Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

8. 2. 2017

16/2014-2018

Výpis usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 26.01.2017

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 325/Z16/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace TJ SOKOL Luhačovice, Masarykova 228, Luhačovice ve znění přílohy č. 4/I.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 326/Z16/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

peněžité plnění fyzickým osobám, které jsou členy výborů a komisí a nejsou členy zastupitelstva města za každou účast na jednání výborů a komisí 210 Kč s výjimkou zaměstnanců města a peněžité plnění fyzickým osobám, které jsou členy osadních výborů a nejsou členy zastupitelstva města ve výši:

• předseda osadního výboru: 314 Kč měsíčně

• člen osadního výboru: 157 Kč měsíčně

a zahájení výplaty peněžitých plnění fyzickým osobám od 01.02.2017

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 327/Z16/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

změnu rozpočtového provizoria č. 1 ve znění:

Změna č. 1 rozpočtového provizoria pro rok 2017

Rozpočtové provizorium schválené zastupitelstvem města na rok 2017 dne 08.12.2016 se

mění takto:

I. Zásady rozpočtového provizoria:

Bod. 2

povoluje se čerpání kapitálových výdajů – položky třídy 6 – jen se souhlasem zastupitelstva

města, vyjma kapitálových výdajů:

Položka

Název investice

Částka v Kč

6121

Kogenerační jednotky – Městská plovárna Luhačovice

3 968 000

6121

Rekonstrukce ul. Nádražní

430 000

6121

Rekonstrukce kinosálu

580 000

6351

IP DDM Luhačovice – nákup osobního vozidla

331 000

Ostatní znění rozpočtového provizoria zůstávají beze změny.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 328/Z16/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1864/1, 1865/2, 1867/2 a 1876/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox - Luhačovice Přípojka Zálesí a.s. Uherskobrodská 119" ve prospěch firmy Orthodox networks, s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 329/Z16/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 450/15, 2442/2, 2442/5, 2443/26, 2445/11 a 2707 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox" ve prospěch firmy Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 330/Z16/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 13/I.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 331/Z16/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 na projekt „Luhačovice – technika pro lesní hospodářství“.

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Hlasování Pro: 18 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 332/Z16/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

ukládá

starostce města Ing. Bc. Marii Semelové zpracovat podklady pro jednání zastupitelstva města v březnu 2017 ve věci realizace krajinné studie k plánovanému vedení VVN, kterou zpracovává obec Provodov, Podhradí a Provodov z. s.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Ing. Bc. Marie Semelová v. r.                                   

starostka města

Za správnost vyhotovení:

Ing. Veronika Křenková

asistentka starostky

Luhačovice 03.02.2017

Nahoru