Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

23. 6. 2015

5/2014-2018

Výpis usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 11.06.2015

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

U s n e s e n í     87/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Luhačovice, se sídlem Luhačovice, ulice Uherskobrodská č. p. 188, ze dne 13.12.2001, ve znění dodatků č. 1 až 4.

/hlasování 20 pro/+

 

U s n e s e n í     88/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

účetní závěrku města Luhačovice k rozvahovému dni 31.12.2014. Výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši 16.553.568,15 Kč zjištěný dle platných právních předpisů v oblasti účetnictví převést do nerozděleného zisku minulých účetních období.

/hlasování 20 pro/+

 

U s n e s e n í     89/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

celoroční hospodaření města Luhačovice a závěrečný účet města Luhačovice za rok 2014, a to bez výhrad.

/hlasování 20 pro/+

 

U s n e s e n í     90/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo s firmou SATES Morava s. r. o., Valašské Meziříčí týkající se realizace díla „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice“.

/hlasování 16 pro, 4 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     91/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 2.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     92/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

nákup UV lampy na Městskou plovárnu Luhačovice a financování z rozpočtu Sportovního centra Radostova, příspěvková organizace dle splátkového kalendáře.

/hlasování 20 pro/+

 

U s n e s e n í     93/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 120.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje, číslo smlouvy: D/0460/2015/KH, na zabezpečení akceschopnosti jednotky kategorie JPO II  SDH Luhačovice a úhradu minimálně 20 % celkové částky účelové neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky kategorie JPO II v roce 2015 z rozpočtu města Luhačovice.

/hlasování 20 pro/+

 

U s n e s e n í     94/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 5.

/hlasování 20 pro/+

 

U s n e s e n í     95/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

převod částky 408.745,84 Kč z rezervního fondu do investičního fondu Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace a použití investičního fondu organizace do výše částky 900.000 Kč k provedení oprav kuchyňky a WC v salonku v přízemí (bývalé prostory Komerční banky).

/hlasování 20 pro/+

 

U s n e s e n í     96/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 1/2015 Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace.

/hlasování 20 pro/+

 

U s n e s e n í     97/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

r e v o k u j e

usnesení č. 424/Z24/2010-2014 z 12.12.2013 v tomto znění:

Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 1657/10, 1676/12,  2465/1, 1644/6, 2465/14, 2465/16, 2465/18, 2465/19 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Letiště, TRST+VN+NN“, spočívající v umístění nového venkovního vzdušného vedení VN včetně osazení sloupu ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 19 pro, 1 se zdržel/+

Jedná se o pozemky v lokalitě u Molků.

 

U s n e s e n í     98/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

nabýt do vlastnictví koupí část pozemku parc. č. 613 o výměře cca 130 m2 k. ú. Polichno za cenu 70 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 20 pro/+

Jedná se o pozemek pro vybudování cyklostezky Polichno – Újezdec u Luhačovic.

 

U s n e s e n í     99/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemku st. pl. 25/1 o výměře cca 20 m2 a části pozemku parc. č. 2500/1 o výměře cca 10 m2 k. ú. Luhačovice do podílového vlastnictví L. Š., J. Š. a F. Š. za cenu 500 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 18 pro/+

Jedná se o pozemky v ulici Branka.

 

U s n e s e n í     100/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

r e v o k u j e

usnesení č. 79/Z4/2014–2018 ze dne 19.03.2015 v tomto znění:

Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 505/36 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Úprkova, Hanousek, příp. NN“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 18 pro/+

Jedná se o pozemek v ul. Ant. Slavíčka.

 

U s n e s e n í     101/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 786/38 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Školní, kab. NN“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a 3 x přípojkové skříně ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 18 pro/+

Jedná se o pozemek v ulici Školní.

 

U s n e s e n í     102/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 644/10 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě realizované pod označením „71010-007481 VPI Luhačovice, Jurkovičova alej“ ve prospěch firmy O2 Czech Republic a. s., 140 22 Praha 4 Michle, Za Brumlovkou 266/2 za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 18 pro/+

Jedná se o pozemek v Jurkovičově aleji u Slunečních lázní.

