Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

22. 3. 2016

12/2014-2018

Výpis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 10.03.2016

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 

Usnesení 192/Z12/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

souhlasí

se zpracováním změny územního plánu Luhačovice na pozemku parc. č. 1591/4 k. ú. Řetechov ze stávající plochy K (krajinná zeleň) na plochu BI (individuální bydlení).

Hlasování

Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 193/Z12/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

souhlasí

se změnou územního plánu Luhačovice na pozemku parc. č. 1524 k. ú. Řetechov ze stávající plochy Z (plochy zemědělské) na plochu BI (individuální bydlení).

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 194/Z12/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

nesouhlasí

se zpracováním změny územního plánu Luhačovice na pozemku parc. č. 1056/13 k. ú. Luhačovice z plochy DS (dopravní infrastruktura - silniční doprava) na plochu BI (individuální bydlení).

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 195/Z12/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

souhlasí

se zpracováním změny územního plánu Luhačovice – vyjmutí pozemků parc. č. 1046/5, 1046/4, 1046/1, 1046/3, 1044/1 k. ú. Luhačovice z lokality BI 10 podléhající zpracování územní studie US 2.

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 196/Z12/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

nesouhlasí

se zpracováním změny územního plánu Luhačovice na části pozemku parc. č. 2589/2 k. ú. Luhačovice ze stávající plochy OL č. 64 (občanské vybavení - pro lázeňství) na plochu SO (smíšená obytná).

Hlasování

Pro: 15 Proti: 1 Zdrželo se: 3 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 197/Z12/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

pověření Ing. Martina Pláška jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace.

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 198/Z12/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočtový výhled na období let 2017–2021 ve znění přílohy č. 11/I.

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 199/Z12/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

poskytnutí individuální dotace fyzickým nebo právnickým osobám na rok 2016:

Rok 2016

Individuální dotace

Sport a tělovýchova 

 

Fotbalový klub Luhačovice, spolek

315

TJ Slovan Luhačovice, spolek

435

TJ Sokol Luhačovice, spolek

565

Tenisový klub 2000 Luhačovice, spolek

185

Celkem

1 500

Kultura a kulturní dědictví

 

Malé Zálesí Luhačovice, spolek

75

Spolek pro pořádání houslových kurzů, spolek

55

Lázně Luhačovice a.s. - Kolonádní koncerty 2015, a.s.

150

Občanské sdružení Divadelní Luhačovice, spolek

45

Celkem

325

Sociální služby - podpora činnosti

 

Charita Svaté rodiny Luhačovice, PO

340

Celkem

340

Celkem dotace

2 165

 

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace dle vzoru veřejnoprávní smlouvy ve znění přílohy 12/I a 12/II.

Hlasování

Pro: 12 Proti: 5 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 200/Z12/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočet na rok 2016:

Město Luhačovice závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016 (v tis. Kč)

 

Třída

Název třídy

 

 

Příjmy 1

DAŇOVÉ PŘÍJMY

74 003

 

Příjmy 2

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

12 712

 

Příjmy 3

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

9 581

 

Příjmy 4

PŘIJATÉ TRANSFERY

21 348

 

Celkem Příjmy

 

117 644

 

Výdaje 5

BĚŽNÉ VÝDAJE

85 855

 

Výdaje 6

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

21 938

 

Celkem Výdaje

 

107 793

 

Celkem Saldo (P-V)

 

9 851

 

Financování 8

FINANCOVÁNÍ

-9 851

 

8115

Změna stavu finančních prostředků

-3 851

 

8124

Splátka úvěru

-6 000

 

Město Luhačovice - rozpočet na rok 2016 dle orj.

ORJ

Název ORJ

Příjmy

Výdaje

0001

Neinv. přij. dotace ze SR

12 974 100,00

40 000

0006

Daňové příjmy

55 850 000,00

0

1001

Správa městských lesů

908 000,00

908 000

1011

Obec Biskupice

1 000,00

0

1018

Obec Dolní Lhota

10 000,00

0

1043

Obec Ludkovice

2 000,00

0

1061

Obec Sehradice

8 000,00

0

1082

Obec Podhradí

5 000

0

2104

Technické služby Luhačovice

4 844 000

18 069 000

2201

Výdaje na dopravní obslužnost

0

511 000

2203

Dary, půjčky, ostatní

0

341 000,00

2204

Členské příspěvky

0

176 000,00

3101

Mateřská škola Luhačovice

21 000

1 561 000

3102

Dům dětí a mládeže Luhačovice

0

569 000

3103

Základní škola Luhačovice

54 000

3 074 000

3301

Měk Luhačovice

153 000

2 862 000

3303

Výbor pro občanské záležitosti

0

37 000

3304

Městský dům kultury Elektra

179 000

4 447 000

3401

Sportovní centrum Radostova Luhačovice

547 000

5 740 000

3601

Nájem pozemků

174 000

0

3602

Program regenerace MPR a MPZ

0

48 000

3604

Správa majetku

9 422 000

6 279 000

3611

Dotace nez.org., FO

0

2 700 000

3624

Strahov - energetické úspory

0

180 000

3626

Dětské hřiště ul. Nábřeží

265 000

550 000

3635

Územní plán

0

200 000

3642

Rekonstrukce hřbitova

0

300 000

3646

Rekonstrukce čp. 137

0

350 000

3649

Městská plovárna – kogenerační jednotky

0

4 600 000

3658

Rekonstrukce ul. Dr. Veselého

8 100 000

500 000

3672

Nádražní ulice,přechod a park.

