Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

30. 12. 2014

2/2014-2018

Výpis usnesení z 2. zasedání  Zastupitelstva města Luhačovice 2014-2018 konaného 11.12.2014

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

U s n e s e n í     18/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

doplnění zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice v bodě č. 7: „Mgr. Pančochová podpořila návrh Ing. Pláška na zřízení stavebního výboru a zdůvodnila jeho potřebnost.“  

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     19/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

v y d á v á

Jednací řád Zastupitelstva města Luhačovice.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     20/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2013 O místních poplatcích.

/hlasování 17 pro, 1 proti/+

 

U s n e s e n í     21/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

z ř i z u j e

osadní výbor místní části Kladná Žilín ve složení: Helena Gyuricseková, Milada Vajdíková, Roman Mikulášek.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     22/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

j m e n u j e

předsedkyní osadního výboru místní části Kladná Žilín Helenu Gyuricsekovou.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     23/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

z ř i z u j e

osadní výbor místní části Polichno ve složení: Petr Hanáček, Alena Studená, Eva Vagdalová.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     24/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

j m e n u j e

předsedkyní osadního výboru místní části Polichno Alenu Studenou.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     25/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

z ř i z u j e

osadní výbor místní části Řetechov ve složení: Libor Kratina, Miroslav Zábojník, František Tvarůžek.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     26/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

j m e n u j e

předsedou osadního výboru místní části Řetechov Libora Kratinu.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     27/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové provizorium na rok 2015 ve znění:

Rozpočtové provizorium pro rok 2015

Rozpočtové provizorium bude upravovat hospodaření města Luhačovice v době, než bude schválen zastupitelstvem města rozpočet na rok 2015.

Zásady rozpočtového provizoria:

1.

povoluje se čerpání běžných výdajů do výše 1/12 načítaně z celkové roční částky rozpočtu roku 2014 v každém měsíci období rozpočtového provizoria, vyjma položek:

-       5171 – opravy a udržování v hodnotě vyšší než 20.000 Kč za jednotlivé provedené a vyfakturované práce,  

-       5137 – nákup DDHM a DDNHM v hodnotě vyšší než 5.000 Kč za jeden kus DDHM a DDNHM,

-       souhlas s čerpáním výdajů nad uvedené finanční hodnoty na těchto položkách může být dán do výše 100.000 Kč radou města, čerpání výdajů 100.000 Kč a více zastupitelstvem města.

2.

Povoluje se čerpání kapitálových výdajů – položky třídy 6 – jen se souhlasem zastupitelstva města, vyjma kapitálových výdajů:                                                                                                                                   

Položka

Název investice

Částka v Kč

6121

 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého

 2.000.000

6121

 Rek. Jurkovičovy aleje Luhačovice

 1.150.000

6121

 Lávka pro pěší z ul. Družstevní   PD

 60.000

6121

Informační systém - nádraží

100.000

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města jeho schválením zastupitelstvem města.

Za čerpání rozpočtového provizoria jsou odpovědní příslušní zaměstnanci Městského úřadu v Luhačovicích dle dispozičního oprávnění.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     28/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 15.

/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     29/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtovou změnu č. 1 rozpočtu na rok 2014 MěDK Elektra, příspěvková organizace:

-   v nákladech na položce 504 – prodej zboží navýšení o 200.000 Kč

-   ve výnosech na položce 604 tržby – prodej zboží navýšení o 200.000 Kč.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     30/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

použití ušetřených prostředků Mateřské školy Luhačovice, příspěvková organizace v roce 2014 ve výši cca 164 tis. Kč na nákup DDHM, materiálu a provedení oprav:

  • SU      501 – Regulační hlavice na radiátory – cca 21.000 Kč
  • SU      511 – Oprava měřící místnosti a výměna regulátorů plynu – cca 30.000 Kč
  • SU      558 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek – cca 112.500 Kč:

◦   myčky nádobí – 6 ks (cca 60.000 Kč)

◦   nerezové servírovací vozíky do tříd – 6 ks (cca 22.500 Kč)

◦   fotoaparát – 2 ks (cca 15.000 Kč)

◦   průmyslové vysavače – 3 ks (cca 15.000 Kč)

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     31/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

odměny fyzickým osobám, které jsou členy osadních výborů a nejsou členy zastupitelstva města ve výši:

předseda osadního výboru: 300 Kč měsíčně

člen osadního výboru: 150 Kč měsíčně

a zahájení výplaty peněžitých plnění fyzickým osobám od 01.01.2015.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     32/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

použití ušetřených prostředků Základní školy Luhačovice, příspěvková organizace v roce 2014 ve výši cca 180 tis. Kč následovně:

- posílení položky opravy cca 70.000 Kč

- pořízení úklidových vozíků 4 ks cca 10.000 Kč

- vybavení posledních dvou tříd v budově opravených jeslí novými lavicemi a židlemi cca 100.000 Kč.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     33/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

přesun části neinvestičního příspěvku ve výši 1.200.000 Kč Městského domu kultury Elektra, příspěvková organizace na rok 2014 do investičního fondu organizace.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     34/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 16.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     35/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 2 Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace.

/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     36/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 1359/5 o výměře 551 m2 k. ú. Luhačovice.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemek v ul. Stráň, viz ZM 2/2014–2018 příloha č. 7.

 

U s n e s e n í     37/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

 

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2194/1 a parc. č. 2276 k. ú. Řetechov v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Řetechov, Hasičárna, příp. NN“, spočívající v umístění kabelového vedení NN a skříně SS100 ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o pozemky v místní části Řetechov, viz ZM 2/2014–2018 příloha č. 8.

 

U s n e s e n í     38/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

odmítnutí pozůstalosti – dědictví po zemřelém S. R.:

-       id. 1/8 pozemku parc. č. 1599/11 o výměře 224 m2 k. ú. Ostravice 1, 

-       hotovost ve výši 92 Kč,

-       vypořádací podíl z členského vkladu u Záložny CREDITAS, spořitelní družstvo Olomouc ve výši 103 Kč,

-       nedoplatek důchodu zůstavitele ve výši 9.888 Kč.

/hlasování 13 pro, 2 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     39/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise

a   u k l á d á

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

/hlasování 15 pro/+

 

U s n e s e n í     40/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

předání majetku města Luhačovice k hospodaření Městskému domu kultury Elektra, příspěvková organizace dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 11 tohoto zápisu.

/hlasování 15 pro/+

 

U s n e s e n í     41/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou SMO a. s. na stavební dílo „Rekonstrukce Jurkovičovy aleje Luhačovice“.

/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     42/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

přijetí daru – dětského hřiště v hodnotě 205.163 Kč umístěného v místní části Řetechov od pana J. Š.

/hlasování 15 pro/+

 

U s n e s e n í     43/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

podání žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Luhačovice – nasvětlení přechodů pro chodce“ 

a   s c h v a l u j e

dofinancování akce z rozpočtu města Luhačovice.

/hlasování 16 pro/+

 

U s n e s e n í     44/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Ing. Bc. Marii Semelovou jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace.

/hlasování 12 pro, 4 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     45/Z2/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Dodatek č. 3 Smlouvy o výpůjčce a spolupráci při realizaci projektu S radostí na akce, kterým dochází ke změně článku č. 4 ve značeném znění.

/hlasování 16 pro/+

 

Ing. Bc. Marie Semelová v. r.

starostka města

Za správnost vyhotovení:

Bc. Lucie Suchánková

asistentka starostky

Luhačovice 30.12.2014

 

Nahoru