Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

21. 9. 2016

14/2014-2018

Výpis usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 08.09.2016

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 

Usnesení 243/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

zvolilo

volební a návrhovou komisi ve složení:

předseda: Ing. Karel Zicha, členové: Ing. Martin Plášek, Mgr. Eva Tomalová.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 244/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

zvolilo

Mgr. Romana Leblocha členem Rady města Luhačovice pro zbytek volebního období let 2014–2018.

Hlasování Pro: 13 Proti: 8 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 245/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

hospodaření města Luhačovice za I. pol. roku 2016.

Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 5 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 246/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

převod cca 6.000 Kč z investičního fondu Sportovního centra Radostova, příspěvková organizace do rezervního fondu a rezervní fond organizace ve výši cca 355.000 Kč použít na modernizaci pokojů ubytovací části areálu SCR – kompletní výměnu postelí, přistýlek včetně

matrací a televizorů.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 247/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

převod cca 64.000 Kč z rezervního fondu Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace do investičního fondu a použití finančních prostředků investičního fondu organizace ve výši cca 114.000 Kč na nákup lžíce na míchání betonu.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 248/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

Městskému domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace použít finanční prostředky investičního fondu organizace ve výši 200 tis. Kč na opravu kanalizace kulturního domu Elektra a 200 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na obnovu interiéru kinosálu kulturního domu.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 249/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

navýšení dotace o cca 240.000 Kč Fotbalovému klubu Luhačovice, z.s. na rekonstrukci umělé trávy fotbalového hřiště v areálu Sportovního centra Radostova Luhačovice.

Hlasování Pro: 16 Proti: 1 Zdrželo se: 3 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 250/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 2.240.000 Kč Fotbalovému klubu Luhačovice na vybudování umělého povrchu na hlavním fotbalovém hřišti v areálu Sportovního centra Radostova Luhačovice.

Hlasování Pro: 15 Proti: 1 Zdrželo se: 4 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 251/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

provedení opravy místní komunikace v Kladné Žilíně v roce 2016 a navýšení neinvestičního příspěvku Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace o cca 300.000 Kč.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 252/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočtové opatření č. 1 Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace ve znění přílohy č. 16/I a z něho vyplývající navýšení NIP pro rok 2016 o 1.563 tis. Kč.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 253/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

neschvaluje

prodej části pozemku st. pl. 46/2 k. ú. Řetechov.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 254/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 1253/5 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Řetechov panu K. T. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 255/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

ukládá

vedoucí organizace provést likvidaci vyřazeného majetku.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 256/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 1974/2 k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 90 m2 panu M. R. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 257/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prodej pozemků parc. č. 1683/3 o výměře 25 m2 a parc. č. 1681/2 o výměře 4 m2 v k. ú. Luhačovice firmě TOM Transport, s.r.o., Pod Léštím 766, Luhačovice za cenu 500 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 258/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

nabýt do vlastnictví koupí část pozemku parc. č. 749/4 k. ú. Luhačovice o výměře cca 70 m2 za cenu 300 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 259/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

směnu části pozemku st. pl. 751 o výměře cca 20 m2 za část pozemku parc. č. 740/3 o výměře cca 22 m2 v k. ú. Luhačovice.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 260/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

neschvaluje

prodej pozemku parc. č. 2440/32 k. ú. Luhačovice o výměře 678 m2.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 261/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města specifikovaných v příloze pro umístění stavby "OK Luhačovice, Zahradní čtvrť, Družstevní, Masarykova", spočívající v umístění telekomunikačního vedení ve prospěch firmy AVONET, s.r.o., Krátká 219, 763 26 Luhačovice za jednorázovou úhradu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 262/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 2441/3 k. ú. Luhačovice o výměře cca 40 m2.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 263/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

nabýt do vlastnictví koupí část pozemku parc. č. 609/1 o výměře 20 m2 za cenu 70 Kč/m2, část pozemku parc. č. 609/1 o výměře 15 m2 za cenu 10 Kč/m2, část pozemku parc. č. 612 o výměře 325 m2 za cenu 70 Kč/m2 a část pozemku parc. č. 612 o výměře 725 m2 za cenu 10 Kč/m2, vše v k. ú. Polichno a úhradu nákladů spojených s převodem od manželů M. a M. K.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 264/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

nabýt do vlastnictví koupí část pozemku parc. č. 585 k. ú. Polichno o výměře 425 m2 za cenu 70 Kč/m2 a část pozemku parc. č. 585 k. ú. Polichno o výměře 1 250 m2 za cenu 10 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem od J. a E. Z.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 265/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

