Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

21. 12. 2015

10/2014-2018

Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 10.12.2015

 Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í     164/Z10/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu jednacího řádu Zastupitelstva města Luhačovice:

v článku 5, odst. 1 se text „prostřednictvím správního odboru“ nahrazuje textem „prostřednictvím odboru vnitřních věcí“,

v článku 8, odst. 1 a odst. 7 se text „správní odbor“ nahrazuje textem „odbor vnitřních věcí“.

/hlasování 16 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     165/Z10/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2013 O místních poplatcích.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     166/Z10/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové provizorium na rok 2016 ve znění:

Rozpočtové provizorium pro rok 2016

Rozpočtové provizorium bude upravovat hospodaření města Luhačovice v době, než bude schválen zastupitelstvem města rozpočet na rok 2016.

Zásady rozpočtového provizoria

1.

Povoluje se čerpání běžných výdajů do výše 1/12 načítaně z celkové roční částky rozpočtu roku 2015 v každém měsíci období rozpočtového provizoria, vyjma položek:

-     5171- opravy a udržování v hodnotě vyšší než 20.000 Kč za jednotlivé provedené a vyfakturované práce  

-     5137- nákup DDHM a DDNHM v hodnotě vyšší než 5.000 Kč za jeden kus DDHM a DDNHM

-     Souhlas s čerpáním výdajů nad uvedené finanční hodnoty na těchto položkách může být dán do výše 100.000 Kč radou města, čerpání výdajů 100.000 Kč a více zastupitelstvem města.

2.

Povoluje se čerpání kapitálových výdajů – položky třídy 6 jen se souhlasem zastupitelstva města, vyjma kapitálových výdajů:                                                                                                                                   

Položka

Název investice

Částka v Kč

6121

Dětské hřiště „Mořský svět“

   285.000

6121

Kogenerační jednotky Městská plovárna Luhačovice

4.000.000

6121

PD Zateplení ZŠ Luhačovice I.

   158.000

 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města jeho schválením zastupitelstvem města.

Za čerpání rozpočtového provizoria jsou odpovědni příslušní zaměstnanci Městského úřadu v Luhačovicích dle dispozičního oprávnění.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     167/Z10/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

„Obecná pravidla pro udělování grantů města Luhačovice“ ze dne 30.08.2007.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     168/Z10/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

úhradu druhé splátky UV lampy ve výši 115.092 Kč Sportovním centrem Radostova Luhačovice, příspěvková organizace v roce 2015.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     169/Z10/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

převod částky 1.000.000 Kč z neinvestičního příspěvku do investičního příspěvku Městského domu kultury Elektra, příspěvková organizacev rámci rozpočtu na rok 2015.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     170/Z10/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 2 Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace.

/hlasování 19 pro/+   

 

U s n e s e n í     171/Z10/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

převod částky 500.000 Kč z neinvestičního příspěvku do investičního příspěvku Sportovního centra Radostova Luhačovice, příspěvková organizacev rámci rozpočtu na rok 2015.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     172/Z10/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 17.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     173/Z10/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zpracování regulačního plánu vybraných lokalit v rámci Městské památkové zóny Luhačovice.

/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     174/Z10/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

revokaci usnesení č. 75/Z4/2014–2018 z 19.03.2015 v tomto znění:

Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na  pozemcích parc. č. 2443/25, 689/3, 2443/1, 2835, 2445/11, 2709, 2947, st. pl. 183/4, 24443/8 a 674/3, v ulici Dr. Veselého k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění plynárenského zařízení realizovaného pod názvem „Reko MS Luhačovice – Dr. Veselého – koordinace/SPP: 1.84200824.2221“ ve prospěch firmy RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o doplněné pozemky v ulici Dr. Veselého.

 

U s n e s e n í     175/Z10/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

předání majetku předaného k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace zpět do majetku města Luhačovice.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     176/Z10/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2463/2 a 2463/28v ulici Ludkovická k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Ludkovická, Malaník, kab. NN“, spočívající v umístění kabelového vedení NN ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 18 pro/+

Jedná se o pozemky v ulici Ludkovická.

 

U s n e s e n í     177/Z10/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s c h v a l u j e

nabýt do vlastnictví koupí pozemky parc. č. 758/3 o výměře 228 m2,  758/29 o výměře 14 m2, 758/30 o výměře 12 m2, 758/31 o výměře 13 m2, 758/32 o výměře 13 m2, 758/33 o výměře 13 m2758/34 o výměře 13 m2 vše v ulici Mlýnská k. ú. Luhačovice.

/hlasování 18 pro/+

Jedná se o pozemky v ulici Mlýnská.

 

U s n e s e n í     178/Z10/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise

a   u k l á d á 

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     179/Z10/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

předání majetku předaného k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace zpět do majetku města Luhačovice.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     180/Z10/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

předání majetku města Luhačovice k hospodaření Městskému domu kultury Elektra, příspěvková organizace.

/hlasování 18 pro/+

                                                                                                                           

U s n e s e n í     181/Z10/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

podání žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Luhačovice – nasvětlení a stavební úpravy přechodů pro chodce a dofinancování akce z rozpočtu města Luhačovice.

/hlasování 18 pro/+

Radomil Kop v. r.      

místostarosta města  

Za správnost vyhotovení:

Bc. Lucie Suchánková         

vedoucí odboru vnitřních věcí

Luhačovice 17.12.2015

Nahoru