Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

13. 11. 2015

9/2014-2018

Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 05.11.2015

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í     149/Z9/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 13.

/hlasování 15 pro/+

 

U s n e s e n í     150/Z9/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 1/2015 Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace.

/hlasování 14 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     151/Z9/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice 

s c h v a l u j e 

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2440/23 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Osada Branka, Roják, kab. NN“, spočívající v umístění kabelového vedení NN ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 15 pro/+

Jedná se o pozemek v chatové osadě v lokalitě Branka.

 

U s n e s e n í     152/Z9/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, č. j. UZSVM/BZL/7184/2015-BZLM s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, předmětem které je bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1821/2, parc. č.  1846/8, parc. č. 1821/6  a parc. č. 1821/8  k. ú. Luhačovice z majetku státu.

/hlasování 15 pro/+

 

U s n e s e n í     153/Z9/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

nabýt do vlastnictví koupí část pozemku parc. č. 786/29 o výměře cca 150 m2 k. ú. Luhačovice v ulici Výsluní za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 14 pro, 1 se zdržela/+

Jedná se o pozemek v ulici Výsluní.

 

U s n e s e n í     154/Z9/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

usnesení č. 125/Z7/2014-2018 z 03.09.2015, kterým schválilo prodej části pozemku parc. č. 414/9 o výměře cca 150 m2 k. ú. Kladná Žilín Ing. K. G.

/hlasování 17 pro/+

 

U s n e s e n í     155/Z9/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 414/9 o celkové výměře 225 m2 a části pozemku parc. č. 414/1 o výměře 50 m2 k. ú. Kladná Žilín Ing. K. G. za cenu 30 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o pozemek v místní části Kladná Žilín u domu č. p. 45.

 

U s n e s e n í     156/Z9/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zrušení předkupního práva ve prospěch města k bytové jednotce č. 452/1 v domě č. p. 452, včetně spoluvlastnického podílu id. 574/29 na společných částech domu a pozemku st. pl. 505 a id. 1/6 k pozemku parc. č. 819/111 k. ú. Luhačovice za podmínky zřízení věcného břemene dožití současného majitele.

/hlasování 15 pro, 2 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     157/Z9/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

u k l á d á 

výboru pro občanské záležitosti zjistit při setkání seniorů 13.11.2015 zájem seniorů o službu seniortaxi organizovanou v souladu s předloženým návrhem výboru pro občanské záležitosti a předložit informaci o tomto průzkumu na 10. zasedání zastupitelstva města.

/hlasování 17 pro/+

 

U s n e s e n í     158/Z9/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

řešit poskytování dotací z rozpočtu města Luhačovice pro rok 2016 formou individuálních dotací bez vyhlášení dotačních programů, obdobně jako v předcházejících letech v souladu s platnou legislativou (zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem 128/2000 Sb., o obcích) a při hodnocení žádostí o individuální dotace využít nová kritéria pro hodnocení předložená kontrolním výborem rozdělená do čtyř oblastí podpory.

/hlasování 17 pro/+

 

U s n e s e n í     159/Z9/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

u k l á d á

kontrolnímu výboru ve spolupráci s finančním výborem dopracovat nová „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Luhačovice“, která se použijí pro výběrová řízení při poskytování dotací z rozpočtu města Luhačovice roku 2017, do konce května 2016.

/hlasování 17 pro/+

 

U s n e s e n í     160/Z9/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci na vzdělávání pracovníků sociálního odboru MěÚ Luhačovice z ESF v rámci OP Podpora procesů ve službách a podpora sociální práce a dofinancování projektu z rozpočtu města ve výši 5 % celkových nákladů.

/hlasování 17 pro/+

 

U s n e s e n í     161/Z9/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

v případě získání dotace z MŠMT dofinancování investiční akce Rekonstrukce sportovního povrchu v areálu Sportovního centra Radostova, příspěvková organizace (umělý trávník).

/hlasování 15 pro, 1 proti, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     162/Z9/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

přistoupení města Luhačovice k projektu Imperial SPA – Central Europe.

/hlasování 13 pro, 2 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     163/Z9/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje na nákup vozidla pro přepravu osob pro SDH Luhačovice a dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2016.

/hlasování 14 pro, 1 se zdržel/+

Radomil Kop v. r.                                                        

místostarosta města                                                    

Za správnost vyhotovení:

Bc. Lucie Suchánková

vedoucí odboru vnitřních věcí

Luhačovice 11.11.2015

Nahoru