné nabytí vozidlové radiostanice, ruční radiostanice a nabíječe.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 349/Z18/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

vybudování 2. etapy komunikace v souvislosti s výstavbou polyfunkčního domu investora VAVRYS CZ s. r. o. do kolaudace této stavby (v roce 2020).

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 350/Z18/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

poskytnutí částky 12.700 Kč jako finanční podíl města v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2017 na akci „Oprava soklové části fasády, bosáže, uložení nopové folie po obvodu vily Lékárna, č. p. 178“.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 351/Z18/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na částech pozemku parc. č. 2443/9 k. ú. Luhačovice v majetku Zlínského kraje pro město Luhačovice:

  1. o výměře cca 20 m2 pro zřízení přechodu pro chodce u knihovny,
  2. o výměře cca 20 m2 pro zřízení přechodu pro chodce u budovy č. p. 137 – MěÚ II.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 352/Z18/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 86 k. ú. Luhačovice v majetku Římskokatolické farnosti Luhačovice, Pod Kamennou 1000, 763 26 Luhačovice pro umístění přípojky pro osvětlení přechodu pro chodce.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 353/Z18/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

vydává

obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 1/2017, kterou se vydává Požární řád ve znění, které je přílohou č. 25/I.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 354/Z18/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místních poplatcích ve znění, které je přílohou č. 26/I tohoto zápisu.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 355/Z18/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu listinných akcií s Českou republikou –Ministerstvem financí, jejímž předmětem je převod 18 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

bezúplatné nabytí 18 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. v listinné podobě o nominální hodnotě 1.000 Kč do majetku města.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 356/Z18/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

ponechání trasy VVN na stávajících plochách TE 89 a TE 90 v územním plánu Luhačovice –

místní část Řetechov.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 357/Z18/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o dotaci Domem dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace, z OP Zaměstnanost „Podpora služeb péče o děti 1. stupně ZŠ v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu" výzva č. 78/77 v květnu 2017.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Ing. Bc. Marie Semelová v. r.                                   

starostka města

Za správnost vyhotovení:

Ing. Veronika Křenková

asistentka starostky

Luhačovice 28.03.2017

Nahoru