Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

30. 3. 2015

4/2014-2018

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 19.03.2015

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

U s n e s e n í     68/Z4/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtový výhled na období let 2016–2022.

/hlasování 20 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     69/Z4/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů, příspěvků fyzickým nebo právnickým osobám a jejich zařazení do rozpočtu 2015.

/hlasování 19 pro, 2 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     70/Z4/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření příslušných smluv k schváleným dotacím, peněžitým a věcným darům, příspěvkům fyzickým nebo právnickým osobám.

/hlasování 18 pro, 3 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     71/Z4/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočet na rok 2015.

/hlasování 19 pro, 2 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     72/Z4/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 924/1 k. ú. Polichno o výměře cca 50 m2 panu M. J. za cenu 70 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 18 pro, 1 proti, 2 se zdrželi/+

Jedná se o pozemek v místní části Polichno u domu č. p. 52.

 

U s n e s e n í     73/Z4/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Luhačovice na  pozemku parc. č. 819/23 k. ú. Luhačovice v majetku spolku Zdravější Vsetín a Střední Morava o. s., Josefa Černíka 453, Luhačovice pro umístění opěrné zdi.

/hlasování 21 pro/+

Jedná se o pozemek v ulici Lesní.

 

U s n e s e n í     74/Z4/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

nabýt do vlastnictví koupí pozemky parc. č. 2466/3 o výměře 37 m2, parc. č. 2466/4 o výměře 98 m2 a parc. č. 2466/5 o výměře 151 m2 vše k. ú. Luhačovice za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 20 pro, 1 se zdržel/+

Jedná se o pozemky u cyklostezky Luhačovice – Biskupice v lokalitě u Molků.

 

U s n e s e n í     75/Z4/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

revokaci usnesení č. 469/Z27/2010-2014 z 24.04.2014 v tomto znění:

Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na  pozemcích parc. č. 2443/25, 689/3, 2443/1, 2835, 2445/11 a 2709 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění plynárenského zařízení realizovaného pod názvem „Reko MS Luhačovice – Dr. Veselého – koordinace/SPP: 1.84200824.2221“ ve prospěch firmy RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 21 pro/+

Jedná se o pozemky v ulici Dr. Veselého a na náměstí 28. října.

 

U s n e s e n í     76/Z4/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise

a   u k l á d á

vedoucímu organizace provést likvidaci vyřazeného majetku.

/hlasování 21 pro/+

 

U s n e s e n í     77/Z4/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

bezúplatné nabytí pozemků z majetku Zlínského kraje:

- parc. č. 911/13 o výměře 591 m2 k. ú. Polichno

- parc. č. 911/14 o výměře 766 m2 k. ú. Polichno

- parc. č. 911/15 o výměře 191 m2 k. ú. Polichno

- parc. č. 923/5 o výměře 198 m2 k. ú. Polichno

- parc. č. 2443/53 o výměře 67 m2 k. ú. Luhačovice

- parc. č. 2443/54 o výměře 51 m2 k. ú. Luhačovice

/hlasování 21 pro/+

Jedná se o pozemky v k. ú. Polichno a v k. ú. Luhačovice.

 

U s n e s e n í     78/Z4/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

bezúplatné převedení pozemků do majetku Zlínského kraje:

- část parc. č. 2443/18 o výměře 66 m2 k. ú. Luhačovice (nový pozemek parc. č. 2443/56)

- část parc. č. 2443/18 o výměře 19 m2 k. ú. Luhačovice (nový pozemek parc. č. 2443/57)

- část parc. č. 2443/18 o výměře 49 m2 k. ú. Luhačovice (nový pozemek parc. č. 2443/58)

- část parc. č. 2443/20 o výměře 132 m2 k. ú. Luhačovice (nový pozemek parc. č. 2443/59)

- část parc. č. 2443/20 o výměře 12 m2 k. ú. Luhačovice (nový pozemek parc. č. 2443/60)

- část parc. č. 2830/1 o výměře 64 m2 k. ú. Luhačovice (nový pozemek parc. č. 2830/3)

/hlasování 21 pro/+

Jedná se o pozemky v k. ú. Luhačovice.

 

U s n e s e n í     79/Z4/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2441/1 a 2441/8 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Úprkova, Hanousek, příp. NN“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN ve prospěch firmy E-ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 21 pro/+

Jedná se o pozemky v ulici Úprkova.

 

U s n e s e n í     80/Z4/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

starostku města Ing. Bc. Marii Semelovou jako zástupkyni města Luhačovice, IČ 00284165 na řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. v letech 2015–2018.

/hlasování 19 pro, 1 proti, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     81/Z4/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

místostarostu města Radomila Kopa jako náhradního zástupce města Luhačovice, IČ 00284165 na řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. v letech 2015–2018.

/hlasování 16 pro, 2 proti, 3 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     82/Z4/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

starostku města Ing. Bc. Marii Semelovou jako zástupkyni města Luhačovice, IČ 00284165 na řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. v letech 2015–2018.

/hlasování 19 pro, 1 proti, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     83/Z4/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

místostarostu města Radomila Kopa jako náhradního zástupce města Luhačovice, IČ 00284165 na řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. v letech 2015–2018.

/hlasování 16 pro, 3 proti, 2 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     84/Z4/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

o d v o l á v á

Mgr. Tomáše Mejzlíka z funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

/hlasování 17 pro, 4 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     85/Z4/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

o d v o l á v á

Ing. Bohuslava Marhoula z funkce člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

/hlasování 18 pro, 3 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     86/Z4/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

Ing. Romana Dostálka jako zástupce města Luhačovice do představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

/hlasování 13 pro, 2 proti, 6 se zdrželo/+

 

Ing. Bc. Marie Semelová v. r.

starostka města

Za správnost vyhotovení:

Bc. Lucie Suchánková

asistentka starostky

Luhačovice 30.03.2015

 

 

Nahoru