Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

9. 2. 2015

3/2014-2018

Výpis usnesení z 3. zasedání  Zastupitelstva města Luhačovice 2014-2018 konaného 29.01.2015

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í     46/Z3/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

programové prohlášení Zastupitelstva města Luhačovice na období 2014–2018.

/hlasování 13 pro, 2 proti, 4 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     47/Z3/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

v y d á v á

Jednací řád výborů Zastupitelstva města Luhačovice.

/hlasování 18 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     48/Z3/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Plán kontrol pro rok 2015.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     49/Z3/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

použití finančních prostředků ve výši cca 783 tis. Kč z investičního fondu Městského domu kultury Elektra, příspěvková organizace na vnitřní úpravy vestibulu kina a vnitřní úpravy salonku nad kinem.

/hlasování 13 pro, 1 proti, 5 se zdrželo/+

 

U s n e s e n í     50/Z3/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 815/7 o výměře cca 15 m2 k. ú. Luhačovice do spoluvlastnictví Mgr. D. P. a paní A. P. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 18 pro/+

Jedná se o pozemek u domu č. p. 528 v ul. Lesní.

 

U s n e s e n í     51/Z3/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

revokaci usnesení č. 277/Z14/2010-2014 z 06.09.2012 v tomto znění:

Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích města parc. č. 417/3, 428/1 a 428/5 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění stavby NTL/STL plynovodu realizované pod názvem „REKO NTL/STL Luhačovice, ul. Rumunská“, spočívající v umístění nového vedení plynuve prospěch firmy RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 18 pro/+

Jedná se o pozemky v ulici Rumunská.

 

U s n e s e n í     52/Z3/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 687/7 o výměře 451 m2 k. ú. Luhačovice.

/hlasování 16 pro, 1 proti, 1 se zdržel/+

Jedná se o pozemek v ulici Nábřeží.

 

U s n e s e n í     53/Z3/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 2500/3 o výměře 121 m2 k. ú. Luhačovice majiteli domu č. p. 342 za cenu 500 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 15 pro, 4 se zdrželi/+

Jedná se o pozemek v ulici Branka u domu č. p. 342.

 

U s n e s e n í     54/Z3/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

revokaci usnesení č. 519/Z29/2010-2014 z 25.09.2014 v tomto znění:

Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1305/7 o výměře 6 m2, části pozemku parc. č. 2486/15 o výměře 8 m2části pozemku parc. č. 2486/1 o výměře 20 m2 k. ú. Luhačovice Zlínskému kraji pro účel výstavby Domova pro seniory Luhačovice.

/hlasování 16 pro, 2 se zdrželi/+

Jedná se o pozemek v ulici V Drahách.

 

U s n e s e n í     55/Z3/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo s firmou SATES MORAVA spol. s r. o. na stavební dílo „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice“ na vícepráce a méněpráce v hodnotě 468.003,33 Kč.

/hlasování 15 pro, 4 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     56/Z3/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci z Programu EFEKT 2015 na projekt „Energetická optimalizace systému veřejného osvětlení města Luhačovice“

a   s c h v a l u j e

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     57/Z3/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě z 01.12.2005 s firmou VAVRYS CZ s. r. o. na prodej pozemků parc. č. 736/1, 736/4, st. pl. 423 k. ú. Luhačovice. V článku III. Rozvazovací podmínka účinnosti smlouvy se ruší znění odst. 1) a nahrazuje tímto zněním: Kupující se podpisem této smlouvy zavazuje, že do 01.12.2016 bude zahájena stavba polyfunkčního objektu s malometrážními byty. Dále se ruší znění odst. 2) a nahrazuje se tímto zněním: V případě, že kupující nesplní své závazky ve lhůtě uvedené v odst. 1) tohoto článku, smlouva se ruší a strany jsou povinny vrátit si plnění poskytnutá na základě této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení kupujícímu. Doručením oznámení o odstoupení tato smlouva zanikne. Tuto podmínku smluvní strany shodně považují za podmínku rozvazovací ve smyslu občanského zákoníku.

/hlasování 16 pro, 3 proti/+

 

U s n e s e n í     58/Z3/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

jako svého zástupce do orgánů Sdružení lázeňských míst ČR starostku města Ing. Bc. Marii Semelovou, aby v nich hájila zájmy obce.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     59/Z3/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

jako svého zástupce do orgánů Mikroregionu Luhačovské Zálesí starostku města Ing. Bc. Marii Semelovou, aby v nich hájila zájmy obce.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     60/Z3/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

jako svého zástupce do orgánů Svazu měst a obcí ČR místostarostu města pana Radomila Kopa, aby v nich hájil zájmy obce.

/hlasování 17 pro, 1 proti/+

 

U s n e s e n í     61/Z3/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

jako svého zástupce do orgánů Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska PhDr. Františka Hubáčka, aby v nich hájil zájmy obce.

/hlasování 17 pro, 1 proti/+

 

U s n e s e n í     62/Z3/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

jako své zástupce do orgánů dobrovolného svazku měst a obcí Lázně – salony Evropy starostku města Ing. Bc. Marii Semelovou a místostarostu města pana Radomila Kopa, aby v nich hájili zájmy obce.

/hlasování 18 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     63/Z3/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zpracování 1. stupně projektové dokumentace na vybudování zařízení na úsporu energií – kogenerační jednotky v objektu Městské plovárny Luhačovice.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     64/Z3/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Změnu č. 1 rozpočtového provizoria na rok 2015:

Změna č. 1 rozpočtového provizoria pro rok 2015

Rozpočtové provizorium schválené zastupitelstvem města na rok 2015 dne 11.12.2014 se mění takto:

I. Zásady rozpočtového provizoria:

Bod. 2

povoluje se čerpání kapitálových výdajů – položky třídy 6 – jen se souhlasem zastupitelstva města, vyjma kapitálových výdajů:                                                                                                                                   

Položka

Název investice

Částka v Kč

6121

 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého

2 000   000

 6121

 Rekonstrukce Jurkovičovy aleje Luhačovice

2 600   000

 6121  

 Lávka pro pěší z ul.   Družstevní PD

60 000

6121

Informační systém nádraží

100 000

6121

Zpracování 1. stupně projektové dokumentace   na vybudování kogenerační jednotky městské plovárny

110 000

Ostatní znění rozpočtového provizoria zůstávají beze změny.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     65/Z3/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Rámcovou partnerskou smlouvu s Luhačovským Zálesím, o. p. s.

/hlasování 17 pro, 2 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     66/Z3/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zařazení města Luhačovice do území působnosti MAS Luhačovské Zálesí na období 2014–2020.

/hlasování 16 pro, 3 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     67/Z3/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zařazení města Luhačovice do území působnosti MAS Luhačovské Zálesí pro Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na období 2014–2020.

/hlasování 16 pro, 3 se zdrželi/+

 

Ing. Bc. Marie Semelová v. r.

starostka města

Za správnost vyhotovení:

Bc. Lucie Suchánková

asistentka starostky

Luhačovice 04.02.2015

 

Nahoru