Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

16. 9. 2015

7/2014-2018

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 03.09.2015

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í     117/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu v zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice v bodě č. 9.16 Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města na investiční akci „Domov pro seniory Luhačovice“ na str. 28:

původní znění „Mgr. Mgr. Janík navrhl vyjednat se Zlínským krajem odkup objektu za 3 mil. Kč, místo poskytnutí dotace.“ se nahrazuje zněním: „Mgr. Mgr. Janík navrhl vyjednat se Zlínským krajem odkup objektu za znaleckou cenu plus 3 mil. Kč.“      

/hlasování 16 pro/+

 

U s n e s e n í     118/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

hospodaření města Luhačovice za I. pololetí roku 2015.

/hlasování 16 pro/+

 

U s n e s e n í     119/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

b e r e   n a   v ě d o m í

hospodaření příspěvkových organizací města: Technické služby Luhačovice, Městský dům kultury Elektra Luhačovice, Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Základní škola Luhačovice, Mateřská škola Luhačovice, Dům dětí a mládeže Luhačovice za I. pololetí roku 2015.

/hlasování 15 pro, 1 se držel/+

 

U s n e s e n í     120/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2015 a 2016 s Českou spořitelnou a. s.

a   p o v ě ř u j e

starostku města podpisem smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč pro překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2015 a 2016 s Českou spořitelnou a. s.

/hlasování 14 pro, 2 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     121/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 10.

/hlasování 13 pro, 1 proti, 2 se zdrželi/+

  

U s n e s e n í     122/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč z rozpočtu města Luhačovice na rok 2015 Charitě Svaté rodiny Luhačovice včetně uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.

/hlasování 14 pro, 1 proti/+

 

U s n e s e n í     123/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej id. 6107/56502 pozemků zapsaných na LV 41 k. ú. Luhačovice:

parc. č. 774/10 – ostatní plocha o výměře 245 m2

parc. č. 774/11 – ostatní plocha o výměře 26 m2

parc. č. 819/1 – lesní pozemek o výměře 4 547 m2

parc. č. 819/83 – lesní pozemek o výměře 4 606 m2

parc. č. 819/84  – ostatní plocha o výměře 492 m2

parc. č. 819/94 – lesní pozemek o výměře 67 m2

parc. č. 819/98 – lesní pozemek o výměře 15 m2

parc. č. 819/99 – lesní pozemek o výměře 24 m2

parc. č. 819/104 – ostatní plocha o výměře 9 m2

Ing. J. H. za cenu dle znaleckého posudku a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 13 pro, 2 se zdrželi/+

Jedná se o pozemky v lokalitě Kamenná.

 

U s n e s e n í     124/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

nabýt do vlastnictví koupí pozemek parc. č. 786/40 o výměře 381 m2 k. ú. Luhačovice za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 12 pro, 2 proti, 2 se zdrželi/+

Jedná se o pozemek, na kterém je umístěna místní komunikace v ulici Školní.

 

U s n e s e n í     125/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 414/9 o výměře cca 150 m2 k. ú. Kladná Žilín panu Ing. K. G. za cenu 30 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 15 pro/+

Jedná se o pozemek u domu č. p. 45 v místní části Kladná Žilín.

 

U s n e s e n í     126/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2835 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Veselého, Slávie II, kab. NN“, spočívající v umístění kabelového vedení NN a rozpojovací skříně na pilíři ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+

Jedná se o pozemek na ul. Nábřeží.

 

U s n e s e n í     127/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

nové znění „Pravidel pro prodej bytů a bytových domů v majetku města“ a „Postupu při uplatnění pravidel pro prodej bytů a bytových domů v majetku města Luhačovice“. 

/hlasování 13 pro, 3 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     128/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej bytového domu s čísly popisnými č. p. 864, 865 a 866 na pozemku st. pl. 103/4, pozemku st. pl. 103/4 o výměře 675 m2 a část přilehlého pozemku parc. č. 103/5 o výměře 1 715 m2 v k. ú. Luhačovicev souladu s Pravidly pro prodej bytů a bytových domů v majetku města Luhačovice.