 

U s n e s e n í     103/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise

a   u k l á d á:

a)    vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku,

b)    vedoucímu odboru správy majetku provést likvidaci osobního vozidla Škoda Octavia inv. č. 5431607 prodejem minimálně za cenu dle znaleckého posudku. 

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     104/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 414/9 o výměře cca 340 m2 k. ú. Kladná Žilín panu J. D. za cenu 30 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+

Jedná se o pozemek u domu č. p. 43 v místní části Kladná Žilín.

 

U s n e s e n í     105/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 689/3 a 2443/8 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Dr. Veselého, přel. NN“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a kabelové skříně NN ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 18 pro/+

Jedná se o pozemky v ul. Dr. Veselého.

 

U s n e s e n í     106/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

bezúplatné zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu ve prospěch města Luhačovice přes pozemky parc. č. 2307/1, 2307/2, 2307/3, 2307/4, 2307/5, 2307/6, 2307/7, 2307/8, 2307/9 a 2307/10 k. ú. Řetechov.

/hlasování 17/+

 

U s n e s e n í     107/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 1055/1 o výměře cca 20 m2 k. ú. Kladná Žilín.

/hlasování 18 pro/+

Jedná se o pozemek u domu č. p. 53 v místní části Kladná Žilín.

 

U s n e s e n í     108/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření darovací smlouvy na zastávkové elektronické informační panely a projektovou dokumentaci pořízené v rámci projektu „Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji“ (KORIS) mezi Zlínským krajem a městem Luhačovice.

/hlasování 17 pro/+

 

U s n e s e n í     109/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

u k l á d á

místostarostovi města Luhačovice, aby neprodleně vstoupil v jednání se Zlínským krajem ve věci převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje na město Luhačovice, a to pozemků:

- parc. č. st. 450, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 380, bydlení,

- parc. č. st. 742, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 638, bydlení,

- parc. č. st. 743, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., garáž,

- parc. č. st. 744, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., obč. vybavenost,

- parc. č. st. 1396, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., bydlení,

- parc. č. 2684/1, ostatní plocha,

- parc. č. 2684/2, ostatní plocha,

zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1487 pro obec a k. ú. Luhačovice.

/hlasování 11 pro, 5 proti, 2 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     110/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

poskytnutí částky 36.000 Kč jako finanční podíl města v rámci Programu regenerace MPZ v roce 2015 na akci „Obnova oken a okenních rámů objektu Společenský dům, č. p. 127“.

/hlasování 16 pro/+

 

U s n e s e n í     111/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

poskytnutí částky 5.500 Kč jako finanční podíl města v rámci Programu regenerace MPZ v roce 2015 na akci „Nátěr oken, obnova okapníčků, výměna okapových žlabů věžičky nad hlavním vstupem na vile Lékárna, č. p. 178“.

/hlasování 16 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     112/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Stanovy svazku obcí Mikroregion Luhačovské Zálesí.

/hlasování 12 pro, 1 proti, 4 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     113/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu cisternové automobilové stříkačky CAS 25 ŠKODA 706 RTHP z SDH Řetechov na město Luhačovice.

/hlasování 17 pro/+

 

U s n e s e n í     114/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

p o v ě ř u j e

Radu města Luhačovice ustavením pracovní komise, která se bude zabývat vadami díla „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice“ a přípravou podkladů pro další jednání rady a zastupitelstva města.

/hlasování 16 pro/+

 

U s n e s e n í     115/Z5/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. 3022/15 z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje na město Luhačovice. Předmětem převodu je laminátový člun včetně závěsného lodního motoru a přívěsu pro přepravu lodi.

/hlasování 17 pro/+

 

Ing. Bc. Marie Semelová v. r.

starostka města

Za správnost vyhotovení:

Bc. Lucie Suchánková

asistentka starostky

Luhačovice 19.06.2015

 

Nahoru