Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

8. 7. 2015

6/2014-2018

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 01.07.2015

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í     116/Z6/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města na investiční akci „Domov pro seniory Luhačovice“ mezi městem Luhačovice a Zlínským krajem. Účelová investiční dotace je ve výši 3 mil. Kč.

/hlasování 14 pro,1 proti, 3 se zdrželi/+

 

Radomil Kop v. r.

místostarosta města

Za správnost vyhotovení:

Bc. Lucie Suchánková

asistentka starostky

Luhačovice 08.07.2015

 

Nahoru