nabýt do vlastnictví koupí část pozemku parc. č. 588 o výměře 185 m2 za cenu 70 Kč/m2, část pozemku parc. č. 588 o výměře 175 m2 za cenu 10 Kč/m2, část pozemku parc. č. 587 o výměře 25 m2 za cenu 70 Kč/m2, část pozemku parc. č. 587 o výměře 30 m2 za cenu 10 Kč/m2, část pozemku parc. č. 586 o výměře 255 m2 za cenu 70 Kč/m2 a část pozemku parc. č. 586 o výměře 460 m2 za cenu 10 Kč/m2, vše v k. ú. Polichno a úhradu nákladů spojených s převodem od paní E. S.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 266/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

nabýt do vlastnictví koupí část pozemku parc. č. 609/2 k. ú. Polichno o výměře 815 m2 za cenu 70 Kč/m2 a část o výměře 1 180 m2 za cenu 10 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem od pana L. M.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 267/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

nabýt do vlastnictví koupí část pozemku parc. č. 887/23 k. ú. Polichno o výměře 155 m2 za cenu 10 Kč/m2 a část pozemku parc. č. 591 k. ú. Polichno o výměře 270 m2 za cenu 70 Kč/m2 a část o výměře 280 m2 za cenu 10 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem od firmy ZÁLESÍ agro a.s.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 268/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 673/1 k. ú. Polichno o výměře 960 m2 a na části pozemku parc. č. 397/2 k. ú. Újezdec u Luhačovic o výměře 85 m2 v majetku Lesů České republiky, s.p. pro umístění stavby "Cyklistická komunikace Polichno – směr Újezdec u Luhačovic" za jednorázovou úplatu ve výši stanovené aktuálním znaleckým posudkem.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 269/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

neschvaluje

nabýt do vlastnictví koupí pozemek st. pl. 76/1 k. ú. Polichno o výměře 191 m2.

Hlasování Pro: 17 Proti: 1 Zdrželo se: 2 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 270/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

neschvaluje

zřízení předkupního práva k části pozemku parc. č. 480/7 o výměře cca 120 m2 v k. ú. Luhačovice ve prospěch vlastníka domu č. p. 572, ul. Ant. Slavíčka v Luhačovicích.

Hlasování Pro: 16 Proti: 1 Zdrželo se: 3 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 271/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prodej bytové jednotky č. 865/4 v bytovém domě č. p. 864, 865, 866 na pozemku st. pl. 103/4, ke které náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu o velikosti id. 565/24904 a spoluvlastnického podílu na pozemku st. pl. 103/4 – zast. plocha a nádvoří o výměře 675 m2 id. 565/24904 a spoluvlastnického podílu id. 565/24904 k pozemku st. pl. 103/5 o výměře 1 715 m2 v k. ú. Luhačovice nájemcům této bytové jednotky J. a M. H. v souladu s Pravidly pro prodej bytů a bytových domů v majetku města Luhačovice.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 272/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

nabýt do vlastnictví koupí pozemek st. pl. 344 o výměře 195 m2, jehož součástí je objekt č. p. 312 a pozemek parc. č. 739/5 zahrada o výměře 135 m2 v k. ú. Luhačovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

Hlasování Pro: 11 Proti: 1 Zdrželo se: 8 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 273/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 38/I.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 274/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Územní studie veřejného prostranství Luhačovice“.

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2017.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 275/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

připojení se k žádosti Mikroregionu Luhačovské Zálesí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt pořízení kompostérů.

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

dofinancování kompostérů pořízených pro občany města z rozpočtu města Luhačovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem a Mikroregionem Luhačovské Zálesí.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 276/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

vyjádření města ke stanovisku SATES MORAVA, spol. s r.o. k uplatněným nárokům města Luhačovice na smluvní pokutu.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 277/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

realizovat v rámci akce "Energetické úspory BD Strahov" pouze výměnu oken bez zateplení obvodového pláště v rámci rozpočtu 2017.

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 278/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 786/40 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Školní, kab. NN“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s.r.o. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 279/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočtové opatření č. 9.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 280/Z14/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

souhlasí

s konáním konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v Městském domě kultury Elektra Luhačovice v termínu 23.–24.03.2017.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Radomil Kop v. r.      

místostarosta města   

Za správnost vyhotovení:

Ing. Veronika Křenková        

asistentka starostky

Luhačovice 19.09.2016

 

Nahoru