Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

20. 12. 2016

15/2014-2018

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 08.12.2016

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 

Usnesení 281/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekt „28. Výzva – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 282/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místních poplatcích ve znění, které je přílohou č. 5/I.

Hlasování: Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 283/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

Zprávu o uplatňování územního plánu Luhačovice v uplynulém období 2012–2016 včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 2 územního plánu Luhačovice dle ust. § 6 odst. 5 písm. b) a e) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 284/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočtové provizorium na rok 2017 ve znění:

Rozpočtové provizorium pro rok 2017

Rozpočtové provizorium bude upravovat hospodaření města Luhačovice v době, než bude schválen zastupitelstvem města rozpočet na rok 2017.

Zásady rozpočtového provizoria:

1. povoluje se čerpání běžných výdajůdo výše 1/12 načítaně z celkové roční částky rozpočtu roku 2016 v každém měsíci období rozpočtového provizoria, vyjma položek:

a) 5171 – opravy a udržování v hodnotě vyšší než 20.000 za jednotlivé provedené a vyfakturované práce

b) 5137 – nákup DDHM a DDNHM v hodnotě vyšší než 5.000 Kč za jeden kus DDHM a DDNHM

Souhlas s čerpáním výdajů nad uvedené finanční hodnoty na těchto položkách může být dán do výše 100.000 Kč radou města, čerpání výdajů 100.000 Kč a více zastupitelstvem města.

2. povoluje se čerpání kapitálových výdajů – položky třídy 6 – jen se souhlasem zastupitelstva města, vyjma kapitálových výdajů:                                                                                                                                 

Položka

Název investice

Částka v Kč

6121

Kogenerační jednotky – Městská plovárna Luhačovice

3 968 000

6121

Rekonstrukce ul. Nádražní

430 000

6121

Rekonstrukce kinosálu

580 000

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města jeho schválením zastupitelstvem města.

Za čerpání rozpočtového provizoria jsou odpovědni příslušní zaměstnanci Městského úřadu v Luhačovicích dle dispozičního oprávnění.

Hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 285/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

nákup osobního automobilu Domu dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace v hodnotě cca 330.000 Kč v rámci rozpočtu 2017.

Hlasování: Pro: 15 Proti: 2 Zdrželo se: 3 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 286/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

převod částky 1.900.000 Kč Sportovnímu centru Radostova Luhačovice, příspěvková organizace z neinvestičního příspěvku do investičního příspěvku v rámci rozpočtu na rok 2016. Vytvořený investiční fond použít na nákup osobního automobilu v hodnotě cca 350.000 Kč včetně DPH a středotlakové UV lampy do relaxačního bazénu v hodnotě cca 416.000 Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 287/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

převod částky 1.000.000 Kč Městskému domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace z neinvestičního příspěvku do investičního příspěvku v rámci rozpočtu na rok 2016.

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

ukládá

odvod 1.000.000 Kč z investičního fondu MěDK do rozpočtu města.

Hlasování: Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 288/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočtové opatření č. 1 Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace ve znění:

Výdaje

Příjmy

537

24.000

602

24.000

563

1.000

602

1.000

518

400.000

602

400.000

 

425.000

 

425.000

Hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 289/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

opravu nástavby vozidla pro sběr a odvoz komunálního odpadu Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace v roce 2016 a 2017.

Hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 290/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočtové opatření č. 2 Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace ve znění přílohy č. 15/I.

Hlasování: Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 291/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

použití investičního fondu Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace na nákup “Odvlhčovacího systému Osmodry“ do obřadní síně v hodnotě cca 44.000 Kč bez DPH.

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

poskytnutí investičního příspěvek ve výši 2.000 Kč Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace v rámci rozpočtu 2016.

Hlasování: Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 292/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2016 a 2017 s Českou spořitelnou a.s. ve znění přílohy č. 17/I.

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

pověřuje

starostku města Ing. Bc. Marii Semelovou podpisem smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč pro překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2016 a 2017 s Českou spořitelnou a.s.

Hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 293/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

limitní částku pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Luhačovice v roce 2017 ve výši 2.700.000 Kč.

Hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 294/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočtové opatření č. 15.

Hlasování: Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 295/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 387/5 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Branka, kab. NN“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s.r.o. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování: Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 296/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2461/2 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Horní Dvůr, AMIKOR, kab. NN“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s.r.o. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování: Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 297/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 250.000 Kč z dotace poskytnuté městu Luhačovice Ministerstvem kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2016 na akci „Nátěr oken a okenních rámů a další související práce – II. etapa“ na objektu Společenský dům, č. p. 127.

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luhačovice v roce 2016 ve výši 308.000 Kč společnosti Lázně Luhačovice, a. s., Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, na akci „Nátěr oken a okenních rámů a další související práce – II. etapa“ na objektu Společenský dům, č. p. 127.

Hlasování: Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 298/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 688/1 a parc. č. 2835 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě realizované v rámci stavby pod názvem „11010-063887, VPIC Luhačovice, multifunkční dům Arkáda", spočívající v umístění nového podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě ve prospěch firmy Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování: Pro: 16 Proti: 1 Zdrželo se: 2 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 299/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

předání majetku města Luhačovice k hospodaření Mateřské škole Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 25/I.

Hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 300/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

nabýt do vlastnictví úplatným převodem za cenu v čase a místě obvyklou pozemek st. pl. 1326 zast. plocha a nádvoří o výměře 129 m2, jehož součástí je objekt bez č. p. a pozemek parc. č. 1365/4 – ostatní plocha o výměře 899 m2 vše v k. ú. Luhačovice.