0

150 000

3678

Cyklostezka Polichno - Újezdec

0

100 000

3679

Opravy - Zámek

0

50 000

3689

Luhačovice -management plán UNESCO

0

168 000

3693

Lávka pro pěší  z ul Družstevní

0

1 260 000

3694

Cyklostezka Biskupice  - Polichno

0

100 000

3696

Přechody  - osvětlení ul. Masarykova  3x

0

25 000

3699

MŠ Luhačovice rekonstrukce školní jídelny

0

8 640 000

3700

Zateplení ZŠ Luhačovice

0

152 000

3701

Rekonstrukce území ul. Družstevní

0

100 000

3704

Přechod pro chodce autobusové nádraží PD

0

23 000

3705

Kamerový systém města Luhačovice

0

500 000

3706

Rekonstrukce komunikací a chodníků

0

1 000 000

3707

Studie lokalit Zahradní čtvrť, Družstevní, sídliště u zámku

0

50 000

3708

Energetické úspory budova TS Luhačovice

0

148 000

5301

Městská policie

150 000

3 675 000

5303

JPO Kladná Žilín

0

26 000

5304

JPO Polichno

0

28 000

5305

JPO Řetechov

0

28 000

5306

JPO

0

837 000

6102

Obec Kladná Žilín

0

164 000

6103

Obec Polichno

0

250 000

6104

Obec Řetechov

0

319 000

6105

Sociální odbor

248 000

2 896 000

6106

Správní odbor

1 131 000

3 185 000

6107

Živnostenské oddělení

195 000

2 017 000

6108

Stavební odbor

705 000

2 972 000

6109

Místní správa

0

4 490 000

6110

Odbor životního prostředí

76 000

2 872 000

6111

Odbor dopravy

3 945 000

4 846 000

6112

Odbor správy majetku

0

3 002 000

6113

Odbor vnitřních věcí

60 000

4 689 000

6115

Finanční odbor

17 617 000

4 139 000

9998

Daně

0

850 000

 

Celkem

117 644 100

107 793 000

             

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 201/Z12/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 2194/1 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Řetechov L. Z. za cenu 70 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování

Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasoval: 2 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 202/Z12/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

směnu části pozemku parc. č. 17/12 o výměře cca 40 m2 v majetku města za část pozemku parc. č. 18/1 o výměře cca 45 m2 v k. ú. Polichno a úhrady nákladů spojených s převodem rovným dílem.

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 203/Z12/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 17/12 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Polichno manželům L. a Ing. P. M. za cenu 70 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 204/Z12/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 689/3, 689/8, 2443/8 a 2443/25 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění podzemní veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „VPI Luhačovice Dr. Veselého VTA“ ve prospěch firmy Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 205/Z12/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Luhačovice – rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě“

II. Zastupitelstvo města

schvaluje

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 206/Z12/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o dotaci poskytované generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na projekt „Jednotka SDHO Luhačovice – dopravní automobil“

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2016.

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 207/Z12/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o dotaci poskytované generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na projekt „Jednotka SDH Řetechov – dopravní automobil“

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2017.

Hlasování

Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 208/Z12/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 na projekt „Luhačovice – rozvoj lokality Jezírko lásky“

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2016.

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 209/Z12/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

výpověď členství města Luhačovice, se sídlem nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČ: 00284165, zastoupeného Ing. Bc. Marií Semelovou, starostkou města z dobrovolného svazku obcí České lázně – salony Evropy, se sídlem Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary, IČ 01171071, dle čl. XXIII odst. 23.1 Stanov svazku obcí České lázně –salony Evropy, a to k datu 30.04.2016

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

pověřuje

místostarostu města Radomila Kopa všemi potřebnými úkony souvisejícími s podáním předmětné výpovědi a jejím podpisem.

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 210/Z12/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

pověřuje

radu města ustanovením pracovní skupiny pro vyjednávání s vedením Lázní Luhačovice a.s. ohledně požadavků na kompenzaci za užívání lázeňského areálu jako veřejného prostranství.

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Usnesení: Přijato

  

Radomil Kop v. r.      

místostarosta města  

Za správnost vyhotovení: 

Ing. Veronika Křenková        

asistentka starostky 

Luhačovice 17.03.2016

Nahoru