/hlasování 11 pro, 4 se zdrželi, 1 proti/+

 

U s n e s e n í     129/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

nabýt do vlastnictví koupí pozemek st. pl.  344 o výměře 195 m2, jehož součástí je objekt č. p. 312 a pozemek parc. č. 739/5 zahrada o výměře 135 m2 v k. ú. Luhačovice za cenu znaleckého posudku.

/hlasování 11 pro, 1 proti, 4 se zdrželi/+

Jedná se o dům č. p. 312 a zahradu v ulici Nádražní vedle parkoviště.

 

U s n e s e n í     130/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2881/2  k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Terasové domy, kab. NN“, spočívající v umístění kabelového vedení NN a kabelové skříně NN ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 15 pro/+

Jedná se o pozemek vedle objektu č. p. 137.

 

U s n e s e n í     131/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc,. č. 784/4 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Výsluní, Vebr, příp. NN“, spočívající v umístění kabelového vedení NN a kabelové skříně NN ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemek v ulici Výsluní.

 

U s n e s e n í     132/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise

a   u k l á d á

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

/hlasování 16 pro/+

 

U s n e s e n í     133/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

/hlasování 16 pro/+

 

U s n e s e n í     134/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 922/1 k. ú. Polichno v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Polichno, Skládal, kab. NN“, spočívající v umístění kabelového vedení NN ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemek v místní části Polichno.

 

U s n e s e n í     135/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě č. D/1884/2015/STR, se Zlínským krajem.

/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+

Předmětem Smlouvy je bezplatné předání 2 kusů zastávkových elektronických informačních panelů a projektové dokumentace pro jejich instalaci a přípojky elektrické energie, Dodatek vyčísluje cenu uvedených věcí.

 

U s n e s e n í     136/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2885 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Bílá čtvrť, Avion, kab. NN“, spočívající v umístění kabelového vedení NN ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemek vedle městské plovárny.

 

U s n e s e n í     137/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej uměleckého díla tapiserie art protisu „Jízda králů“ akademického malíře Josefa Veselého městu Hluk za cenu 10.000 Kč.

/hlasování 15 pro/+

 

U s n e s e n í     138/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej osobního vozidla Škoda Octavia 1.6 FSI autobazaru California Luhačovice za cenu 120.000 Kč.

/hlasování 15 pro/+

 

U s n e s e n í     139/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 173.000 Kč z dotace poskytnuté městu Luhačovice Ministerstvem kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2015 na akci „Nátěr oken a další související práce – I. etapa na objektu Společenský dům, č. p. 127“.

/hlasování 15 pro/+

 

U s n e s e n í     140/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luhačovice v roce 2015 ve výši 209.000 Kč společnosti Lázně Luhačovice, a. s., Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, na akci „Nátěr oken a další související práce – I. etapa na objektu Společenský dům, č. p. 127“.

/hlasování 15 pro/+

 

U s n e s e n í     141/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje na projekt „Luhačovice – SDH Řetechov – nákup požární techniky“ a dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2016.

/hlasování 15 pro/+

 

U s n e s e n í     142/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

odstoupení od smlouvy o převodu majetku č. 3022/15,  kterou byl městu Luhačovice převeden následující movitý majetek: závěsný lodní motor JOHNSON J 40 RLEE, laminátový člun Blesk, přívěs pro přepravu lodi reg. zn. ZL 07-67.

/hlasování 15 pro/+

 

U s n e s e n í     143/Z7/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

p o v ě ř u j e

výbor pro občanské záležitosti vypracováním pravidel pro provoz seniortaxi do listopadu 2015 pro zkušební provoz v roce 2016.

/hlasování 15 pro/+

Radomil Kop v. r.                                                        

místostarosta města                                                    

Za správnost vyhotovení:

Bc. Lucie Suchánková

vedoucí odboru vnitřních věcí

Luhačovice 16.09.2015

Nahoru