Hlasování: Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 301/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

nabýt úplatným převodem pozemky st. pl. 1169/1 o výměře 26 m2, st. pl. 1197/2 o výměře 114 m2 a parc. č. 1845/4 o výměře 79 m2 v k. ú. Luhačovice z majetku firmy BENT HOLDING, a.s., třída Tomáše Bati 3910, 76001 Zlín za cenu 500 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 302/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 2194/1 o výměře cca 145 m2 v k. ú. Řetechov manželům Ing. M. a Ing. L. Z. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování: Pro: 12 Proti: 2 Zdrželo se: 5 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 303/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prodej části kanalizace v ul. Slunná umístěné na pozemcích parc. č. 780/45 a parc. č. 959/4 k. ú. Luhačovice společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. za cenu 5.000 Kč.

Hlasování: Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 304/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

ukládá

starostce města zajistit provedení technické úpravy horské vpusti na pozemku parc. č. 780/45.

Hlasování: Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 305/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

snížení kupní ceny o 4 % za prodej bytových jednotek 635/7, 635/8, 636/7 a 636/8 v nástavbách bytových domů č. p. 635 a 636 ul. Příční a bytových jednotek 647/7, 647/8 v domě č. p. 647, 651/7, 651/8 v domě č. p. 651 a 652/7, 652/8 v domě č. p. 652 ul. Nábřeží v Luhačovicích z důvodu změny plátce daně z nabytí nemovitých věcí, kterým je od 01.11.2016 kupující na základě zákona č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

Hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 306/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

revokaci usnesení č. 261/Z14/2014–2018 z 08.09.2016, která spočívá ve výměně přílohy dotčených pozemků.

Hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 307/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě s firmou KLIMASTAV, s.r.o., Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice na prodej objektu bez č. p. na pozemku st. pl. 1191, pozemku st. pl. 1191, parc. č. 1864/3 a id. 1/2 parc. č. 1864/4 k. ú. Luhačovice. V článku III. Rozvazovací podmínka účinnosti smlouvy se ruší znění odst. 1) a nahrazuje tímto zněním: Kupující se podpisem této smlouvy zavazuje, že do 01.12.2018 bude zahájena stavba polyfunkčního objektu s malometrážními byty. Dále se ruší znění odst. 2) a nahrazuje se tímto zněním:

V případě, že kupující nesplní své závazky ve lhůtě uvedené v odst. 1) tohoto článku, smlouva se ruší a strany jsou povinny vrátit si plnění poskytnutá na základě této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení kupujícímu. Doručením oznámení o odstoupení tato smlouva zanikne. Tuto podmínku smluvní strany shodně považují za podmínku rozvazovací ve smyslu občanského zákoníku.

Hlasování: Pro: 15 Proti: 2 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 308/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

ukončení záměru prodeje bytů v bytovém domě č. p. 864, 865 a 866 ul. Družstevní v Luhačovicích.

Hlasování: Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 309/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 34/I.

Hlasování: Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 310/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 35/I.

Hlasování: Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 311/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku ve znění přílohy č. 36/I.

Hlasování: Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 312/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Úspory energie budovy č. p. 137 Luhačovice“.

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Hlasování: Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 313/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Luhačovice – nasvětlení a stavební úpravy přechodu pro chodce – hotel Havlíček“.

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Hlasování: Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 314/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

předání majetku svěřeného k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace zpět do majetku města Luhačovice dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 39/I.

Hlasování: Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 315/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o nenávratný finanční příspěvek z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na projekt „Revitalizácia časti zámku v Hlohovci s cieľom zvýšenia jeho atraktivity a rozšírenia cezhraničnej spolupráce s mestom Luhačovice“ na základě dohody o spolupráci s vedoucím partnerem projektu městem Hlohovec.

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Hlasování: Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 316/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu, viz příloha č. 41/I.

Hlasování: Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 317/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

realizovat akci „Stavební úpravy parkovacích míst v ul. Bílá čtvrť“ v rámci rozpočtu 2017.

Hlasování: Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 318/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zpracování studie úprav fasády a okolí Městského domu kultury Elektra v rámci rozpočtu 2017.

Hlasování: Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 319/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

nesouhlasí

s úhradou dodávky elektřiny společnosti Amper Market a.s. za období od 01.12.2015 do 21.12.2015.

Hlasování: Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 320/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise, dle přílohy č. 45/I

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

ukládá

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

Hlasování: Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 321/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zpracování a podání žádosti o dotaci k vypracování projektu Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice městem Luhačovice v rámci Výzvy č. 63 z Operačního programu Zaměstnanost na Podporu procesů plánování sociálních služeb na obecní úrovni.

Hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 322/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

bere na vědomí

znění Zakladatelské smlouvy a stanov dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy ve znění navrženém správním výborem SOSM 14.10.2016, viz příloha č. 48/I.

Hlasování: Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 323/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

založení spolku Kulturní Luhačovice z.s., společně s dalšími zakladateli podle § 218 občanského zákoníku.

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

stanovy spolku Kulturní Luhačovice z.s. ve znění přílohy č. 49/I.

III. Zastupitelstvo města Luhačovice

deleguje

za město Luhačovice do funkce člena výboru spolku Kulturní Luhačovice z.s. starostku města Ing. Bc. Marii Semelovou.

Hlasování: Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 324/Z15/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

bere na vědomí

odstoupení paní Aleny Studené z funkce předsedkyně osadního výboru místní části Polichno,

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

jmenuje

předsedou osadního výboru místní části Polichno Petra Hanáčka.

Hlasování: Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Ing. Bc. Marie Semelová v. r.                                   

starostka města

Za správnost vyhotovení:

Ing. Veronika Křenková

asistentka starostky

Luhačovice 19.12.2016

Nahoru