Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

3. 2. 2016

11/2014-2018

Výpis usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 21.01.2016

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í     182/Z11/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu rozpočtového provizoria č. 1 ve znění:

Změna č. 1 rozpočtového provizoria pro rok 2016

Rozpočtové provizorium schválené zastupitelstvem města na rok 2016 dne 10.12.2015 se mění takto:

I. Zásady rozpočtového provizoria:

Bod. 2

povoluje se čerpání kapitálových výdajů – položky třídy 6 – jen se souhlasem zastupitelstva města, vyjma kapitálových výdajů:                                                                                                                                    

Položka

Název investice

Částka v Kč

6121

Dětské hřiště “Mořský svět“

285 000

 6121

Kogenerační jednotky Městská plovárna Luhačovice

4 000 000

 6121

PD Zateplení ZŠ Luhačovice I.

158 000  

6121

Rekonstrukce ul. Dr. Veselého

500 000

Ostatní znění rozpočtového provizoria zůstávají beze změny.

/hlasování 13 pro, 2 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     183/Z11/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

nákup vozidla GAZ pro sběr košů, popelnic v ceně 1.395 tis. Kč a vozidla GAZ pro celoroční údržbu se zimní nadstavbou v ceně 1.557 tis. Kč Technickými službami Luhačovice, příspěvková organizace v roce 2016 formou finančního leasingu.

/hlasování 17 pro/+

 

U s n e s e n í     184/Z11/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 2460/2 a parc. č. 2460/17 k. ú. Luhačovice v ulici Hrazanská o celkové výměře cca 30 m2 Ing. RM., za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 16 pro, 1 se zdržel/+

Jedná se o pozemky v ulici Hrazanská.

 

U s n e s e n í     185/Z11/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na pozemcích st. pl. 183/4, 688/1, 689/3, 734/2, 2443/1, 2443/8, 2443/25, 2445/10 a 2947 k. ú. Luhačovice v ulici Dr. Veselého v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox“ ve prospěch firmy Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 16 pro, 1 se zdržel/+

Jedná se o pozemky v ulici Dr. Veselého.

 

U s n e s e n í     186/Z11/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 828/1 k. ú. Polichno v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Polichno, Hlavička, kab. NN“ spočívající v umístění kabelového vedení NN ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o pozemek v místní části Polichno.

 

U s n e s e n í     187/Z11/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 379/24 k. ú. Luhačovice v ulici Masarykova o výměře cca 15 m2.

/hlasování 16 pro, 1 se zdržel/+

Jedná se o pozemek v ulici Masarykova.

 

U s n e s e n í     188/Z11/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Úspory energie budovy Technických služeb Luhačovice“

a   s c h v a l u j e

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

/hlasování 17 pro/+

 

U s n e s e n í     189/Z11/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Úspory energie ZŠ Luhačovice, Školní 666 – 2. etapa“ a dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

/hlasování 14 pro, 3 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     190/Z11/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

přijetí finančního daru ve výši 265.000 Kč od firmy VINCENTKA a.s., Lázeňské nám. 165, Luhačovice na vybudování dětského hřiště Mořský svět na parc. č. 740/1 k. ú. Luhačovice.

/hlasování 17 pro/+

 

U s n e s e n í     191/Z11/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

poskytnutí finanční jednorázové odměny 500 Kč členkám výboru pro občanské záležitosti Evě Valáškové a Ivě Slovákové za obětavou práci v roce 2015.

/hlasování 11 pro, 6 se zdrželo/+

 

Radomil Kop v. r.      

místostarosta města  

Za správnost vyhotovení:

Bc. Lucie Suchánková         

vedoucí odboru vnitřních věcí

Luhačovice 26.01.2016

Nahoru