Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

22. 6. 2016

13/2014-2018

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 09.06.2016

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 

Usnesení 211/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

souhlasí

se zpracováním změny územního plánu Luhačovice na pozemku parc. č. 751/8 k. ú. Luhačovice ze stávající plochy DS (dopravní infrastruktura) na plochu BI (individuální bydlení).

Hlasování Pro: 11 Proti: 2 Zdrželo se: 4 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 212/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

souhlasí

se zpracováním změny územního plánu Luhačovice na pozemku parc. č. 1509 (o rozloze cca 2 000 m2) k. ú. Řetechov ze stávající plochy Z (plochy zemědělské) na plochu BI (individuální bydlení).

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 213/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

návrh rozpracovaného zadání Územní studie veřejného prostranství ulice Masarykova – sídliště u zámku před projednáním s dotčenými orgány.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 214/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

návrh rozpracovaného zadání Územní studie veřejného prostranství ulice Družstevní před projednáním s dotčenými orgány.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 215/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

návrh rozpracovaného zadání Územní studie veřejného prostranství ulice Zahradní čtvrť před projednáním s dotčenými orgány.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 216/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

účetní závěrku města Luhačovice k rozvahovému dni 31.12.2015 a výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši 15.538.579,91 Kč, zjištěný dle platných právních předpisů v oblasti účetnictví, převést do nerozděleného zisku minulých účetních období.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 217/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

celoroční hospodaření města Luhačovice a závěrečný účet města Luhačovice za rok 2015, a to bez výhrad.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 218/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prominutí pohledávky ve výši 23.432,99 Kč vedené v evidenci Městského domu kultury Elektra, příspěvková organizace, dlužník Folklorní sdružení České republiky, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 219/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prominutí pohledávky ve výši 87.804 Kč vedené v evidenci Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace, dlužník společnost Apodis s.r.o., Švabinského 1700/4, Ostrava.

Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 220/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočtové opatření č. 2.

Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 3 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 221/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočtové opatření č. 7.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 222/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 1033/20 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Luhačovice.

Hlasování Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasoval: 2 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 223/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

neschvaluje

bezúplatný převod bytu č. 865/7 do podílového spoluvlastnictví R. a I. S. a bytu č. 866/9 do vlastnictví M. H.

Hlasování Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 4 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 224/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

poskytnutí částky 4.100 Kč jako finanční podíl města v rámci Programu regenerace MPZ v roce 2016 na akci „Nátěr a oprava oken a další související práce na vile Lékárna, č. p. 178“.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 225/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

poskytnutí částky 58.000 Kč jako finanční podíl města v rámci Programu regenerace MPZ v roce 2016 na akci „Nátěr oken a další související práce – II. etapa na objektu Společenský dům, č. p. 127“.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 226/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 2152/16 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Řetechov manželům I. a J. Š. za cenu 70 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 227/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 2152/16 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Řetechov paní D. T. za cenu 70 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 2194/5 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Řetechov.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 228/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prodej části pozemků parc. č. 414/1, 1911/2 a 455/3 k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 1 700 m2 V. G. za cenu 50 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 229/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prodej části pozemků parc. č. 414/1, 1911/2 a 455/3 k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 550 m2 manželům F. a M. V. za cenu 50 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 230/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 1930/2 k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 120 m2 paní H. G. za cenu 50 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 231/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o dotaci na rok 2017 poskytované generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na projekt „Jednotka SDHO Luhačovice – dopravní automobil“

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2017.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 232/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prodej částí pozemku parc. č. 421/2 k. ú. Luhačovice o výměře 18 m2 a 13 m2 MUDr. D. R. za cenu 500 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 233/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2490/1 a st. pl. 107/4 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Lipová, kab. NN“, spočívající v umístění kabelového vedení NN a pojistkové skříně na pilíři ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s.r.o. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 234/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prodej bytové jednotky č. 864/1, v bytovém domě č. p. 864, 865, 866 ul. Družstevní v Luhačovicích na pozemku st. pl. 103/4, ke které náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu o velikosti id. 515/24904, spoluvlastnický podíl na pozemku st. pl. 103/4 o výměře 675 m2 o velikosti id. 515/24904 a spoluvlastnický podíl na pozemku st. pl. 103/5 o výměře 1 715 m2 o velikosti id. 515/24904 na základě výběrového řízení zájemci s nejvyšší nabídnutou cenou 800.000 Kč panu J. Z.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 235/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 480/7 k. ú. Luhačovice o výměře cca 120 m2 manželům Mgr. B. a Mgr. I. H. za cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování Pro: 12 Proti: 1 Zdrželo se: 5 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 236/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

nabýt do vlastnictví koupí část pozemku st. pl. 751 k. ú. Luhačovice o výměře cca 20 m2 za cenu 500 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem, a současně po nabytí vlastnického práva nabídnout takto získanou nemovitost ke směně vlastníkům nemovitosti č. p. 520.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 237/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2069/4 k. ú. Pozlovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem "Pozlovice, K Řetechovu, Bucheň, kab. NN", spočívající v umístění kabelového vedení NN a pojistkové skříně na pilíři ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s.r.o., za jednorázovou úhradu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 238/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

ukládá

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 239/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene ve prospěch města spočívající v právu umístění chodníku pro veřejnost na pozemku parc. č. 2854 k. ú. Luhačovice v majetku České spořitelny, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha - Krč za jednorázovou úhradu 10.000 Kč + DPH.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 240/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o dotaci Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2016 na obnovu nepamátkového objektu v městské památkové zóně Luhačovice – obnovu vstupních dveří radnice

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2016.

Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 241/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

ruší

usnesení č. 129/Z7/2014–2018 ze dne 03.09.2015, kterým bylo schváleno nabýt do vlastnictví koupí pozemek st. pl. 344 o výměře 195 m2, jehož součástí je objekt č. p. 312 a pozemek parc. č. 739/5 zahrada o výměře 135 m2 k. ú. Luhačovice za cenu dle znaleckého posudku.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 242/Z13/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt vybudování kontejnerových míst na tříděný odpad

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Radomil Kop v. r.      

místostarosta města   

Za správnost vyhotovení: 

Ing. Veronika Křenková        

asistentka starostky 

Luhačovice 15.06.2016 

Nahoru